Skip to content
Rehabilitimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit Domaj, Has

THAÇI ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 11:51:22

NIPT: K97208901D
Administrator: Jonuz Lala, Shkelqim Thaçi
Objekti i Veprimtarisë: Financim, projektim, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Domaj".
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: THAÇI ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 24/09/2009
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. THAÇI sh.p.k., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.10.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K77302901U, me adresë në Kukës, Gjinaj, Domaj, Fshati Domaj, afër Shkollës Kamber Sherifi, me administrator Fetah Thaçi, dhe ortak te vetem Shkelqim Thaçi, me status të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

II. "LALA", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.02.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J76418903B, me adresë në Kukës, Krumë, me administrator dhe ortak te vetem Skënder Lala (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Subjekti Juridik THAÇI ENERGJI nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 12.369.610 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet ne vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Tarifa konçesionare është 2% e energjisë së prodhuar, të cilën Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesë për llogari të vet.
Shënime: Shoqëria THAÇI ENERGJI është një shoqëri e themeluar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “THAÇI” shpk dhe “LALA” shpk për zbatimin e kontratës të nënshkruar më datë 10.09.2009, me Autoritetin Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me objekt: Rehabilitimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit DOMAJ tek autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve në këtë kontratë.
Hidrocentrali “Domaj” do të ndërtohet në Fshatin Domaj, Has, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 200 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 1.000.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Gjinaj, Domaj, Fshati Domaj, Komuna Gjinaj, Ndërtesë private pranë Shkollës 9-vjeçare Kamer Sherifi

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (10.09.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Vendimi I asamblese per ndryshimin e administratorit 04.11.2009
Preventivi - Aneks 1
Te dhenat e subjektit THAÇI ENERGJI ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 05.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani