Skip to content

SELECT ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-12 13:36:30
JSON

NIPT: M22415014G
Administrator: Avni Ponari
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria do te kete per objekt kryesor aktiviteti ndertimin, mirembajtjen dhe operimin e centralit gjenerues te energjise elektrike fotovoltaike dhe veprave ndihmese per projektin "Karpen Kavaja", ne zonen Karpen, Bashkia Kavaje, tregtimin e energjise elektrike qe do te prodhohet nga centrali gjenerues, si dhe çdo veprimtari tjeter ne funksion te realizimit te projektit. Per arritjen e qellimit te mesiperm, Shoqeria mund te kryej cdo transaksion lidhur me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, dhe çdo aktivitet tjeter tregtar, financiar, ligjor, qe lidhet direkt ose indirekt, me objektin e mesiperm dhe qe mund te konsiderohet i nevojshem ne menyre qe te ushtrohet aktiviteti i Shoqerise. Tregtim me shumice dhe pakice, impianteve/paneleve fotovoltaike. Ofrimi i konsulences dhe asistences teknike per projektimin, studimin, mirembajtjen, mbikqyrje, kolaudim, riparimin, prodhimin e pajisjeve elektrike, fotovoltaike, dhe te çdo materiali tjeter ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. import-eksport i materialeve, makinerive, pajisjeve dhe impianteve te ndryshme elektrike, elektroshtepiake, elektronike, sistemeve/impianteve termike, te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit), sisteme per mire menaxhimin e energjise, sisteme ndriçimi, te telekomunikacionit si dhe impianteve te tjera te ngjashme te destinuara per objekte civile dhe industrial. Shitja me shumice dhe pakice brenda vendit te materialeve te ndryshme elektrike dhe pajisjeve te tyre te gjitha llojeve te materialeve te tjera industriale, si impiante ndriçimi, impiante te energjise alternative. Konsulenc dhe cdo aktivitet qe lidhet me fushen e energjise. Import eksport mallra e pajisje te teknologjise ne fushen energjitikes etj, qe do te perdoren ne ndertimin, mirembajtjen, dhe menaxhimin e centralit me impjante fotovoltaike e forma te tjera te prodhimit te energjise nga 2 burime te rinovueshme. Projektim dhe instalim i paisjeve elektrike, industriale, elektroshtepiake, sistemeve te ftohjesngrohjes, kondicionere, sherbime mirmbajtje dhe servisi te ndryshme per materialet e paisjet elektike dhe industriale. Ndertim dhe rikonstruksion vepra hidroteknike si hidrovore, ujesjellsa kanalizime etj.. Ndertim dhe rikonstruksion diga te ndryshme, prita lumenjsh, prrenjsh etj.. Paisje digash me sensoret e nevojshem per monitorim te ndryshme. Instalimet e te gjitha llojeve te paisjeve per diga dhe vepra te tjera industriale si : HEC, impiante pastrimi, dekantimi etj.. Ndertim dhe rikonstruksion ujesjellesa te ndryshem. Shtrirje tubacionesh per uje te pijshem, industri etj. Ndertim depo te ndryshme per uje,karburante etj. Ndertim, asfaltim dhe rehabilitim rrugesh te ndryshme. Ndertim dhe rikonstruktim kanalizimesh te ndryshem Ne fushen elektrike : Ndertim, furnizim, rikonstruksion i te gjitha fushave elektrike si : Linja elektrike te te gjitha llojeve, Tension i ulet, TM, TL, Ndertim dhe rikonstruksione ne stacione te ndryshme TM, TL. Ndertim dhe rikonstruksion kabinash te ndryshme TU, TM, TL. Furnizim dhe instalime paisjesh nga HEC-e dhe vepra te tjera industriale si : Turbina, lopatapune, transformatore, vinxha, nyje lidhese te ndryshme etj. Impiante ngrohes dhe ftohes ne vepra te ndryshme industriale. Shoqëria mund të kryejë çdo lloj veprimtarie tjetër që është në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe që siguron fitime dhe të ardhura të ligjshme brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në Investitor ne fushen e ndertimeve publike, shteterore, civile etj. Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfarëdo lloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohet me ligj. Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji, i zbatushem, ne Republiken e Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: SELECT ENERGY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/12/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Bulevari Zogu I, Nr.1, Ndertesa Sigal Uniqa Group Austria, Kati 1, Zyra Nr.1, Tirane-Shqiperi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.09.2023
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani