Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë (HEC Drashovicë, HEC Kote, HEC Gjorm dhe HEC Brataj)

SHUSHICA HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-18 10:07:24

NIPT: L71729019M
Administrator: Ermira Pepaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi i Kaskadës së Hidrocentraleve mbi Lumin Shushicë, të tipit BOT, (Ndërto-Opero-Transfero). Prodhimi, transmetimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga Kaskada e HEC mbi Lumin Shushicë Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e kaskadës si me sipër gjatë periudhës konçesionare.
Emërtime të tjera Tregtare: SHUSHICA HYDROPOWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 17.05.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 13.02.2017
Data e Pranimit: 10.03.2017
Data e Nënshkrimit: 14.09.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 2.433.789.054 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.1 % të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë, në përpjestim me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare, nga prodhimi i kësaj energjie elektrike, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat që rrjedhin nga reduktimi I karbonit dhe gazrave të tjerë në atmosferë.
Shënime: Shoqëria SHUSHICA HYDROPOWER shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës konçesionare, të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit), të nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërive Trema Engineering 2 shpk, GR ALBANIA shpk dhe ALB - Star shpk, me objekt si vijon: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve dhe transferimin e tyre nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Kaskada e hidrocentraleve mbi lumin Shushicë përbëhet nga HEC Drashovicë, HEC Kote, HEC Gjorm, HEC Brataj, të cilët do të shfrytëzojnë potencialin hidroenergjitik të pellgut ujëmbledhës të lumit Shushicë në Qarkun e Vlorës dhe do të kenë karakteristikat teknike vijuese:

i. Hec Drashovicë me fuqi të instaluar 2300 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 9 482 628 kw/h; ii. Hec Kote me fuqi të instaluar 4400 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 16 064 295 kw/h; iii. Hec Gjorm me fuqi të instaluar 4000 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 15 228 834 kw/h; iv. Hec Brataj me fuqi të instaluar 4200 kw dhe dhe prodhim të energjisë elektrike 16 102 420 kw/h.

Më datë 13.01.2017 është bërë shpallja për dhënien me konçesion të Kaskadës së Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë. Më datë 13.02.2017 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “GR Albania” sh.p.k., “Trema Engineering 2” sh.p.k. dhe “Alb – Star” sh.p.k

Më datë 10.03.2017 Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka njoftuar fituesin e konçesionit duke lajmëruar se oferta e paraqitur më datë 20 Shkurt 2017, nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “GR Albania” sh.p.k., “Trema Engineering 2” sh.p.k. dhe “Alb – Star” sh.p.k, për marrjen me konçesion te Kaskadës së Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë, është pranuar.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja 8

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrata koncesionare (14.09.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.11.2020
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike: Dokumentat standarte te dhenies me koncesion te hidrocentralit mbi lumin Shushice (Njoftimi Prokurimi)
Formulari i Njoftimit - Dhenie me koncesion te hidrocentralit Shushice
Kriteret e Kualifikimit per Dhenien me Koncesion (Njoftimi Prokurimi)
Kriteret e Vleresimit per Dhenien me Koncesion (Njoftimi Prokurimi)
Njoftimi I fituesit
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala