Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Vjollca Hoxha
Rezultate gjithsej: 12

Mbi 1000000 Fitim 2015

VALTELINA

J61923012V
(Perpunim, paketim kafeje, import-eksport, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave, sipermarrja dhe sherbimi ne fusha te ndryshme; kryerje e transaksioneve ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, )

Tirane 32871100 ALL

VIDEO GRAFIC AGENCY (VGA) (ish “EXTRA LARGE”)

K01719004W
(Botim e prodhim reklamash, shitje,blerje te hapesirave publicitare ne mediat e shkruara e vizive, kryerja e veprimtarive dhe/ose pjesemarrja ne cdo veprim ose aktivitet ne perputhje me ligjet e Republikes se)

Tirane 800234 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP CHANNEL

K12007002U
(Veprimtari në fushën e mediave audiovizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim të programeve televizive, informacioneve, prodhim i filmave me metrazh të ndryshëm etj. Ruajtja e imazhit tregëtar dhe t)

Tiranë 9028166 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

My Music (ish "MUZIKA JONE")

K42301010Q
(Transmetues radio televiziv, lokal. Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tregtar ,financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore.)

Tirane 3407157 ALL

SHQIP

K61528011E
(Botimi,prodhimi dhe shperndarja e revistave,gazetave,librave,disqeve dhe materialeve te tjera te lejuara me ligj.Organizimi i te gjitha aktiviteteve kulturore,artistike,sportive dhe lojra te ndryshme te leju)

Tirane -7130008 ALL

VINI & FOOD SH.P.K

K72327001M
(Import eksport verera e artikuj ushqimore e te gjitha lendet e para per restorante,pajisjet e tyre)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

SARAS

L12128001G
(Shtepi botuese per botimin e shperndarjen e librave, revistave, disqeve e materialeve te tjera te lejuara me ligj. Kryerja e veprimtarive te marketingut, te agjentit komisioner, te perfaqesuesit te zoteruesi)

Tirane -800799 ALL

PUBLIALB

L91616040K
(Agjensi publicitare, sherbime monitorimi, sherbime publicitare, shperndarje reklame ne media te shkruara apo elektronike, prodhime dhe produksione reklamash dhe shitje te tyre per llogari te te treteve(poros)

Tiranë ALL

KUDOPAY

M11612033A
(Instalime per sisteme karburantesh si sisteme elektronike, informatike, të automatizuara dhe me kartë, impiante dhe rrjete te komunikimit dhe telekomunikimit, të pajisjeve dhe aparaturave kompjuterike dhe)

Tirane ALL

Gazeta Shqip Online

M11613006I
(Veprimtari ne median e shkruar dhe online, hapje dhe mirëmbajtje faqe interneti. Botimi, prodhimi dhe shperndarja e revistave, gazetave, fletepalosje, printime te ndryshme, reklama, banner, sticker dhe materia)

Tirane ALL

Anima 08

M21803025R
(Ne fushen e projektimit ne Ndertim, studime plane racionale urbanistike, plane rregullues te pergithshem per qendra te banuara, qytete, studime urbanistike, studime pjesore urbanistike, projektime objekte ci)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni