Skip to content

Seaside Construction
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-14 14:00:24
JSON

NIPT: M22303024T
Administrator: Fation Bojari
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi dhe ndërtimi i objekteve civile dhe industriale dhe menaxhimi i zbatimit të projekteve të kësaj natyre për vete dhe për të tretë; Shitja e objekteve/njësive të ndërtuara si investitor dhe ose subjekt ndërtues dhe/ose dhënia e tyre me qira; Aktivitet në fushën e ndërtimeve civile, objekte shërbimi dhe banimi; rrugë; ura; porte; trase hekurudhore; terminale; hidrocentrale; veprave bonifikuese; parkimeve nëntokësore dhe cdo ndërtim tjetër; punime ndërtimore në nëntokë dhe në lartësi. Rikonstruksion i ndërtimeve civile dhe restaurime të objekteve historike, fetare dhe objekteve të tjera. Studim, projektim i ndërtimeve të ndërtesave publike, rrugeve, urave, tuneleve, traseve hekurudhore, veprave bonifikuese, centrale, objekte turistike, terminale, parkime nentokesore, industriale, objekte te kulteve, realizim te studimeve urbane, restaurime, prodhim te materialeve te ndertimit. Aktivitet ne fushen e pasurive te paluajtshme si blerje, shitje, marrje me qira, menaxhimi i pasurive te paluajtshme. Aktivitet ne menaxhimin e qendrave te biznesit; qendrave tregtare; terminaleve; porteve; aeroporteve; dhe sherbimeve te ngjashme. Aktivitet ne fushen e financimit, investimit dhe menaxhimit te projekteve koncesionare; 2 partneritet publik privat; partneritetit duke krijuar shoqeri te thjeshta; parteritet me shoqeri shqiptare dhe/ose te huaja. Prodhim dhe Tregtim materiale ndertimi, inerte, rere, mermer, etj. Import- eksport të mallrave të ndryshme, industriale, materiale ndërtimi dhe hidrosanitare, makineri të cdo lloji, si dhe shit-blerjen e tyre me shumicë e pakicë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Prodhim dhe tregtim makineri e pjese kembimi per llojet e ndryshme te makinerive. Ushtrimi i veprimtarisë në fushën e administrimit të ndërtesave dhe të bashkëpronësisë së ndërtesave të banimit, të truallit dhe mjediseve ndihmëse që janë në bashkëpronsi të detyrueshme, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 10112, datë 09.04.2009 “Për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit; Shoqeria kryen cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj duke perfshire edhe veprime per shitblerje sendesh te luajtshme e te paluajtshme , pjesëmarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndërmarrje te tjera. Blerja, shitja dhe administrimi i aksioneve, bono, te letrave me vlere te borxhit publik dhe privat ne pergjithesi, te aksioneve ne kompani, letra me vlere, pasurive financiare, industriale, tregtare dhe pasurive te paluajtshme. Shoqeria mund te permbushe te gjitha operacionet tregtare, ne fushen e pasurive te paluajtshme, financiare dhe industriale qe do te konsiderohen te nevojshme nga organi administrativ ose te dobishme per te arritur qellimin e shoqerise. Shoqeria mund te kryeje transaksione financiare, dhe te pasurive te paluajtshme qe do te konsiderohen te nevojshme ose te dobishme per arritjen e qellimit te shoqerise, te marre pjese ne shoqeri te tjera me objekt te njejte, te ngjashem apo qe lidhet me aktivitetin e vet kryesor, si dhe te jape garanci per hua si dhe garanci hipotekore ne favor te ortakeve dhe ne favor te te treteve.
Emërtime të tjera Tregtare: Seaside Construction
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/11/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rr. “Faik Konica”, Godina “Lion Residence” Kati 0, Njësia Bashkiake Nr. 2, Tiranë, Shqiperi.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.11.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro