Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 145

Mediterranea Engineering

L61817016A
(Shoqeria ka per objekt te performoje/ofroje sherbime multidisiplinore te lidhura me arktitekturen dhe inxhinierine, urbanistiken dhe peisazhin ,konsulence shkencore e teknike .eksperimentale , analiza teknike d)

Tiranë ALL

IMPRESA EDILE MEMOLLA AGIM dega ne Shqiperi

K83510802P
(Ndertim, rifiniture, mirembajtje, riparim, demolim (shkaterrim) i veprave te ndertimit perfshire punet e muratures. Bar kafe. Tregetim artikuj te ndryshem, etj.)

Rrogozhine 418901 ALL

INFOTEAM SRL

L62405005G
(Tregti shumice dhe pakice por edhe me korrespndence, Import dhe eksport.Perfaqesim Komercial me depozita financiare dhe me qira. Prodhimin dhe montimin e: Makinerive elektronike, kompjuterat dhe pjeset e tyre, )

Tiranë ALL

MATO EL-D Dega Shqipëri

M11622036F
(2. Dega do te mbeshtese dhe mbroje interesat e Shoqerise ne Republiken e Shqiperise, duke kryer disa apo te gjitha llojet e aktiviteteve te Shqerise, duke perfshire, por jo kufizuar ne veprimtarite e meposhtme:)

Tirane ALL

F2A Tirana Branch

M11630015A
(Konsulencë dhe ndihmë në fushën ekonomike dhe të së drejtës se punes në siperrnarrje dhe shoqeri, fiskale, tatimore e Iigjore, kontabël, administrative dhe manaxhuese, perfshire këtu, por pa u kufizua)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni