Skip to content

PERLESI CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-11 09:24:32
JSON

NIPT: M32231503E
Administrator: Xhevahir Perlesi
Objekti i Veprimtarisë: 1-Punime te pergjithshme ndertimi. Punime germimi ne toke. Punime speciale ndertimi. Punime per prishjen e ndertimeve Ndertime civile dhe industriale.Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industrialePunime nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike.Ujesjellesa, gazsjellesa, vepra kullimi dhe vaditje. Punime rifinature te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami, dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikate, beton-arme, struktura metalike dhe druri. Te kryeje cdo transaksion tregtar ne lidhje me pasurite te e luajteshme dhe pa luajteshme. shitje, blerje, qira pjesmarrjesh ne shoqeri, si brenda dhe jashte vendit, ivestime te ndryshme brenda dhe jashte vendit, realizimin e te gjitha veprimtarive ndertimore brenda dhe jashte shtetit. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacionit. Ndërtime rrjetesh telekomunikacioni dhe ofrimi i shërbimeve të telekomunikacionit( fiber). Tregtim te mjeteve te ndryshme. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertimi, montimi, prodhimi, si dhe shitblerja e energjise se rinovueshme (Fotovoltaik) tek subjektet private apo shteterore te çdo lloj kategorie si dhe tek OSHE; Shitblerjen e elementeve qe duhen per ndertimin e centraleve me energji diellore (Fotovoltaike). Import-Export. Agroturizem.Kompleks sportive.Hoteleri –Turizem. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin. Cdo aktivitet tjeter te lidhur me aktivitetin kryesor. 2-Kryerja e çdo lloj aktiviteti të lejueshëm nga ligji për formën juridike të subjektit.
Emërtime të tjera Tregtare: “PERLESI CONSTRUCTION” Shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/10/2023
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjja nr.12, Rruga N. Libohova. objekt me nr.pasurie 4/38+1-2, zona kadastrale 8513- Durres.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.12.2023
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 11.12.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani