Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve ARRËZ, SHËNDELLI, SOTIRE, PODE, MESARE, URA, RAJAN 2, RADON, DEDOVE, PESHTAN, OSNATI DHE GRADISHT

RAJAN ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-09 14:13:56

NIPT: L01630010E
Administrator: Liljana Delia
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Arrëz, Shendelli, Sotire, Pode, mesare, Ura, Rajan 2, Radon, Dedove, Peshtan, Osnati dhe Gradisht tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në baze të kësaj kontrate Konçensioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontrate)
Emërtime të tjera Tregtare: RAJAN ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/04/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ERPA INVEST, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51308018A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frashëri, EGT Tower, Kati 5, me administratore Nertila Jetishi. Ortak te shoqerise jane Giancarlo Fiorani me 2,58% te kapitalit; Lojola Marku me 51,36% te kapitalit; MECAMIDI ITALIA me 1,46% te kapitalit; Pariel Invest me 33,61% te kapitalit dhe Adwise Holding LLP me 11% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.08.2021, terhequr nga QKB ne daten 09.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper, jane:

Paulin Rranzi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 33.61% te pronesise pasi eshte ortak i ERPA INVEST, shoqeri meme e Rajan Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.2016 (Te dhenat e Ekstraktit te Regjistrit te Pronarit Perfitues nuk jane te perditesuara me ndryshimet e fundit ne ortakerine e shoqerise ERPA INVEST)

Lojola Marku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1996, pronar perfitues per 51.36% te pronesise pasi eshte ortak i ERPA INVEST, shoqeri meme e Rajan Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 22.07.2021.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 26.06.2009 - Kontrata e Konçesionit, 11.01.2013 - Kontratë shtesë konçesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 837.404.386 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5.3% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “RAJAN ENERGY” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “IMET” Spa dhe “Advisor.C.Energy” shpk për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 26.06.2009. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbatja e hidrocentraleve: Arrëz, Shëndelli, Sotirë, Pode, Mesare, Ura, Rajan 2, Radon, Dedove, Peshtan, Osnati dhe Gradisht, dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues.

Më datë 11.01.2013, është nënshkruar kontrata shtesë e konçesionit, si pjesë përbërëse e kontratës së konçesionit 26.06.2009. Në këtë kontratë shtesë kemi ndryshim të nenit 10, "Programi i punimeve": Konçesionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralin brenda 50 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës së konçesionit. Afati i ndërtimit është 12 muaj si e parashikuar në grafikun e punimeve.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga ''Abdyl Frashëri'', EGT Tower, Kati 5, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (26.06.2009)
Kontrate shtese koncesioni (11.01.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.05.2022
Shtojca te kontrates
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 09.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (05.09.2013)
Kontrate shitje kuotash (27.11.2015)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Bilanci 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -509 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -473 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -491 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -314 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -57 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -260 004,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -514 259,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -312 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -182 299,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -65 567,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala