Skip to content
Ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin, mirëmbajtien dhe transferimin e Hidrocentralit të ri në Ashta

ENERGJI ASHTA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 13:27:17

NIPT: K82417005V
Administrator: Peter Stelzer, Peter Loidl
Objekti i Veprimtarisë: Qëllimi i shoqërisë do të jetë projektimi, financimi, ndërtimi, zotërimi, vënia në punë, mirëmbajtja dhe transferimi i një projekti të ri për hidrocentral në Ashte, Republika e Shqipërisë, në përputhje me Marrëveshjen e Konçesionit në lidhje me Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Zotërimin, Vënien në Punë, Mirëmbajtjen dhe Transferimin e një Projekti të Ri për Hidrocentral në Ashte, Republika e Shqipërisë, lidhur në shtator 2008 midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës së Shqipërisë (Autoriteti Kontraktues) dhe VERBUND AG (e emëruar më parë Osterreichische ElektrizitatsëirtschaftsAktiengellschaft) (Konçesionari). Për arritjen e qëllimit të saj, shoqëria e projektit mund të kryejë çdo aktivitet projektimi, financimi, ndërtimi, funksionimi, mirëmbajtjeje apo çdo aktivitet tjetër në lidhje me to, veçanërisht blerje truallit, lidhjen e çdo kontrate (përfshirë kontrata financimi, marrëveshje për tregtimin e energjisë, marrëveshje interkonjeksioni), të aplikojë për çdo liçencë, leje, autorizim, çertifikim e të tjera të ngjashme, përfshi liçencën për aktivitetin e prodhimit, furnizimit dhe tregtimit të energjie elektrike dhe çdo liçence tjetër në sektorin e energjisë elektrike, zotërimin dhe disponimin e çdo prone të luajtshme ose të paluajtshme dhe pasurive të tjera, si dhe çdo veprim tjetër në lidhje me ose në mbështetje të qëllimit të shoqërisë. Për arritjen e qëllimit të saj, shoqëria mund të themelojë shoqëri të kontrolluara të ndërmarrë çdo aktivitet tjetër ndihmës dhe të nevojshëm për arritjen e qëllimit të Shoqërisë së Projektit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGJI ASHTA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 11/12/2008
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 460 176 500,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Ashta BetiligungsVerwaltung GmbH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe organizuar sipas së drejtës austriake, me numër regjistrimi 356155 h në regjistrin e firmave në gjykatën tregtare të Vjenës, me seli në Vjenë, në adresën: A1010 Vienna (Sipas kontratës së kalimit të kuotave me kontribut në natyrë, datë 23.05.2011, të dorëzuar në QKB)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.09.2008 - Kontratë Konçesionare

2016 - Shtesë Kontratë Konçesioni

9.6.2021 - VKM Nr. 342 per miratimin e marreveshjes per ndryshimin e marreveshjes se koncesionit
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Kosto Konçesionare: Gjatë fazës së shfrytëzimit, konçesionari detyrohet t’i japë autoritetit kontraktues pa pagesë 2% të prodhimit vjetor neto të energjisë elektrike, pra konçesionari do ta faturojë blerësin për 100% të prodhimit të energjisë elektrike minus 2%, e cila do të përbëjë tarifën e konçesionit dhe nuk do të jetë e pagueshme nga blerësi.
Shënime: Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.30, date 18.01.2017, u miratua marreveshja shtese e koncesionit “Për disa ndryshime dhe shtesa në marrëveshjen e koncesionit lidhur me projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një projekti për një hidrocentral të ri në Ashtë, Republika e Shqipërisë, ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë (Autoriteti Kontraktues) dhe VERBUND AG (Koncesionari) dhe Energji Ashta sh.p.k. (Shoqëria e projektit)”, miratuar me vendimin nr. 1363, datë 17.10.2008, të Këshillit të Ministrave. Sipas kesaj marreveshje shtese, Autoriteti Kontraktues i ka kërkuar shoqërisë së projektit si shitës të lejojë transferimin e të drejtave dhe detyrimeve të Blerësit sipas Marrëveshjes për shitjen e Energjisë nga KESH tek shoqëria me kapital shtetëror, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a., që vepron si operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike sh.a.

Bazuar në marrëveshjen e datës 13.1.2017, nënshkruar mes Autoritetit Kontraktues, Koncesionarit dhe Shoqërisë së Projektit, Marrëveshja e Koncesionit u ndryshua për të reflektuar kalimin e të drejtave dhe detyrimeve të Blerësit, sipas Marrëveshjes së Shitjes së Energjisë, nga KESH tek OSHEE Group; ndryshimi i Marrëveshjes së Koncesionit u miratua me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 30, datë 18.1.2017.

Me date 09. 06.2021, me ane te vendimit nr. 342 te Keshillit te Ministrave, u miratua marreveshja per ndryshimin e marreveshjes se koncesionit, ne lidhje me projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një projekti për një hidrocentral të ri në Ashtë, Republika e Shqipërisë, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (autoriteti kontraktues) dhe Verbund AG (koncesionari) dhe Energji Ashta sh.p.k. (shoqëria e projektit). Për shkak të ndryshimeve në sektorin shqiptar të energjisë elektrike, FTL, OSHEE Group dhe Shoqëria e Projektit kanë diskutuar kalimin e të drejtave dhe të detyrimeve të Blerësit, sipas Marrëveshjes së Shitjes së Energjisë, nga OSHEE Group te FTL - Furnizuesi i Tregut të Lirë sh.a qe është një shoqëri aksionare e zotëruar nga shteti me OSHEE Group si aksionar të vetëm.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (me pare Ministria e Energjisë dhe Industrisë)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Vau Dejës, SPATHARE, Hidrocentrali i Ashtës, fshati Spatharë, Bushat, Bashkia Vau i Dejës, Rrethi Shkodër

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (17.10.2008)
Projekt marreveshje per disa ndryshime dhe shtesa te kontrata e koncesionit (2016)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2022
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 17.12.2010
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 22.03.2010
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 20.10.2015
VKM nr. 342, date 09. 06.2021, per miratimin e marreveshjes per ndryshimin e marreveshjes se koncesionit, ne lidhje me projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një projekti për një hidrocentral të ri në Ashtë
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 05.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate Shitje Kuotash (20.04.2010)
Kontrate Shitje Kuotash (17.12.2010)
Kontrate Shitje Kuotash (23.05.2011)
Bilanci 2008
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Bilanci 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Raporti i ecurise se veprimtarise se vitit 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 929 653 643,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 896 008 806,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 563 812 415,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -97 941 473,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 525 144 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -291 775 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 510 896 846,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 238 764 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -813 096 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 882 722 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -7 501 240 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -85 753 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -215 434 059,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -38 456 580,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 2 070 032,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 942 133 476,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 300 441 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 449 324 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 503 899 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 346 940 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 473 364 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 259 627 916,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 958 300 038,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 674 733 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 764 505 163,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 3 122 332,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani