Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25463

ROHAN

M31502510K
(Për projektime, Ndërtime civile, industrial, turistike, bujqesore etj.., Punime restaurimi, aktivitete te lidhura me arkitekturen dhe ndërtimin, konceptimi, planifikimi dhe ekzekutimi I arkitektures dhe m)

Durres ALL

VALIS CONSTRUCTION

M36502202L
(Punime riparimi ambiente të brendshme shtëpie dhe biznesi. Punime që përfshijnë lyerjen me bojë, shtrim parketi, instalim paisje hidraulike, instalime rrjete interneti, meremetime, shitblerje materiale)

Vlore ALL

HYSEKUKAJ

M38902301C
(Punime te ndryshme ndertimi, sherbime, tregti material ndertimi dhe artikuj te ndryshem, transport mallrash, import export.)

Puke ALL

“CONSERVALBA TRANSPORTI&LOGISTICS”

M31502505U
(Transport me mjete të të tretëve. Import eksport, bashkëpunim dhe kooperim me shoqeritë tregtare brenda dhe jashtë vendit, spedicioner, komisioner.)

Durres ALL

BME CONSULTING

M31502507N
(Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë si më poshtë. • Këshilla tregtare për kërkimin e klientëve të rinj, në format e lejuara me ligj, për kompani dhe ente private në përgjithësi.• Zhvilli)

Durres ALL

BENIMAX

M31502508V
(Blerje-Shitje te pjeseve te kembimit te reja dhe te perdorura si edhe te makinerive te renda te reja apo te perdorura. Shoqeria mund te kryeje c¸do veprimtari te nevojshme e te dobishme, te leju)

Shijak ALL

CONSERF ALBANIA

M31502019G
(• Këshilla, udhëzime dhe asistencë operacionale për kompanitë private dhe sektorin publik • Konsulenca e menaxhimit dhe konsulenca e menaxhimit: politika dhe strategjia e korporatës dhe planifikimi)

Tirane ALL

AM &ZO

M31502020K
(Punime ndertimisi:Punime germimi ne toke,ndertime civile dhe industriale,rikonstruksion e mirembajtje godina civile,industriale,rruge, autostrada, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportual,ujsjellsa, gazs)

Tirane ALL

EuroLuce

M31502036T
(Shitje, tregëtim me shumicë e pakicë të materialeve elektrike, aksesorëve të tyre dhe cfarëdolloj produkti, materiali dhe aksesori të nevojshëm. Objekti tregëtim të çdo artikulli të kërkuar nga)

Tirane ALL

Francesco Bifulco

M31502046D
(Konsulence marketingu dhe publiciteti. Zhvillim online dhe offline i imazhit te shoqerive. Menaxhim i marrdhenieve me jashte per shoqerite dhe per institucionet publike. Ndermjetesues i bizneseve.)

Tirane ALL

RENT AUTO-AUDI

M31503512I
(Import – Eksport, tregtim, shitje automjetesh te ndryshme dhe pjeseve te kembimit per automjetet e ndryshme, makinerive te ndryshme dhe mjeteve te punes. Importeksport dhe tregtim me shumicë dhe me pakicë)

Durres ALL

Solar Energy AL

M31503501Q
(Projektim, ndërtim, instalim dhe tregtimin te sistemeve të paneleve fotovoltaike per prodhim energjie)

Durres ALL

Euro-Beton Construction 2023

M31503005S
(Veprimtaria e kesaj Shoqerie do te jete thellesisht me karakter ekonomik dhe qellim fitimprures. Veprimtari ne fushen e ndertimit te pergjithshem. Veprimtari ne Fushen e Prodhim dhe Tregetim betoni. Veprimta)

Tirane ALL

PHARMATRES

M31503055H
(Importues dhe shperndares farmaceutike. Hapje deposh farmaceutike per tregetimin me shumice e pakice, importeksport te medikamenteve mjekesore, kozmetike, estetike dhe aparaturave mjekesore te te gjitha lloje)

Tirane ALL

BALI - THE ITALIAN WAY SH.P.K.

M31503053O
(Tregtim të mallrave prej druri. Montim të strukturave prej druri. Si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit te shoqërisë e qe n)

Tirane ALL

TRAVELTALES ALBANIA LIMITED

M31503052G
(Te themeloje dhe te shfrytezoje, te promovoje zyra te turizmit te pergjithshem, te ndertoje godina, te organizoje dhe te shfrytezoje aktivitete turistike, hoteleri, bujtina, zyra turistike, marketing turisti)

Tirane ALL

BOGA VALLEY RESORT

M37703701A
(Hoteleri, dhe sherbime të tjera hotelerie qe lidhen me akomodimin ne hotel (furnizimin e shërbimit të akomodimit në strukturat akomoduese,sektori i agroturizmit,investime stratqgjike).Mbarështim i gjedh)

Malesi e Madhe ALL

KESA & PM

M31503006D
(Financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, administrimi, mirembajtjen e centralit hidroelektrik "Bugjon"; prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjise elektrike te prodhuar ne zbatim te ko)

Tirane ALL

MARK SUITS

M31503026R
(Tregti konfeksione me pakice. Cdo veprimtari tjeter, qe vecmas ose sebashku me ato te permendur me siper do te konsiderohet e pershtatshme dhe me leverdi per rritjen e zhvillimin e shoqerise tregetare)

Tirane ALL

“TIRANA EYE GROUP”

M31503035Q
(- Kryerjen e konsultave oftalmologjike, diagnostikime te patologjive oftalmike ku perfshihen: patologjite korneale dhe glaucoma, patologjite retinale dhe neuro-oftalmologjia, patologji te oftalmologjise pedi)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni