Skip to content
Për ndërtimin e Hidrocentralit Kalivaç

SHOQËRIA KONCENSIONARE AYEN - ALB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-10 09:27:57

NIPT: L72321029P
Administrator: Fahrettin Amir Arman
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria Konçensionare AYEN-ALB SHA, do të ushtrojë veprimtari për zbatimin e Kontratës Konçesionare të HEC Kalivac. Shoqëria Konçesionare ka për objekt financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve dhe transferimin e tyre nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues, në përputhje me këtë Kontratë Konçensioni.
Emërtime të tjera Tregtare: SHOQËRIA KONCENSIONARE AYEN - ALB
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 09.11.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Turqi, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 350
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Fahrettin Amir Arman, Ayse Tuvana Aydiner Kiraç, Turgut Aydiner, Mehmet Aydiner, Ömer Ali Aydiner
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 18.07.2017
Data e Pranimit: 30.10.2017
Data e Nënshkrimit: 08.06.2018
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 16.913.853.000 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: I. Më datë 26.05.2017, u shpall njoftimi për dhënien me konçesion të hidrocentralit Kalivaç. Më datë 18.07.2017 u mbajt procedura konkurruese ku ishin pjesëmarrës operatorët ekonomikë:

a) Shoqëria “Doko” shpk – S’kualifikohet pasi ka dorëzuar vetëm Ekstraktin e Regjistrit Tregtar lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) dhe nuk ka dorëzuar asnjë dokumentacion tjetër të kërkuar nga shtojca nr. 9 e dokumentave të koncesionit.

b) Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Favina” shpk dhe “Gener 2” shpk. – Kualifikohet në vend të dytë me 35.33 pikë.

c) Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Ayen Enerji” A.S dhe “Fusha” shpk. – Kualifikohet në vend të parë me 95 pikë.

Më datë 30.10.2017, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë njofton se oferta e paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Ayen Enerji” A.S dhe “Fusha” sh.p.k është pranuar.

II. Shoqëria Konçesionare “AYEN – ALB” Sh.a është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të lidhur më datë 08.06.2018, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë “AYEN ENERJI” A.S dhe “FUSHA” sh.p.k.
Objekti i konçesionit është dhënia nga ana e Autoritetit Kontraktues, në favor të konçesionarit, e të drejtave konçesionare për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen e Hidrocentralit të Kalivaçit dhe transferimin e tij nga konçesionari tek autoriteti kontraktues (forma BOT) kundrejt pagesës së tarifës së konçesionit.
Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Vendndodhja e objektit të kontratës: Ndërtimin e hidrocentralit te tipit me digë, që do të ndërtohet afërsi të fshatit Kalivaç, rrjedhën e poshtme të Lumit Vjosë nga kuota 113 m.m.n.d deri në kuotën 73 m.n.m.d.

III. Hidrocentrali i Kalivaçit mbi lumin Vjosë do të shfrytëzojë potencialin hidroenergjitik të pellgut ujëmbledhës të lumit Vjosë, në Qarkun e Gjirokastrës dhe të ketë karakteristikat teknike vijuese:
Fuqia e instaluar 111.000 kW dhe Energjia mesatare vjetore 366.620.000 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, ABA Business Center, Kati 6, Nr. 60

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ektrakt historik i regjistrit tregtar 18.11.2020
Akti I themelimit te shoqerise koncesionare
Kontrata koncesionare 08.06.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi I shpalljes se koncesionit per hidrocentralin Kalivac
DSK per Hidrocentralin Kalivac (Njoftimi)
Njoftimi I fituesit
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala