Skip to content

POGRADECI INVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-10 13:09:42
JSON

NIPT: M24815601E
Administrator: Romeo Jaiçar
Objekti i Veprimtarisë: 1. Administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa. 2. Realizimin e punimeve te ndertimit, mirembajtjes, rikonstruksionit, dhe sigurimit te ndertesave dhe objekteve publike ekzistuese dhe te reja, kur eshte rasti. 3. Ndertimin, instalimin dhe mirembajtjen e veprave, fasadave, ndertesave publike dhe private si dhe menaxhimin e sherbimeve, mallrave dhe punimeve publike per realizimin e tyre. 4. Kryerjen e punimeve per restaurimin e ndertesave artistike, kulturore e publike ne administrim publik. Kerkime, studime, planifikim, projektim dhe drejtim te punimeve ne sektorin e ndertimit dhe inxhinierise ne pergjithesi, perfshire te gjitha disiplinat. 5. Kryerjen e riparimeve të pjesëve të dëmtuara të pronës së përbashkët, lyerje të brendshme e të jashtme, zëvendësime të bravave e të ndriçuesve të prishur, pastrimi, higjienizimi e të ngjashme si këto. 6. Rikonstruksioni i tarracës/çatisë, zëvendësimi i ashensorit, suvatimi i jashtëm, zëvendësimi i tubacioneve të shkarkimit ose furnizimit me ujë, e të ngjashme si këto. 7. Mirembajtjen e shkalleve, tavanet dhe dyshemete ne ndertesat individuale dhe ndertesat ne bashkepronesi (Pallatet). 8. Mirembajtjen e ashensoreve ne ndertesat ne bashkepronesi. 9. Administrimin, menaxhimin, dhe mirëmbajtjen e parkimeve qe jane ne hapesira publike ne pronesi te Bashkise Pogradec. 10. Realizimin e cdo funksioni tjeter qe nuk eshte ne kundershtim me Ligjin Nr. 10 112, datë 9.4.2009, “Për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit”, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij. 11. Realizimin, krijimin, zhvillimin, menaxhimin dhe shitjen e projekteve, pasurive, mallrave dhe sherbimeve per arritjen e qellimeve dhe objektivave tregtare ne perputhje me kete statut dhe me aktet ligjore ne fuqi. Blerje, shitje, administrim, te materialeve dhe te cdo lloj pasurie te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, ne zbatim e ne perputhje me aktivitetin e shoqerise. 12. Prodhimi i druve te zjarrit nga shfrytezimi i pyjeve ne pronesi te Bashkise Pogradec, ne menyre qe fillimisht te sigurohet ngrohja me dru zjarri i Institucioneve Shkollore qe jane ne Administrim te Bashkise Pogradec. 13. Shitjen e druve te zjarrit dhe materialit drusor qe sigurohet nga shfrytezimi i Pyjeve ne pronesi te Bashkise Pogradec, per nevoja te komunitetit. 14. Shitjen e materialit drusor dhe/ose druve te zjarrit te sekuestruar. 15. Marrjen me qera ose huaperdorjen e mjeteve dhe pajisjeve qe nevojiten per realizimin e sherbimeve sipas veprimtarise. 16. Pjesemarrjen ne procedurat e prokurimit publik ne perputhje me rregullat e prokurimit publik.
Emërtime të tjera Tregtare: POGRADECI INVEST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/12/2022
Rrethi: Pogradec
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce Pogradec Pogradec Bulevardi "Rreshit Çollaku", Lagja: Nr.2., zona Kadastrale 8582 numri i pasurise 3/12 prane zyrave te Bashkisë 7301

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 29.12.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli