Skip to content

Global DEVELOPMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-31 08:18:58
JSON

NIPT: M31330012P
Administrator: Redi Struga
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime te ndryshme kulturore,shteterore,shendetesore,bujqesore,fabrika,uzina, banesa etj.Projektime,instalime,punime restaurimi etj.Veprimtari ne fushen e transportit,te mallrave brenda dhe jashte vendit,me mallrat te vete shoqerise dhe te te treteve.Import-eksport ne pergjithesi brenda dhe jashte vendit. Import-eksport mobilje, veshje MBF, mobilim sallash konferencash, parket, moket. Ndricim, import-eksport, ndricim tavanesh. Veprimtari ne fushen e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis dhe auditimin mjedisor, veprimtarite e lidhura me mbrojtjen kunder zjarrit dhe auditimit te energjise.Grumbullim dhe transportim te mbetjeve inerte. Ndertim ujesjellesa, kuz, mbrojtje lumore, diga, etj.Aplikim dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha Lejeve, Licencave, Autorizimeve dhe Miratimeve paraprake/perfundimtare, te cilat mundesojne ndertimin e objekteve te reja gjeneruese te energjise' elektrike te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, etj, si dhe i veprave te tyre ndihmese, dhe zhvillimin e ketyre aktiviteteve ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi ne Republiken e Shqiperise; Implementimi, menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, etj, si dhe i veprave te tyre ndihmese, si dhe shfrytezimi operimi dhe mirembajtja e tyre; Importi dhe eksporti i mallrave e paisjeve te teknologjive te ndryshme ne fushen e energjise elektrike, qe perdoren per ndertimin, mirembajtjen dhe menaxhimin e centraleve/sistemeve/impjanteve fotovoltaike, eolike, hidrike (perfshire panelet diellore, turbinat e eres, inverterat, transformatoret, linjat e transmetimit/shperndarjes, dhe gjithe aksesoret/pajisjet e tjera te konvertimit, transmetimit, sinjalizimit, monitorimit, mbrojtjes, transmetimit te te dhenave), etj; Shitja e energjise elektrike me shumice dhe/ose pakice tek operatoret publik apo privat, pjesemarresit e tregut te energjise elektrike, perfshire ketu tregtaret, furnizuesit, konsumatoret e medhenj/te vegjel, vendas apo te huaj, nepermjet platformave shteterore apo private, kontratave bilaterale apo marreveshjeve, te njohura, certifikuara, licencuara, miratuara nga organeve kompetente/pergjegjese dhe entitetet perkatese ne fushen e Blerja e energjise' elektrike me shumice dhe/ose pakice nga operatoret publik apo privat, pjesemarresit e tregut te energjise elektrike, perfshire tregtaret, furnizuesit, vendas apo te huaj, nepermjet platformave shteterore apo private, kontratave bilaterale apo marreveshjeve, te njohura,certifikuara, licencuara, miratuara nga organet kompetente/pergjegjese dhe entitetet perkatese ne fushen e energjise elektrike; Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve per te cilat eshte krijuar, i cili nuk ndalohet me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: Global DEVELOPMENT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/01/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga: "Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, Njesia Bashkiake nr.8 perballe Qendres Lincoln

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 31.01.2023
Statuti dhe Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli