Skip to content

Anima 08
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-19 06:48:27
JSON

NIPT: M21803025R
Administrator: Lorela Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e projektimit ne Ndertim, studime plane racionale urbanistike, plane rregullues te pergithshem per qendra te banuara, qytete, studime urbanistike, studime pjesore urbanistike, projektime objekte civile, industriale, turistike deri pese kate, projektime objekte civile, industriale, turistike mbi pese kate, projektime objekte sportive, projektime interiere, projektim pejsazhesh sistemime siperfaqe te gjelbera lulishte. furnizim me uje , kolektore shkarkimi , ujesjellesa kanalizime urbane , rurale , rruge auto kategoria V e IV , projektim shtresa rrugore e sistemim asfaltim , projektim urra e vepra arti deri 10 m , Ne zbatim ne Ndertim germime dheu ne punime eventuale , murature e beton arme , prishje dhe ne toke te germuar , Ndertime civile industriale , turistike , bujqesore deri 5 kate ndertime civile industriale turistike bujqesore mbi pese kate rikonstruksione .Ndertim banese me skelet mbi tete kate , Ndertim rruge kategoria IV e V , ndertim rruge kategoria III , II , I , punime te mirembajtjes dhe sinjalistikes , ne rruge , ndertim mbishtresa rrugore , ndertim autostrada , pista aeroporte , helioporte . ndertim tunele rrugore – hekurudhore dhe kompletimi me instalimet e nevojeshme per to. Ndertim ura e vepra arti deri 10 ml , ndertim ura dhe vepra arti mbi 10 m , estakada , ura metalike , te varura .Ndertim ujesjellesa , kanalizime , kanale e impiante vaditese .Ne fushen e prodhimit te materialev te ndertimit Prodhim materiale inerte lumore e malore ( Konglomerate) – gure gelqerore nga guroret malore , prodhime elemente betoni e beton arme te zakoneshme , te paranderur , gure dekorative , prodhim materiale lidhes , gelqere , cimento allci , betone , prodhime me baze bitumi e sintentike . Ne fushen e tregetimit me shumice e pakice , te import eksport prekin apo jo kufirin shqiptar te materialeve : ushqimore , industriale , lende te para , makineri e pajisje , automjete te transportit urban e te mallrave , makineri teknollogjike ndertimi gjysem te gateshme , produkte , artikuj te konsumit farmaceutik , elektroshtepiake , konfeksione , bime medicinale , kozmetike , prodhim e tregetim te materialeve te ndertimit , pjese kembimi per makineri te ndryshme , makineri e automjete , , pika servisi , tregetim karburantesh , dhe vajra lubrifikante , hapje dyqane , bar bufe , restorant , hoteleri , si dhe ne fushen e automjeteve , si dhe ne perdorimin e lendeve plasese e shperthyese per nevoja civile, shperthim ne gurore per prodhim materialesh inerte , per perdorime ne germime te natyrave te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: ANIMA 08
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/05/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Sheshi Italia 1, Arena Center

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli