Skip to content
Rehabilitim, operim dhe transferim i Hidrocentralit të Smokthinës

ALBANIAN GREEN ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 14:07:17

NIPT: K71624027U
Administrator: Eugenio Rosatto
Objekti i Veprimtarisë: a. Prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë elektrike. b. Projektimi, ndërtimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i centraleve për prodhimin e energjisë elektrike dhe infrastruktura e impianteve. c. Kërkimi dhe zhvillimi i impianteve dhe aparaturave për prodhimin e energjisë. d. Asistenca teknike, riparime dhe mirëmbajtje e aparaturave për prodhimin e energjisë. e. Import - eksporti, tregtimi me shumicë dhe pakicë i energjisë elektrike, mallrave, materialeve dhe aparaturave që lidhen me kryerjen e aktivitetit të shoqërisë dhe të lejuara nga legjislacioni në fuqi për këtë lloj shoqërie. Për të realizuar objektin e saj, në rastet kur është e nevojshme, shoqëria është e detyruar të pajiset paraprakisht me lejet përkatëse të organeve kompetente.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIAN GREEN ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 21/12/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ESSEGEI S.P.A, një shoqëri e së drejtës italiane, e regjistruar në regjistrin tregtar në Brescia me nr. 05300351003, me seli në Brescia, Piazza Vittoria nr. 9, përfaqësuar nga presidenti i Këshillit Administrativ Z. Aldo Franceschetti (Sipas kontratës së shitjes së kuotave Nr. 807 Rep. Nr. 532, datë 16.02.2007, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.09.2021, terhequr nga QKB ne daten 12.03.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

SALVATORE GRIMAUDO, shtetas italian, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 28.8% te pronesise pasi eshte zoterues te SAN GIORGIO SEIGEN (02790330100), qe eshte zoterues i 50% te kapitalit te shoqerise HYDRA ENERGIA (02343630998) - shoqeria meme e ESSEGEI (05300351003). Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.03.2007.

BIANCA CERUTTI, shtetase italiane, e datelindjes 1932, pronar perfitues pasi zoteron 33.72% te FRANCESCO QUIRICIO TRUST (95106160104), zoterues i QUIRIS DI FRANCESCO QUIRICIO U (03158360101), zoterues i shoqerise VERDENERGIA (01069270070) – ortak me 50% te kapitalit te HYDRA ENERGIA (02343630998) - shoqeria meme e ESSEGEI (05300351003). Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.03.2007.

FRANCESCA FASCE, shtetas italian, i datelindjes 1979, pronar perfitues pasi zoteron 33.72% te FRANCESCO QUIRICIO TRUST (95106160104), zoterues i QUIRIS DI FRANCESCO QUIRICIO U (03158360101), zoterues i shoqerise VERDENERGIA (01069270070) – ortak me 50% te kapitalit te HYDRA ENERGIA (02343630998) - shoqeria meme e ESSEGEI (05300351003). Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.03.2007.

PAOLO FASCE, shtetas italian, i datelindjes 1949, pronar perfitues pasi zoteron 33.72% te FRANCESCO QUIRICIO TRUST (95106160104), zoterues i QUIRIS DI FRANCESCO QUIRICIO U (03158360101), zoterues i shoqerise VERDENERGIA (01069270070) – ortak me 50% te kapitalit te HYDRA ENERGIA (02343630998) - shoqeria meme e ESSEGEI (05300351003). Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.03.2007.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
LEJE PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR SIPËRFAQËSOR -
Çështje Ligjore: I. Më datë 27.11.2012, ortaku i vetëm ka vendosur:

a) Aprovimin e linjës së kredisë me kufi pranë bankës Intesa Sanpaolo Bank Albania për një vlerë prej 55.200.000 (pesëdhjetë e pesë milion e dyqind mijë) lekë e cila do të përdoret për mbylljen e kredisë ekzistuese me kufi prej 40.000.000 (dyzet milion) lekë, sipas kontratës 4180 Rep, 1430 Kol datë 25.11.2009.
b) Të aprovojë linjën e kredisë me kufi pranë Intesa Sanpaolo Bank për një vlerë prej 60.000.000 (gjashtëdhjetë milion) lekë.
c) Të aprovojë kontratat e marrëveshjes siguruese mbi të ardhurat e arkëtueshme nga ana e KESH dhe mbi llogarinë bankare të shoqërisë pranë Intesa Sanpaolo Banka Albania.

II. Më datë 23.01.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u aprovua linja e kredisë me kufi pranë bankës Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a., për një vlerë prej 75.000.000 (shtatëdhjetë e pesë milion) lekë, e cila do të përdoret për mbylljen e linjës ekzistuese me kufi prej 55.200.000 (pesëdhjetë e pesë milion e dyqind mijë) lekë sipas kontratës Nr. 6052 Rep. Nr.1276 Kol, datë 05.12.2012.

III. Më datë 12.02.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua marrëveshja siguruese mbi makineritë dhe pajisjet si dhe mbi të ardhurat e arkëtueshme nga ana e Kesh sh.a dhe mbi llogaritë bankare pranë Intesa Sanpaulo Bank sh.a.

IV. Më datë 17.06.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u vendos autorizimi i administratorit të shoqërisë Z. Federico Romano dhe në mungesë të tij Z. Giordano Gorini, të realizojnë dhe të nënshkruajnë kontratën e pengut mbi aksionet e shoqërisë. Kjo kontratë pengu është vendosur si garanci për financimin prej 2 000 000 (dy milionë) €, që do të lëvrohet nga Veneto Bank Albania në favor të Essegei S.p.a.

V. Më datë 26.9.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u aprovua realizimi i kontratës së kredisë për parapagim faturash me një vlerë prej 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) Lekë pranë bankës Veneto Bank Sh.a. Ortaku i vetëm vendosi të autorizojë administratorin e shoqërisë Z. Federico Romano dhe në mungese të tij Z. Giordano Gorini të finalizojë kontratën e kredisë për parapagim faturash pranë bankës Veneto Bank Sh.a. Gjithashtu, ortaku i vetëm autorizon administratorin e shoqërisë, Z. Federico Romano dhe në mungesë të tij z. Giordano Gorini, të ndjekë zhvillimin e veprimit dhe të nënshkruajë kontratën përkatëse të kredisë si dhe çdo akt tjetër që lidhet me të.

VI. Më datë 25.09.2015, ortaku i vetëm ka vendosur:

a) Miratimin e kontratës së kredisë për parapagim faturash me një vlerë prej 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) Lekë pranë bankës Veneto Bank Sh.a.
b) Autorizimin e administratorit të shoqërisë Z. Federico Romano dhe në mungesë të tij Z. Giordano Gorini, të finalizojë kontratën përkatëse të kredisë. Gjithashtu ortaku i vetëm autorizon administratorin e shoqërisë z. Federico Romano dhe në mungesë të tij z. Giordano Gorini, të ndjekë zhvillimin e veprimit dhe të nënshkruajë kontratën përkatëse të kredisë.

VII. Më datë 28.10.2016, ortaku i vetëm ka vendosur: 1. Të aprovojë rinovimin e linjës së financimit të kredisë me kufi për vlerën 75.000.000 (shtatëdhjetë e pesë milion) lekë pranë bankës Intesa Sanpaolo Bank sh.a, për shkak të ndryshimit të kontratës së shitblerjes së energjisë elektrike, duke ia ngarkuar OSHEE sh.a, detyrimin për blerjen e energjisë së prodhuar nga burimet e rinovueshme. 2. Autorizimi i administratorit të shoqërisë z. Federico Romano dhe në mungesë të tij z. Giordano Gorini, të negociojë dhe finalizojë rinovimin e linjës së financimit të kredisë me kufi pranë bankës Intesa Sanpaolo Bank sh.a.

VIII. Me date 07.05.2021, me vendim te ortakut te vetem, u aprovua rinovimi i linjes se kredise me kufi per vleren 75.000.000 leke prane bankes Intesa Sanpaolo Bank sh.a. U aprovua vendosja ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Albania te nje barre siguruese te rradhes se pare mbi te arketueshmet qe rrjedhin nga kontrata e shitblerjes se lidhur mes shoqerise Albanian Green Energy shpk dhe FTL sha me qellim sigurimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredia e cituar me lart ne piken.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 17.06.2001 - VKM Nr. 445 për miratimin e kontratës konçesionare
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe Gaz
Shënime: Më datë 17.6.2001, me anë të vendimit nr. 445 të Këshillit të Ministrave, u miratua kontrata konçesionare e formës “ROT” ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe shoqërisë italiane “ESSEGEI” s.r.l, për hidrocentralin e Smokthinës”.

Më datë 09.05.2002, me anë të vendimit Nr. 199 të Këshillit të Ministrave, u miratua aneks-kontrata për hidrocentralin e Smokthinës ndërmjet Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë italiane “Essegei” s.r.l.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Industrisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ''Abdi Toptani'', Torre Drin, Ap. 61

Adresa:
Vlorë, Brataj, Lepenicë, HEC - it Smokthinë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: VKM Nr. 199, date 09.05.2002 per miratimin e aneks-kontrates per hidrocentralin e Smokthines
VKM Nr.70, date 10.12.2007 per transferimin e licences
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.03.2022
Akti i themelimit te shoqerise
Akti i themelimit te shoqerise meme
Kontrate shitje kuotash 16.02.2007
Vendim i ortakut per miratimin e linjes se kredise 27.11.2012
Vendim per zmadhimin e kapitalit 28.06.2013
Vendim per miratimin e linjes se kredise 23.01.2014
Vendim per miratimin e kontrates se pengut 17.06.2014
Vendim per miratimin e kontrates se kredise 26.09.2014
Vendim per rinovimin e linjes se kredise 28.10.2016
Vendimi i ortakut te vetem per shperndarjen e dividenteve, date 30.06.2021
Vendimi i ortakut te vetem per miratimin e linjes se kredise, date 07.05.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 12.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 44 406 977,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 58 837 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 48 213 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 38 216 344,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 78 949 670,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 548 028,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 26 698 793,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 46 131 627,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 53 064 585,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 68 016 028,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 50 115 371,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:260 453 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:253 766 245,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:208 018 620,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:244 266 110,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:320 784 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:185 971 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:227 291 006,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:244 454 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 272 151 592,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 287 473 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 246 245 154,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 235 850 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 298 762 091,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani