Skip to content

ALBAVIA Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-19 14:55:59
JSON

NIPT: J81527001Q
Administrator: Shkëlqim Rakipaj, Hasan Hafizi, Vanina Latifi (Administrator vetem per ceshtjet mjedisore); Gazmend Fusha (Drejtues Teknik))
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e aktivitetit ne ndertimet civile, industriale, inirastrukture, ushtarake etj., si per llogari te vet ashtu dhe per te tretet, ku perfshihen ndertime pallatesh banimi, godina social-kulturore, komplekse industriale, ndertimet rrugore, hekurudha, porte, aeroporte, ura dhe vepra arti, centrale elektrike, linja te tensionit te larte dhe te mesem, ujesjellesa, kanalizime, impiante te pastrimit, sinjalistike rrugore, punime topo-gjeodezike etj; Shfrytezim karrierash lumore dhe malore, prodhim inertesh, llaçi, betoni, parafabrikatesh, materialesh asfaltike, materialesh te tjera te nevojshme ne pergjithesi dhe per tregtimin e tyre per kryerjen e punimeve te ndertimit ne pergjithesi si dhe tregtimin e tyre; Punime inxhinierike projektimi, duke perfshire por pa u kufizuar ne vepra urbane, arkitekture, punime ndertimi, instalimi, pune hidraulike, punime rrugore dhe hekurudhore, ura dhe vepra arti, inxhinieri topografike dhe hidrologjike, inxhinieri, studime gjeologjike, pune inxhinierike te impianteve te prodhimit dhe transemtimit te energjise etj.Pjesemarrje ne tendera te te gjitha llojeve si dhe marrja persiper e projekteve te ndertimit vetem ose ne bashkepunim me çdo person fizik ose juridik nepermjet komisionit direkt per shtetin, organizatat publike ose private, dhe çdo organizate tjeter te sektorit publik duke perfshire dhe organet e qeverisjes vendore; Kryerjen e te gjitha veprimeve tregtare, industriale dhe financiare mbi pasuri te luajteshme dhe te paluajteshme, te quajtura nga administratoret te nevojshme per ushtrimin e aktivitetit te Shoqerise, etj. Punime civile per rikualifikim urban, Transport te mallrave brenda vendit me mjete jashte norme per llogari te vete. Grumbullim, transportim i mbetjeve nga llumrat, pastrimi i gropave septike.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBAVIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/03/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 135 450 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ELECTRAL BATRA HPP, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.12.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62423006M, me adresë në Tiranë, Rruga "Sami Frashëri, qendra "Metropol", pallati "Vortek", Nr. 14, kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator Indrit Gashi. ALBAVIA shpk zotëron 10% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

II. HEC HOTOLISHT, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.07.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51929012G, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga Sami Frashëri, Qendra Metropol, Ndërtesa 14, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator Indrit Gashi. ALBAVIA shpk zotëron 10% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

III. TAMARA HYDRO ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.01.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L91311030P, me adresë në Tiranë, Rruga “Sulejman Delvina", Pallati Fati, AP 19, me administratorë Shkëlqim Rakipaj, Hasan Hafizi dhe Redi Frashëri. ALBAVIA shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

IV. ALBAVIA & SINTRAM, një shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 07.04.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51608023A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Sulejman Delvina, Pallati FATI, Shkalla Nr. 1, Apartamenti Nr. 19, me administrator Shkëlqim Rakipaj. ALBAVIA shpk zotëron 50% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 4
Femër/Mashkull: Femer; Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Automjet (terheqes) me targe TR 8503 M

2. Tirane, Autobot nafte Renault ATV AA 542 AK

3. Tirane, Gjysem rimorkio me targe TR8506 M

4. Tirane, Autobot nafte Renault ATV AA 512 GH

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Më datë 23.05.2003, asambleja e ortakëve të shoqërisë Albavia shpk ka vendosur:

a) Miratimin e marrjes nga ana e shoqërisë Albavia shpk të kredive bankare, huave dhe linjave të llogarive bankare të zbuluara, të lëshuara nga “Commercial Bank of Greece, Albania”, pa kufizim për sa i përket datave të shlyerjeve, si dhe miratimin e të gjitha transaksioneve bankare të lidhura me kreditë, huatë etj, që shoqëria Albavia shpk, do të realizojë nëpërmjet kësaj banke, brenda kufijve maksimalë të përshkruar më poshtë:
b) Linjë llogarie bankare të zbuluar prej 300.000 (treqind mijë) USD.
c) Hua afatgjatë/shkurtër prej 400.000 (katërqind mijë) USD për financimin e investimeve të ardhshme të shoqërisë.

II. Projekt bashkimi me përthithje 1

Më datë 22.05.2008, u nënshkrua Projekt Marrëveshja për Bashkimin e Shoqërive “ALBAVIA” shpk (shoqëria përthithëse) dhe “NEPTUN 2002” shpk (shoqëria e përthithur). Shoqëria Albavia shpk do të jetë shoqëria përthithëse dhe do të vazhdojë veprimtarinë e saj sipas legjislacionit në fuqi. Emri i shoqërisë përthithëse do të jetë ALBAVIA shpk.

Palët bien dakort që aktivet dhe pasivet e shoqërisë së përthithur do të kalojnë tek shoqëria përthithëse në këmbim të kuotave të kapitalit të shoqërisë përthithëse në favor të ortakëve të shoqërisë së përthithur. Raporti i këmbimit të kuotave do të jetë: 1 kuotë e shoqërisë përthithëse e barabartë me 10.87 kuota të shoqërisë së përthithur. Numri i kuotave të reja për t’u emetuar nga shoqëria përthithëse rezulton në 110.4. Duke u bazuar në kapitalizimin e fitimeve të shoqërisë së përthithur, shoqëria përthithëse vendos të emetojë 232 kuota të kapitalit në favor të ortakëve të shoqërisë së përthithur. Shuma e primit të bashkimit është 501.315 (pesëqind e një mijë e treqind e pesëmbëdhjetë) lekë.

Pas bashkimit me përthithje, kapitali i shoqërisë “Albavia” shpk do të bëhet 84.460.000 (tetëdhjetë e katër milion e katërqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë, nga 65.436.000 (gjashtëdhjetë e pesë milion e katërqind e tridhjetë e gjashtë mijë) lekë që ishte para bashkimit.

Me realizimin e bashkimit shoqëria përthithëse do të marrë përsipër detyrimet dhe përfitojë aktivet dhe të drejtat e shoqërisë së përthithur duke filluar nga 1 janar 2008.

Vetëm administratorët e shoqërisë përthithëse do të vazhdojnë detyrën dhe funksionin e tyre pas realizimit të bashkimit si administratorë të shoqërisë përthithëse. Transferimi i shoqërisë së përthithur tek shoqëria përthithëse nuk do të sjellë asnjë pasojë kundrejt punëmarrësve.

III. Projekt bashkimi me përthithje 2

Me date 26.10.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua fillimi i procedurave per bashkimin me perthithje te shoqerise EMULIV shpk nga shoqeria ALBAVIA shpk.

Me date 14.12.2020, u lidh marreveshja e bashkimit me perthithje ndermjet shoqerise EMULIV shpk, si shoqeri e perthihur dhe shoqerise ALBAVIA shpk, si shoqeri perthithese. Te dy shoqerite zoterohen ne masen 100% te kapitalit nga te dy ortaket Z. Shkelqim Rakipaj dhe Z. Hasan Hafizi. Shoqeria ALBAVIA shpk do te vazhdoje aktivitetin ndersa shoqeria EMULIV shpk do te c’regjistrohet pa kaluar ne likuidim. EMULIV shpk do t’i transferoje shoqerise ALBAVIA shpk teresine e elemeteve te aktivit e te pasivit deri ne daten efektive te mbylljes se bashkimit. Si rezultat i operacionit te bashkimit, kapitali i shoqerise Albavia shpk do te rritet me shumen 150.000 (njeqind e pesedhjete mije) leke. Pas rritjes, kapitali i shoqerise Albavia shpk behet 135.450.000 (njeqind e tridhjete e pese milion e katerqind e pesedhjete mije) leke dhe numri i kuotave behet 2 kuota.
Ndryshime
Shënime: Me date 28.02.2022, me vendim te asamblese se ortakeve, emerohet drejtuesi teknik i shoqerise Gazmend Fusha.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Sulejman Delvina, Pallati Fati, shk. 1, ap. 19

Adresa:
1. Tirane, Atelie/ofiçine ne Çerkeze, Kamez

2. Tirane, Ndertimi i rruges se Unazes se jashtme Tirane, pjesa verilindore (segmenti Kthesa e Saukut-Bregu i Lumit) Loti 2

3. Elbasan, Qukes, Karkavec, Numer pasurie 185/1, zona kadastrale 1169, Fshati Karkavec, Berzeshte

4. Elbasan, Qukes, Ndertimi i rruges QukesQafe Plloce, seksioni i korridorit rrugor Tirane-Korce, seksioni 1, nga km 2.9 deri 18 me nr identifikimi CQP/ICB/- MC/CW-1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Kontrate per kalimin e kuotes se kapitalit 25.10.2017
Projekt-marreveshja e bashkimit me perthithje 22.05.2008 (fq 10)
Dokumenta te ndryshem
Kontrate per shitjen e kuotes se kapitalit 16.07.2013
Kontrate per shitjen e kuotave 06.05.2008
Marreveshje per shitjen e pjeseve te kapitalit 17.01.2008
Vendimet e asamblese dhe marreveshja per bashkimin me perthithje date 14.12.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 73 504 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 75 431 341,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 033 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 37 222 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 24 824 857,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 17 542 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 383 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 284 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 478 323,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 18 716 842,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 17 206 556,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 24 793 629,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 20 449 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 44 860 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 17 685 273,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 577 928 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 275 644 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:823 260 872,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 734 847 395,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 202 263 892,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:815 674 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:605 719 183,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 559 669 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 500 097 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 836 512 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 978 118 511,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 164 052 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 087 123 133,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 959 925 309,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 411 905 434,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja