Skip to content

HEC-i Tërvolit
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-05 11:39:26
JSON

Tax Registration Number: K73621202N
Administrators: Julian Skraqi
Scope: Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) e miratuar me VKM Nr. 724, datë 30. 10. 2007, që ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare Nr. 151, datë 13 Nëntor 2007. Gjithashtu, Shoqëria, në funksion të përmbushjes së objektit të mësipërm, mund të kryejë çdo veprimtari të lejuar nga ligji, duke u përqendruar kryesisht në: Prodhim të energjisë elektrike, duke shfrytëzuar burimet e energjisë, të cilat gjenden në natyrë dhe janë të rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e erës, gjeotermale, e biomasës ose bogazit, si dhe energjia nga mbetjet urbane. Studim dhe projektim të hidrocentraleve, centraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur shfrytëzimin e energjisë që gjendet në natyrë dhe që janë të rinovueshme. Ndërtim, rehabilitim, modernizim të hidrocentraleve, të centraleve dhe të impianteve, të cilat bëjnë të mundur shfrytëzimin e energjive që gjenden në natyrë dhe që janë të rinovueshme. Operim, shitje të energjisë elektrike klientëve dhe blerje të energjisë elektrike nga operatorë të ndryshëm privat apo shtetëror, brenda dhe jashtë vendit. Transmetim të energjisë elektrike në sistemin e tensionit të lartë, funksion i cili përfshin edhe transmetimin ose interkonjeksionit ndërkombëtar. Përdorim të sistemeve të linjave, strukturave mbështetëse dhe pajisjeve transformuese e kontrolluese për transmetimin e energjisë elektrike. Operim në sistemin e transmetimit për të kryer aktivitetin e transmetimit të energjisë dhe të dispeçerimit (axhustim ose rregullim i prodhimit) të energjisë elektrike, sipas kërkesave të konsumit në nivel kombëtar. Shpërndarjen, transportin e energjisë elektrike në sistemet shpërndarëse të tensionit të mesëm dhe të ulet, duke pasur parasysh shpërndarjen deri tek konsumatori i fundit. Import-Eksport të pajisjeve dhe materialeve elektrike.
Other Trade Names: HEC-i Tërvolit
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 12.12.2007
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 390 929 905,00
Shares: 5
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Legal Cases: I. Më datë 27.11.2015, janë lidhur kontratat e pengut Nr. 3030 Rep., Nr. 1263 Kol; Nr.3032 Rep., Nr. 1265 Kol dhe Nr. 3031 Rep., Nr. 1263 Kol, ndërmjet pengmarrësit/kredidhënësit Raiffeisen Bank sh.a dhe kredimarrësit “Hec-i Tërvolit” sh.p.k, me objekt: Vënie pengu mbi kuotat kredimarrësit, në shoqëri dhe të drejtat lidhur me to, në favor të kredidhënësit dhe i çdo kuote të re dhe ose të drejtat lidhur me to që mund të zotërojë në të ardhmen.

Si kusht paraprak për dhënien e linjës së kredisë (sipas kontratës së kredisë bankare nr. 3025 rep., nr. 1258 kol., datë 27.11.2015) nga kredidhënësi Raiffeisen Bank tek shoqëritë “Hec-i Tërvolit”, “BLE-KLO-AR” shpk dhe “SKRAQI” shpk, palët kanë rënë dakord të lidhin këtë Kontratë Pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqërinë “Hec-i Tërvolit”.

II. Më datë 27.11.2015, u lidh marrëveshja kolaterale financiare Nr. 3027 Rep., Nr. 1260 Kol., ndërmjet kredidhënësit Raiffeisen Bank Sh.A, dhënësve të kolateralit - shoqëria “Ble-Klo-Ar” shpk, shoqëria ‘Skraqi” shpk. Objekti i marrëveshjes është përcaktimi i kolateralit financiar që përbëhet nga kuotat e pjesëmarrjes që pengdhënësit “Ble-Klo-Ar” shpk dhe “SKRAQI” shpk zotërojnë dhe do të zotërojnë në të ardhmen në kapitalin e shoqërisë “HEC-i Tërvolit” shpk.

Duke qenë se midis palëve është lidhur një kontratë kredie bankare me nr. 3025 Rep., dhe Nr. 1258 Kol., datë 27.11.2015, sipas së cilës Banka i jep shoqërive “HEC-i Tërvolit” shpk, “BLE-KLO-AR” shpk dhe “SKRAQI” shpk një shumë prej afërsisht deri në 333.240.000 (treqind e tridhjetë e tre milion e dyqind e dyzet mijë) lekë, palët lidhin këtë marrëveshje për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Pishaj TERVOL Godina e Hidrocentralit Tërvol, Komuna Pishaj

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (02.05.2019)
Akti I themelimit te shoqerise koncesionare I korigjuar
Marreveshje kolaterali financiar 27.11.2015
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes 27.11.2015
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 18.07.2016
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 12.12.2015
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 05.02.2016
Vendim I asamblese per zvogelimin e kapitalit 22.12.2016
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 15.12.2017
Vendim I asamblese per zvogelimin e kapitalit 04.07.2018
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 192 169 362,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 294 939 292,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 110 642 599,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 150 148 251,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 153 528 728,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 175 850 021,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 257 601 297,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 115 932 928,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 40 640 751,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 86 783 405,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -63 993 985,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:266 517 628,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:389 760 943,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:206 633 689,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:264 742 248,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:279 248 740,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 288 631 415,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 427 918 680,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 292 490 870,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 172 939 296,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 174 824 627,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala