Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Lorela Hoxha
Rezultate gjithsej: 9

Mbi 1000000 Fitim 2015

VALTELINA

J61923012V
(Perpunim, paketim kafeje, import-eksport, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave, sipermarrja dhe sherbimi ne fusha te ndryshme; kryerje e transaksioneve ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, )

Tirane 32871100 ALL

VIDEO GRAFIC AGENCY (VGA) (ish “EXTRA LARGE”)

K01719004W
(Botim e prodhim reklamash, shitje,blerje te hapesirave publicitare ne mediat e shkruara e vizive, kryerja e veprimtarive dhe/ose pjesemarrja ne cdo veprim ose aktivitet ne perputhje me ligjet e Republikes se)

Tirane 800234 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP ALBANIA

K01719005H
(Veprimtari radiofonike qe perfshin prodhimin, transmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuar per publikun. Agjensi publicitare, sherbim)

Tirane 1095511 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP CHANNEL

K12007002U
(Veprimtari në fushën e mediave audiovizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim të programeve televizive, informacioneve, prodhim i filmave me metrazh të ndryshëm etj. Ruajtja e imazhit tregëtar dhe t)

Tiranë 9028166 ALL

VINI & FOOD SH.P.K

K72327001M
(Import eksport verera e artikuj ushqimore e te gjitha lendet e para per restorante,pajisjet e tyre)

Tirane ALL

LORESA

L52423020A
(Objekt i aktivitetit te shoqerisë eshte: tregtar, dhenie-marrje me qira, import -eksport, organizimi i te gjitha aktiviteteve kulturore, artistike, sportive te lejuara me ligj. Kryerja e aktivitetetit te ma)

Tiranë ALL

BLF

L67101601O
(Transport kombëtar dhe ndërkombëtar udhëtarësh, Agjensi Turistike, Agjensi Udhetimesh, Guida Turistike, Paketa Turistike, Organizimi i udhetimeve turistike brenda dhe jashte vendit. Shitje bileta avioni)

Korçë ALL

NOOR

L71621020T
(Veprimtaria e shoqerise eshte:Bar kafe, Ne fushen e importeksportit, perpunimit dhe tregtimit me shumice dhe pakice te kafese dhenenprodukteve te saj. Ne fushen e importeksportit,prodhimit dhe tregtimit me shu)

Tirane ALL

Top News

M11613001O
(Agjensi publicitare, sherbime monitorimi, sherbime publicitare, shperndarje reklame ne media te shkruara apo elektronike, prodhime dhe produksione reklamash dhe shitie te tyre per llogari te te treteve(poros)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni