Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Kaskada e Hec-eve të Hotolishtit

HEC HOTOLISHT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-15 13:38:36

NIPT: L51929012G
Administrator: Indrit Gashi
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Kaskada e HEC-eve të Hotolishtit" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HEC HOTOLISHT
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07/07/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.ALBAVIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.03.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J81527001Q, me adresë në Tiranë, Rruga Sulejman Delvina, Pallati Fati, shk. 1, ap. 19, me administratorë Shëlqim Rakipaj, Hasan Hafizi dhe Vanina Latifi. Ortaket e shoqerise jane: Shkëlqim Rakipaj (48%) dhe Hasan Hafizi (52%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022)

II. ELECTRAL shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.09.2009 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92114006G, me adresë në Tiranë, njësia nr. 7, rruga Sami Frashëri, Qendra Metropol, Pallati Vortek, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator dhe ortak te vetem Redi Frashëri (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 19.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Redi Frasheri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1986, pronar perfitues per 90% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ELECTRAL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.07.2015.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 03.07.2015
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 567.859.875 lekë (pa TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do të ketë nga prodhimi i kësaj energjie elektrike.
Shënime: Shoqëria “HEC HOTOLISHT” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 03.07.2015, të nënshkruar ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive “ELECTRAL” shpk dhe “ALBAVIA” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Kaskada e HEC-eve të Hotolisht”, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet në Kaskadën Hotolisht do të ndërtohen në përroin e Hotolishtit dhe përbëhen nga: Hidrocentrali “Rreshpes”, Hidrocentrali “Hotolisht Çota”, Hidrocentrali “Kokreve” dhe Hidrocentrali “Hotolisht Qendër”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga Sami Frashëri, Qendra Metropol, Ndërtesa 14, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (03.07.2015)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 19.05.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


DISHNICA ENERGJI
Korçë
ENERGJI UNIVERS
Tiranë
WEnerg Sh.a
Tiranë
GFI ALBANIA
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani