Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Sotirë, Sotirë 2

HYDRO ENERGY SOTIRA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-05 09:33:05

NIPT: K97212802C
Administrator: Albert Tafa
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Sotirë 1" dhe "Sotirë 2" si dhe prodhimi transmetimi shpërndarja eksportimi shitja dhe tregtimi i energjisë së prodhuar.
Emërtime të tjera Tregtare: HYDRO ENERGY SOTIRA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07/10/2009
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 560 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: NCI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.05.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41709011G, me adresë në Tiranë, Farkë, MJULL BATHORE, Rruga Akacia, Zona Kadastrale 2704, Nr Pasurie 465/27, me administrator Ergys Halili, dhe ortak te vetem Besnik Halili (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, dat 07.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me me shume se 25% te kapitalit eshte:

Besnik Halili, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise NCI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.12.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 11.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 144.554.509 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit), me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Sotirë 1" dhe "Sotirë 2", dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Sotirë 1” dhe “Sotirë 2” do të ndërtohen në përroin e Sotirës, rrethi Gramsh.
Hidrocentrali “Sotirë 1” me karakteristika: Fuqia e instaluar 1.600 kW dhe prodhim mesatar vjetor i energjisë elektrike 6.467.911 kWh.
Hidrocentrali “Sotirë 2” me karakteristika: Fuqia e instaluar 500 kW dhe prodhim mesatar vjetor i energjisë elektrike 2.110.517 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Kushovë, Sotirë, Godinë 1-katëshe e HEC, Sotirë Gramsh, zona kadastrale 3494 me nr.246/5

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (11.09.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 18.12.2019
Kontrate shitblerje kuotash 20.12.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (11.10.2011)
Kontrate shitje kuotash (09.05.2014)
Bilanci 2009
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 649 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -15 111 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 24 441 833,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -42 384 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -10 750 877,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 22 847 002,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 512 097,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:38 715 319,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:42 452 856,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:83 052 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:15 577 643,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:51 247 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:39 914 932,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 42 912 927,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala