Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Progonat, Lekdush - Bënçë e Sipërme (Shfuqizuar nëpërmjet Marrëveshjes "Për zgjidhjen me konsesus të kontratës së konçesionit" datë 02.03.2018)

GEOALBANIA UNO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-29 15:02:54

NIPT: L02212002F
Administrator: Massimo De Petro (likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Progonat-Lekdush" dhe "Bënçë e Sipërme" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike sipas Kontratës së Konçesionit Nr. 1638 Rep, Nr. 424/2 Kol, datë 26.03.2009 e lidhur ndërmjet palëve, "Radici Energie" s.p.a dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës.
Emërtime të tjera Tregtare: GEOALBANIA UNO
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 12/10/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GEOENERGIE S.P.A (Ish RADICI ENERGIE), një shoqëri italiane me seli në Bergamo, Itali, regjistruar si person juridik me numër Repertori Ekonomiko Administrativ 284774, më 21.04.1995, me kod fiskal dhe numër regjistrimi 00998130165, datë 19.02.1996, e përfaqësuar nga Dott. Haim Reitan (Sipas kontratës së konçesionit Nr. 1638 Rep., Nr. 424/2 Kol., datë 26.03.2009)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.04.2018, asambleja e përgjithshme e ortakëve vendosi mbylljen e shoqërisë “GEOALBANIA UNO”, duke nisur kështu procedurat e likuidimit. Z. Massimo De Petro shkarkohet nga detyra si administrator dhe emërohet si likuidator i shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Shoqëri në likuidim e sipër”.

II. Më datë 20.12.2018, asambleja e përgjithshme e ortakëve miratoi raportin përfundimtar të likuidimit të shoqërisë “GEOALBANIA UNO” shpk dhe njoftoi Qendrën Kombëtare të Biznesit per përfundimin e likuidimit dhe ç’regjistrimin e shoqërisë. Statusi kaloi nga “Shoqëri në likuidim e sipër” në “Ç’regjistruar”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 26.03.2009 - Kontrata e konçesionit; 02.03.2018 - Marrëveshja "Për zgjdhjen me konsesus të kontratës së konçesionit"
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 929.146.830 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet koncesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Më datë 02.03.2018, nënshkruhet marrëveshja "Për zgjdhjen me konsesus të kontratës së konçesionit të formës BOT për ndërtimin e hindrocentraleve "Progonat-Lekdush" dhe "Bënçe e Sipërme". Palët, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (më parë Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës) dhe shoqëria GEOENERGIE S.P.A (më parë Radici Energie S.p.a), bien dakord që Shoqëria Konçesionare me këtë akt i dorëzon Autoritetit Kontraktues i cili pranon, pa ndonjë kundërshpërblim:
-të gjitha asetet e realizuara prej saj, si aktive afatgjata materiale, siç rezultojnë nga pasqyrat financiare të vitit 2016 të Shoqërisë Konçesionare;
-të gjitha dokumentat dhe informacionet e tjera në lidhje me projektin, qofshin këto tregtare apo teknike;
-çdo të drejtë tjetër të fituar prej saj nëpërmjet Kontratës së Konçesionit.
Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, palët deklarojnë se nuk kanë asnjë kërkesë për detyrime financiare përkundrejt njëra-tjetrës dhe heqin dorë nga çdo pretendim përkundrejt njëra-tjetrës në lidhje me kontratën e konçesionit dhe zgjidhjen e saj.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati II

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (26.03.2009)
Marreveshje per zgjidhjen e Kontrates se Koncesionit (02.03.2018)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.03.2022
Vendimi i asamblese per mbylljen e shoqerise 12.04.2018
Vendimi i asamblese per miratimin e procesit te likuidimit 20.12.2018
Raporti i likuidimit te shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024
Dokumenta Financiare: Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -345 757,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -257 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -501 894,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -143 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -107 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:114 230,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani