Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit ZEREC

EKO ENERGJI-E
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 10:14:20

NIPT: K93408206A
Administrator: Pëllumb Koçiasi
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve në bazë të lejeve të formës BOT të dhëna nga Ministria Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës e autorizuar nga Këshilli Ministrave për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08/10/2009
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: EKOBETON, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.04.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi nër regjistrin tregtar NIPT J62903274Q, me adresë në Elbasan, Shirgjan, Topcias, me administrator dhe ortak te vetem Pëllumb Koçiasi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

Subjekti EKO ENERGJI-E nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 28.09.2011, me anë të urdhërit "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative" Nr. 46/D Regj, te Përmbaruesit Gjyqësor Privat, Tomorr Llalla, urdhërohet QKR për vënien e sekuestros konservative në shoqërinë "EKO ENERGJI-E" shpk, me pronar debitorin "EKOBETON" shpk, të mos kryhet asnjë veprim në lidhje me shitjen, dhurimin e aksioneve te kësaj shoqërie pa urdhërin e Përmbaruesit Gjyqësor Privat. Objekti i sekuestros është kthimi i shumës ndaj kreditorit Shkëlqim Çela.

II. Më datë 11.04.2012, me anë të urdhërit Nr. 553-12 Regj. Nr. 08269 Prot., urdhërit Nr. 554-12 Regj. Nr. 08274 Prot., datë 11.04.2012, urdhrit Nr. 555-12 Regj. Nr. 08288 Prot., datë 11.04.2012 dhe urdhërit Nr. 556-12 Regj. Nr. 08293 Prot., datë 11.04.2012, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG ” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore “EKOBETON" shpk, që zotëron në shoqërinë “EKO ENERGJI-E" shpk. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

III. Më datë 13.04.2012, me anë të urdhërit Nr. 599-12 Regj, Nr. 08488 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG ” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet që pala debitore “EKOBETON" shpk zotëron në shoqërinë “EKO ENERGJI-E" shpk. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i sekustros është kthimi i shumës së detyruar ndaj kreditorit “Alba-Road” shpk.

IV. Më datë 12.02.2018, me anë të urdhërit nr. 79 Prot. nr. 416 Regj., lëshuar nga Studio Përmbarimore “DEBIT COLLECTION” sh.p.k., protokolluar nga QKB me nr. 1709 Prot., datë 13.02.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi titujt e pronësisë në pronësi të debitorit “EKO ENERGJI-E” sh.p.k, ku ortak i vetëm është shoqëria “EKOBETON” sh.p.k. Objekti i sekuestros është pagimi i detyrimit ndaj kreditorit “Megawat” shpk.

V. Më datë 06.09.2018, me anë të urdhërit Nr. 1470/5 Prot., Nr. 436-18 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 10466 Prot., datë 14.09.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e debitorit “Eko Energji -E ” shpk, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

VI. Me date 11.06.2019, me ane te Urdhrit Nr. 654Prot, Nr. 82 Regj, protokolluar ne QKB me Nr. 8026 Prot date 11.06.2019 dhe urdhërit Nr. 573/1 Prot , Nr. 82 Regj datë 14.05.2019 protokolluar në QKB me Nr. 7650 datë 20.05.2019, lëshuar nga shoqeria permbarimore “Profitous Bailiff Service”shpk, u urdherua heqja e sekuestros konservative të vendosur me shkresën Nr. 79 Prot datë 12.02.2018, të urdhëruar nga Shoqëria Përmbarimore Debit Collection SHPK me debitor Shoqëria “EKO ENERGJI-E” me Nipt K93408206A.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 11.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 120.311.959 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues 4% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Kontrata e konçesionit është nënshkruar më datë 11.09.2009. Objekti i kontratës është për financimin, ndertimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentralit ZEREC dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali “Zerec” do të ndërtohet në rezervuarin e Zerecit, rrethi Korcë, me këto karakteristika: Fuqi e instaluar 1.000 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 4.714.831 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjia Aqif Pasha, pallati 31/3

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (11.09.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 04.05.2022
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 28.09.2011
Urdher vendosje sekuestro mbi titujt e pronesise 12.02.2018
Urdher per venien e sekuestros 06.09.2018
Urdher per venien e sekuestros konservative 11.04.2012
Urdher per venien e sekuestros 13.04.2012
Urdher per heqjen e sekuestros mbi titujt e pronesise 11.06.2019
Te dhenat e subjektit EKO ENERGJI-E ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 04.05.2022
Aneksi 1 - Preventivi
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2011
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -744 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala