Skip to content
Për zbatimin e kontratës konçesionare për rafinimin e ish-uzinës së bakrit Rubik. (Kontrata konçesionare është zgjidhur më datë 11.03.2016)

A.M.G Group Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-29 15:17:52

NIPT: L12029007K
Administrator: Milazim Ademi
Objekti i Veprimtarisë: Përpunim të mineraleve metalore dhe jo metalore, pasurimi i tyre deri në metalurgji (shkrirjen e tyre) me metoda bashkëkohore. Prodhim tregtim me shumicë dhe pakicë, eksport-import, të mineraleve metalore dhe jo metalore si dhe makinerive e pajisjeve që do të përdoren për kërkimin, zbulimin, shfrytëzimin, përpunimin dhe shkrirjen e këtyre. Prodhim, tregtim çeliqe ndërtimi. Prodhim, tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport i materialeve të industrisë së çeliqeve si është dhe pa u kufizuar vetëm me to: aliazhet metalike, derdhjet metalike, konstruksionet e çelikut, profilet me saldim dhe të petëzuara, tubat me saldim, elementet e tjerë, të konstruksioneve metalike, etj. Prodhim, tregtim, import-eksport, punime sipërfaqësore dhe/ose nëntokësore, të produkteve minerare që përdoren si lende hyrëse në industrinë metalurgjike. Grumbullim, demolim, përpunim, tregtim, import-eksport të skrapeve të ndryshëm. Kërkim, zbulim, shfrytëzim sipërfaqësor dhe / ose nëntokësor të mineraleve të dobishme metalore dhe jo metalore (industriale). Veprimtari në fushën minerare. Projektim, ndërtim, prodhim e shfrytëzim të karrierave e gëlqerorëve. Ngritja dhe shfrytëzimi i linjave dhe reparteve për prodhime të ndryshme. Ndërtim e shfrytëzim të linjave inerte. Eksport-import artikujsh të ndryshëm industrialë, lëndë drusore; lëndë të parë për ndërtim dhe për konstruksione metalike; vegla pune; impiante të ndryshme; pajisje për ndriçim; pjesë këmbimi auto; shërbim servis auto. Projektim e ndërtim konstruksione metalike.
Emërtime të tjera Tregtare: A.M.G Group Albania
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 25/08/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 05.03.2015, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka lëshuar një shkresë Nr.17433/3 Prot, për vendosjen e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor, shoqërisë A.M.G Group Albania.

II. Më datë 27.02.2017, shoqëria përmbarimore "Petani Bailiff's Office" ka lëshuar urdhërin Nr.723 Prot, për shkak të detyrimeve të papaguara nga Autoritetit Portual Durrës, duke vënë sekuestron konservative mbi aksionet që zotëron A.M.G Group Albania shpk me qëllim mostjetërsimin e tyre për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr.1791/U datë 11.11.2015 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Kjo sekuestro është e vlefshme deri në një urdhër të dytë nga ana e Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore Private "Petani Bailiff's Office".

III. Me date 09.08.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 47562 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “A.M.G Group Albania ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L12029007K. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Shënime: Shoqëria AMG Group fitoi konçesionin për rafinimin e ish- uzinës së bakrit Rubik e dhënë nga autoriteti kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës në vitin 2012. Më datë 11.03.2016 është zgjidhur kontrata e konçesionit ndërmjet shoqërisë AMG Group Albania dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km. 4, pranë godinës Emigres.

Adresa:
Lezhë, Rubik, Uzina e Rafinimit të Bakrit, Rubik
Elbasan, Bradashesh, Rruga Nacionale Tiranë - Elabasan, Zona e Kombinatit Metalurgjik, Zona Kadastrale Nr. 1258, Numri i Pasurise 198/98/36 (tokë).
Durrës, Porti detar Durrës - Kalata Lindore
Elbasan, Librazhd, Stacioni i trenit, Xhyre-Librazhd

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti themelimit te shoqerise A.M.G Group Albania
Njoftim i Ministrise se Industrise dhe energjise per zgjidhje Kontrate
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024
Kerkese per vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor date 09.08.2023
Dokumenta Financiare: Transferim i kuotave te kapitalit
Bilanci 2011
Bilanci 2013
Pasqyrat Financiare 2012
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 18 062 233,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 129 362,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -374 076,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 403 447 059,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani