Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Peqin

HIDRO POWER PEQIN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-11 14:24:29

NIPT: L12414016P
Administrator: Dionis Teqja
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin dhe menaxhimin e Hidrocentralit mbi lumin Shkumbin dhe kanalin vaditës Peqin-Kavaje. Shitjen dhe transmetim të energjisë së prodhuar.
Emërtime të tjera Tregtare: HIDRO POWER PEQIN
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 01.12.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GLOBAL INVEST (ish GLOBAL CONSTRUCTION) është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 13.09.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71308006B, me adresë në Tiranë, Kashar, Yrshek, Autostrada Tiranë - Durrës Km. 5-të, Objekt në Zonën Kadastrale 2119 me Pasuri Nr. 210/3/5, me administrator Dionis Teqja, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

SPARTAN SECURITY është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29.01.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12512822H, me adresë në Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 7, godina 2 katëshe pranë Megatek, me administrator dhe ortak te vetëm Dionis Teqja.Aktualisht subjekti eshte i pezulluar. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

HEC PEQIN është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.02.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82109007L, me adresë në Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, në Qendrën Tregtare MEGATEK SH, me administrator dhe ortak te vetëm Dionis Teqja, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

TEQJA INTERNATIONAL është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.08.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K43301801V, me adresë në Tiranë, Rrogozhinë, me administrator Petrit Keqaj, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 22.12.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 26.05.2016, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua aktivizimi i statusit ekonomik dhe rifillimi i aktivitetit tregtar të shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Më datë 20.09.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë deri në një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

IV. Më datë 29.10.2018, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u miratua rifillimi i aktivitetit të shoqërisë dhe u ndryshua statusi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 14.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 521.573.382 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 4% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “HIDRO POWER PEQIN” është një shoqëri konçesionare e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të lidhur ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Teqja International sh.a”, “Global Construction sh.a”, “Spartan Security” sh.p.k dhe “Hec Peqin” sh.p.k dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 14.09.2009. Objekti është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit të Peqinit dhe transferimi i tij nga konçensionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali i Peqinit do të ndërtohet në lumin Shkumbin, me vepër marrje digën Cengelajt dhe shfrytëzon kanalin vaditës Peqin, Kavajë, dhe ndërtesën e centralit në Lumin Shkumbin, Peqin, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 4.100 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 23.084.417 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Yrshek, Godinë 2 katëshe pranë Megatek

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (14.09.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 11.05.2022
Akti i themelimit te shoqerise koncesionare
Vendimi per pezullimin e aktivitetit 22.12.2014
Vendimi i asamblese per pezullimin e aktivitetit 20.09.2017
Vendimi i asamblese per rifillimin e aktivitetit 29.10.2018
Aneks 1 - Preventivi permbledhes Hec Peqin
Subjekti Juridik "HIDRO POWER PEQIN" nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Dokumenta Financiare: Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2011
Bilanci 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -297 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -387 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:804 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 727 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:269 352,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 271 452,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Gealb Energy
Dibër
DURRES CONTAINER TERMINAL
Durrës
SEKA HYDROPOWER
Dibër
GUSMARI
Gjirokastër
Punuar Nga : A.Lala