Skip to content
Përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e Rrugës së Arbërit.

GJOKA 87
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 07:37:32

NIPT: L81618040T
Administrator: Erind Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimin e kontratës konçensionare/ppp "Përmirësimi, ndërtimi, operimi, dhe mirëmbajtje e Rrugës së Arbrit", sipas kontrates së lidhur me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë Nr.553 rep, Nr.247 kol, datë 16.03.2018, në Tiranë Shqipëri dhe të miratuar me VKM Nr.180, datë 28.03.2018 dhe e botuar në Fletoren Zyrtare Nr.50, datë 11.04.2018, e cila do t'i kalohet shoqërisë Gjoka 87 sh.p.k në datën e themelimit të saj. Në këtë kuadër, shoqëria Gjoka 87 sh.p.k ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Gjoka 87
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 16/04/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 809 272 309,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GJOKA KONSTRUKSION (Ish GJOKA) nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 01.04.1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J91815014U, me adrese ne Tirane, Njesia 5, Rruga: Dora D'Istria, Hyrja nr. 6, pasuria me numer Nr. 7/637+1-N2, Nr. 7/637+2- N1, Z.K 8270, me administrator Rrok Gjoka dhe aksioner te vetem Rrok Gjoka. (Sipas te dhenave te QKB deri me datë 17.05.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 23.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.02.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Rrok Gjoka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te GJOKA KONSTRUKSION (J91815014U)-shoqeria meme e GJOKA KONSTRUKSION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.04.2018.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 31.07.2018, me vendim të asamblesë së ortakëve, është depozituar marrëveshja siguruese mbi kuotat e shoqërisë Nr. 989 Rep. Nr. 505 Kol. datë 24.07.2018, ndërmjet barrëmarrësit, Bankës Kombëtare Tregtare sh.a dhe barrëdhënësit, Gjoka Konstruksion sh.a.

Palët kanë lidhur një kontratë kredie me nr. Rep. 986, kol 502, datë 24.07.2018, me qëllim financimin e projektit për ndërtimin e rrugës së Arbërit nga banka, sipas kushteve dhe afateve të dakortësuara nga palët. Sipas kontratës së kredisë, banka kombëtare tregtare do të lëvrojë një kredi në shumën 9.500.000.000 lekë, të cilat do të përdoren për investime për projektin sipas kontratës së konçesionit.

Sipas kontratës së kredisë, kredimarrësi e siguron kredinë me anë të garancive të mëposhtme:

a) Marrëveshje siguruese mbi kuotat e Gjoka 87 sh.p.k nr. rep 989, nr. Kol. 505, datë 24.07.2018
b) Marrëveshje siguruese mbi 100 % të aksioneve të Gjoka Konstruksion sh.a. nr. Rep. 990, nr. Kol. 506, datë 24.07.2018
c) Marrëveshje siguruese mbi te ardhurat e arkëtueshme nga pagesat e buxhetit të Gjoka 87 sh.p.k. nr. Rep. 991, nr. Kol. 507, datë 24.07.2018
d) Marrëveshje e drejtpërdrejtë (Direct Agreement) nr. Rep 993, nr. kol. 509, datë 24.07.2018
e) Kontrata e hipotekimit për pasuritë e paluajtshme në pronësi të Gjoka Konstruksion sh.a nr. Rep. 992, nr. Kol. 508, datë 24.07.2018,
f) Dorëzania e ofruar nga shoqëritë Gjoka Konstruksion sh.a., si dhe Z. Rrok Gjoka dhe Znj. Feride Gjoka, sipas kontratës së kredisë.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 02.10.2017
Data e Pranimit: 31.10.2017
Data e Nënshkrimit: 28.03.2018
Kohëzgjatja(vjet): 13
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 33600000000 lekë
Shënime: Pas mbledhjes më datë 02.10.2017 së Komisionit për dhënien me konçesion të proçedurës me objekt “Përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e Rrugës së Arbrit”, nga shqyrtimi i sistemit elektronik, rezultoi se kishin shprehur interes 3 (tre) operatorë ekonomikë dhe konkretisht:

1) Operatori Ekonomik Adem Pojani. Nga shqyrtimi paraprak i sistemit, rezultoi se ky operator kishte paraqitur disa dokumenta, të cilat nuk rezultojnë të mjaftueshme për tu konsideruar ofertë zyrtare;

2) Operatori Ekonomik Shoqëria “Alb-Star”sh.p.k. Nga shqyrtimi paraprak i sistemit, rezultoi se ky operator kishte paraqitur disa dokumente, por nuk u konstatuan të dhënat e ofertës financiare.

3) Operatori Ekonomik Shoqëria “Gjoka Konstruksion” sh.a. Nga shqyrtimi paraprak i sistemit, rezultoi se ky operator kishte paraqitur dokumentacionin teknik, financiar dhe ligjor si dhe kishte paraqitur Propozim Financiar. Nga shqyrtimi paraprak i Propozimit Financiar rezultoi se Operatori Ekonomik Shoqëria “Gjoka Konstruksion” sh.a; kishte propozuar si vlerë projekti shumën prej 33,6 miliardë lekë.

Shpallur fituese: Shoqëria “Gjoka Konstruksion”
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Dora D'Istria, Hyrja Nr.6, Nr.Pasurie 7/637+1-N5, Zona Kadastrale 8270

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata Koncesioni per Rrugen e Arberit (28.03.2018)
Fletorja zyrtare nr. 50 (2018)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2023
Statut I shoqerise Gjoka 87
Shtojca te kontrates se koncesionit
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 18.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 17.12.2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi I anullimit te koncesionit (14.08.2017)
VKM Njoftimi per miratimin e bonusit ne proceduren perzgjedhese
DSK per Rrugen e Arberit (Njoftimi)
Formulari I Relacionit teknik per Rrugen e Arberit
Formulari I njoftimit te ofertuesit te perzgjedhur (2017)
Njoftimi I kontrates te procedures koncesionare
Njoftimi kontrata Rruga e Arberit (10.08.2017)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 600 977,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 311 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 107 654,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 424 364,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 784 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 659 405 502,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 669 336 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 845 990 606,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 617 734 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 785 005 878,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani