Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 708

Mbi 1000000 Fitim 2015

Profarma (ish "PRODHIME FARMACEUTIKE")

J61827126O
(Prodhimin, hedhjen ne treg, tregtimin me shumice, importimin, eksportimin e barnave mjekesore si dhe prodhimeve kozmetike . Import - Eksport te lendeve te para, ndihmese, ambalazheve dhe i materialeve, qe pe)

Tirane 366148364 ALL

BOTIMET ENCIKLOPEDIKE

J61807025P
(Botim dhe tregtim librash, revistash, kalendarësh, blloqesh, pllakatesh dhe gjithcka tjetër që shtypet mbi letër, karton ose material e të tjera. Tregtim i materialeve të kancelarisë që nuk futen në)

Tirane ALL

BIRRA TIRANA (ish “BIRRA MALTO”)

J61821051F
(Prodhimi dhe tregtimi i birres per tregun e brendshem dhe te jashtem. Importi, blerja dhe shitja e lendeve te para dhe ndihmese per prodhimin e birres.Impotimi, blerja dhe shitja e ambalazheve per ambalazhim)

Tirane -85100000 ALL

''ALB-MS-97'' (ish “Mjete Didaktike Kulturore Sportive”)

J61813002H
(Perpilim, prodhim, tregetim te hartave te ndryshme, libra dhe tekste shkollore, pajisje autovizive, laborator te gjuheve te huaja, pajisje per kabinetet e shkollave, vegla muzikore e sportive e te tjera mesi)

Tirane 804255 ALL

TIRANA DATACOM

L01717020S
(Ndertimin, zhvillimin dhe operimin e qendrave te dhenave elektronike (DataCenter). Ndertimin, zhvillimin dhe operimin e infrastruktures se telekomunikacionit. Pronesine dhe shfrytezimin e infrastruktures se )

Tirane ALL

ECOGADES LANDON BALCAN

L22006005S
(Grumbullimin, transportin dhe trajtimin e mbetjeve, hidrokarbureve dhe derivative te tyre duke perfshire menaxhimin, komercializimin dhe administrimin e tyre.Grumbullimin, reciklimin dhe transformimin e mbet)

Tirane -4839127 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BENA - GAS

K16501202C
(Import eksport, transporti dhe tregetimi me shumice i gazit te lengshem, naftes/GLN/ depozitimi, perzjerja , amballazhimin ne bodula dhe ne rezervuar te vegjel te tij, aktivitete te tjera industriale,aktivit)

Vlorë 1315318 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MONDI

K06424006S
(Tregeti me shumice dhe pakice, import eksport te gazit te lengshem, naftes dhe nenprodukteve te tyre,vajrave lubrifikante. Tregeti me shumice dhe pakice, import eksport te mallrave industriale, ushqimore,buj)

Shkoder 2161915 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AIR BP ALBANIA

J92302002L
(Veprime bisnesi ne fushen e tregetimit me shumice te lendeve djegese per mjetet e fluturimit ajror reaktive si dhe karboranteve per avione dhe mjete motorike si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te kons)

Kruje 553605439 ALL

SH.A. ELEKTRIK

J66703230E
(Shperndarja e energjise elektrike)

Vlore ALL

AUTO MASTER (Shoqerite e perthithura "Auto Master Service"; "Prestige Service"; "Auto Net"; "United Motors")

K71618004V
(Kryerjen e sherbimeve ndaj automjeteve te cdo lloji, tipi e tonazhi, te reja ose te perdorura.Tregtim pjesesh kembimi auto.Tregtim te cdo lloji malli qe ka te beje me cdo lloj automjeti qe eshte ne qarkullim)

Tirane -22662216 ALL

UNI-COM

K71415012O
(Ofrimi i sherbimeve publike telefonike ne zonat rurale, sherbime radioje dhe te kerkimit te personit, sherbime globale te komunikimeve vetjake te levizshme si dhe ofrimin e çdo sherbimi qe perdor spektrin e)

Tirane -5340662 ALL

Auto-City

K81918006B
(Eksportim, importim, ekspozim , promovimin dhe tregetimin e artikujve dhe mallrave te cdo lloji ne menyre te vecante te automjeteve, kryerjen e sherbimeve te cdo lloji vecanerisht te atyre qe lidhen me promo)

Tirane -15895235 ALL

KILIC AQUACULTURE ALBANIA

L43403601A
(Ndertimi, perdorimi, marrja e dhenia me qera, blerja dhe shitja e stallave, pularive, fermave dhe te gjitha aktivitetet ku mundesohet kultivimi dhe rritja e 9do lloj bagetie te imet, te gjedhit, te shpendeve)

Tiranë -10987902 ALL

ZBULO FATIN

K31706801H
(Ushtrim i veprimtarise ne fushen e lojrave te fatit.-Te bleje apo zoteroj ne ndonje menyre tjeter ,te importoje,magazinoje,ruaj,eksportoj apo te tregoje me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem ,perfshi)

Tirane ALL

BLUE SEA MARICULTURE ALBANIA

L51607018E
(a) Ushtrimi i aktivitetit te Peshkimit, mbareshtimi dhe rritja e peshkut ne vaska dhe rezervuare. Kapja dhe perpunimi i llojeve te ndryshme te peshkut qe rritet ne laguana dhe ne det. Peshkimi dhe mbareshtim)

Tirane ALL

H - COMMUNICATIONS

K11710003Q
(Sherbime ne fushen e telekomunikacionit.)

Tirane ALL

ADRIATIC RESORTS SHA

M22221001A
(Veprimtari ne fushen e strukturave akomoduese, Ndertimi, administrimi dhe shfrytezimi i hoteleve me 5 yje, ushtrimi i veprimtarive te ligjshme ne fushen e hotelerise, sherbimeve te ofrimit te pijeve dhe ushq)

Tiranë ALL

"ABT"

M23507203O
(1. Tregtim i vajrave dhe grasove lubrifikante; Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë brenda dhe jashtë vendit si dhe kalim tranzit e vajrave dhe grasove lubrifikante, naftës, gazit, nënprodukteve )

Elbasan ALL

BALKAN INTERACTIVE GROUP (BIG)

M22120033F
(Prodhim dhe operim i software per lojra fati, Operim dhe menaxhim i sallave te Iojrave te fatit, projektim, menaxhim, operim, ndertim i kazinove, prodhim i makinave te lojrave te fatit, importim - eksportim )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni