Skip to content

A. N. K. Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-26 11:20:08
JSON

NIPT: J92408001N
Administrator: Agim Kola
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim rruge autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro etj. Ndërtime ujësjellsa, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Organizim të shërbimeve të rojeve civile për ruajtjen e objekteve në pronësi ose përdorim të personave fizikë ose juridikë, shqiptar ose të huaj, ruajtjen e rendit në këto objekte si dhe sigurimin e jetës së personelit e të vlerave pasurore të tyre gjatë lëvizjes. Punime dheu, sistemime, ndërtime civile, ndërtim të veprave të artit, rikonstruksion godinash civile, projektime të ndryshme, tregtim makinerish industriale, bujqësore. Tregtim pajisjesh elektroshtëpiake, materiale ndërtimi, shfrytëzim pyjesh. Pika servisi për automjete, lavazh. Shfrytëzim, prodhim, punim, tregtim dhe transport të lëndës drusore, import export. Shfrytëzim, prodhim dhe tregtim të mineraleve. Aktivitet minerar në nxjerrje, përpunim e pasurim të mineraleve si dhe tregtim dhe exportim të tyre, transport dhe ndërmjetësim për tregje të mineraleve, prodhim koncentrati. Shpime nëntokësore. Prodhim asfalti. Prodhim betoni. Transport i mbetjeve inerte. Shpime pusi me mjete moderne per marrje uji. Magazinim dhe/ose trajtim i mbetjeve te tjera te ujerave te zeza urbane. Grumbullim, ruajtje dhe transportim te mbetjeve inerte dhe urbane.
Emërtime të tjera Tregtare: A. N. K.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/06/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 088 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. BARDH KONSTRUKSION, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29.10.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82306024Q, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Qendra Condor, zonë kadastrale 8220, me numër pasurie 7/244 - N67, me administrator Bardhok Kola. A. N. K. shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

II. HOXHA-L-ENEREGY, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12608205L, me adresë në Elbasan, Lagjia 5 Maji, Pallati 450, Elbasan, me administratore Luljeta Hoxha. ARIFAJ shpk(38%); VELLEZERIT HYSA (12%); EUROPROJEKT(4%); A. N. K. (40%); HOXHA-L (2%) dhe "R E A " (4%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022) .
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Mjet Transporti AA392KG, transport paragjeresh(Punonjes te shoqerise)
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.5 - Leje mjedisore
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
I.2.A - Shërbime ekspertize
Leje perdorimi burimi ujor shfrytezim inerte Baseni Mat -
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Leje per perdorim burimi ujor nentokesor KBU Mat -
Çështje Ligjore: I. Më datë 07.04.2014, me anë të urdhërit Nr. 523 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori "A.N.K" sh.p.k.

II. Më datë 14.04.2014, me anë të urdhërit Nr. 642 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k., u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të bëje ç'bllokimin e aksioneve të shoqërisë "A.N.K." sh.p.k., të bllokuara me anë të shkresës Nr.523 Prot., datë 07.04.2014 të Shoqërise Përmbarimore Gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service".

III. Më datë 18.08.2017, me anë të urdhërit Nr. 1992/3 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore JUSTITIA, protokolluar nga QKB me Nr. 12531 Prot., datë 24.08.2017, u urdhërua vënia e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetet e shoqërisë “A.N.K” shpk. Objekti i kësaj sekuestro janë detyrimet e pashlyera të shoqërisë ndaj Albtelecom sh.a.

IV. Më datë 06.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 2056/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA, protokolluar nga QKB me Nr. 12969 Prot., datë 07.09.2017, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e shoqërisë “A.N.K” shpk, pas shlyerjes së detyrimeve ndaj Albtelecom sh.a.

V. Më datë 14.11.2018, me anë të urdhërit nr. 323/4-0060-18 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Klodiana Tabaj, protokolluar nga QKB me nr. 13109 Prot., datë 16.11.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “A. N. K.” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Objekti i sekuestros ishte shlyerja e detyrimeve ndaj Agjensisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN).

VI. Më datë 23.11.2018, me anë të urdhërit nr. 323/9 Prot., Nr.0060-18 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 13503 Prot., datë 26.11.2018, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “A. N. K.” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Pallatet Condor, Kulla 1, Hyrja e parë, kati i tretë.

Adresa:
Korçë, Mollaj, Floq, Gurore, Zona Kadastrale 1631, Nr Pasurie 1285
Tiranë, Ofiçinë e vjetër 1- katëshe, pranë fshatit Tapizë.
Lezhe, Shenkoll, Komuna Shenkoll, Fshati Shenkoll, Ne Breg te Lumit Mat
Lezhe, Shenkoll, Njesia Administrative Shenkoll Lezhe, Fshati Gryke Lumi, Zona Kadastrale 1879. Ndertimi i ujesjellesit per zonat bregdetare te njesise administrative Shenkoll, Bashkia Lezhe
Diber, Mat, Burrel, Fushe Milot
Elbasan, Librazhd, “Zgjerimi i rruges Elbasan – Qafe Thane (Faza IV)” ,me vendndodhje: Librazhd

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Akti i themelimit
Raporti per zmadhimin e kapitalit
Kontrate shitje kuotash kapitali 03.09.2009
Vendim I asamblese per rritjen e kapitalit 26.06.2008
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 16.10.2018
Vendim per pushimin e ekzekutimit 14.04.2014
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 10.07.2020
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 19.11.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 08.11.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 18.09.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2008
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 150 140 125,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 453 756 856,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 203 878 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 154 204 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 121 850 748,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 142 582 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 70 154 578,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 35 539 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 30 129 377,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 18 002 632,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 166 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -97 827 322,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 13 270 426,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 120 116 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -104 116 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 098 290 430,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 225 382 898,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 215 643 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 370 910 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 536 228 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 070 054 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 297 511 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 322 720 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 486 735 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 080 665 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 883 378 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 868 326 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 131 740 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 997 334 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 409 212 580,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli