Skip to content

ROMANO PORT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-27 13:54:21
JSON

Tax Registration Number: K51625501O
Administrators: Piro Bare
Scope: Ndërtim dhe shfrytëzimi i portit të hidrokarbureve në zonën e Porto Romano Durrës. Gjithashtu shoqëria do të ketë si objekt aktiviteti të gjitha veprimtaritë e lidhura direkt ose tërthorazi me aktivitetin kryesor dhe të gjitha aktivitetet e miratuara më parë ndër vite. Objekti i aktivitetit mund të shtohet ose të pakësohet sipas interesave tregtare të shoqërisë. Funksionimi i terminalit. Administrimi i pontilit. Shërbimi i rimorkimit të tankerave (mjeteve portuale). Pilotimi. Ormexhimi. Pastrimi. Furnizimi me karburant. Furnizimi me ujë. Furnizimi teknik dhe i ushqimit, etj. Agjensi detare dhe spedicionere. Agjensi doganore. Transport i brendshëm për punonjësit e shoqërisë.
Other Trade Names: Romano Port
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 27/10/2003
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 597 686 000,00
Shares: 597 686
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Artan Nika, Emilian Gjepali, Ylli Hoxha
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 06.04.2010, Zyra Përmbarimore AFA 2010 ka lëshuar urdhër për vendosje të sekuestros konservative mbi kontributin e kapitaleve të zotëruara nga debitorët, shoqëria RIRA sha dhe shoqëria Rrajca shpk, si dhe vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e zotëruara nga dorëzanësit Xhevat Demirali Rira, Nimet Xhevat Rira dhe Edmond Xhevat Rira në shoqëritë e mësipërme dhe në të gjitha shoqëritë e tjera ku ata janë aksionerë për pjesën e aksioneve që u takon atyre. Kjo masë sekuestro vendoset deri në shlyerjen e plotë të detyrimit, kthimin e kredisë bankare ndaj Raiffaisen Bank sh.a, pra deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

II. Më datë 28.04.2015, Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailiff’s Office”shpk ka lëshuar urdhrin Nr. 843-299 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e aktivitetit tregtar që zotëron debitori, shoqëria ”Romano Port” sha me qëllim mostjetërsimin e tyre dhe shlyerjen e detyrimit ndaj kreditorit Bashkim Haziz Vladi. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

III. Më datë 19.02.2016, Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailiff’s Office” shpk ka lëshuar një urdhër Nr.341-233 Prot, për heqjen e masës së sekuestros konservative mbi çdo dokumentacion që mund te jetë bllokuar të shoqërisë "Romano Port” sh.a, meqenëse pala debitore e ka likuiduar në total detyrimin që kishte nda kreditorit Bashkim Haziz Vladi.

IV. Me date 17.05.2021, me ane te urdhrit Nr.1051 Prot.,Nr.97-21 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 4865 Prot., datë 17.05.2021, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë, “ROMANO PORT” SHA, me NUIS(NIPT) – K51625501O, deri në një urdhër të dytë.

V.Me date 03.05.2023, eshte depozituar i Urdhri Nr. 1374 Prot., Nr. 97-21 Regj, lëshuar nga Përmbarues Privat Ardit Hajdini, pranë Zyrës së Përmbarimit Privat “ASTREA”SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 9735 Prot., datë 04.05.2023, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e debitorit ”ROMANO PORT” SHA, pajisur me NUIS (NIPT) K51625501O, të vendosur me Urdhrin Nr. 1051 Prot., datë 17.05.2021, të Zyrës së Përmbarimit Privat “ASTREA” SHPK.
Changes
Additions: Me date 20.10.2023, eshte emeruar drejtues teknik i shoqerise Ylli Hoxha.
Address:

Seat:
Durrës, Porto Romano, 500 metra në veri të Hidrovorit

Address:
Durrës, 500 metra në veri të Hidrovorit, Porto-Romano, Durrës

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (11.01.2019)
Urdher sekuestro (2011)
Urdher per heqjen e sekuestros (2016)
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 1 695 659,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -5 279 449,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 836 799,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -9 805 277,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 102 014 159,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 184 826 516,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 128 781 620,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 130 028 596,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 85 445 265,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 190 095 190,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 199 532 183,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 85 795 297,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 25 566 658,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -26 171 580,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:143 007 786,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:163 338 465,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:183 909 825,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:290 167 233,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:602 426 263,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:582 916 649,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:545 524 312,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:516 340 958,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 374 026 718,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 430 576 534,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 443 673 590,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 372 877 844,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 323 168 234,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 121 959 952,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani