Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Agim Zeqo
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

New Century

K91718022B
(Perpunim dhe tregetim me shumice dhe pakice kafeje dhe produktesh te tjera ushqimore.Eksport-Import te linjave teknologjike ushqimore,kryerja e sherbimeve te çdo lloji veçanarisht te atyre qe lidhen me organi)

Tirane 39390798 ALL

BEST CLEAN

L41802027G
(Import-eksport, tregti dhe sherbime ne fushen e mjekesise. Pastrim, higjenizim te ambjenteve spitalore, urbane. Grumbullim , transport, e perpunim (me djegie, sterilizim , dizifektim) te mbetjeve urbane, mbetje)

Tiranë -738404 ALL

Merit AL

L81523032E
(Import-eksport, mallra ushqimore dhe industriale. Nxerrje dhe përpunim minerale, nafte dhe gaz, gurë dhe materjale te tjera ndërtimi, si dhe marje me koncension. Shitje me shumicë dhe pakicë, te artikuj)

Tiranë ALL

G&G Tobacco

L82112044I
(Ne momentin e miratimtt te ketij Statuti, objekt i aktivitetit te Shoqerise eshte: Import, export, shperndarje, ambalazhim, prodhim, perpunim te produkteve te duhanit dhe cigareve. Pervec kesaj ne perputhje me )

Tirane ALL

INVESTMENT and DEVELOPMENT ALBANIA

L91703053C
(Kryerja e veprimtarive tregtare dhe investimeve strategjike në fushën e Turizmit dhe Ndërtimit. Prodhim të materialeve ndërtimore, investimit në komplekse civile, turistike, industriale, sociale, kompleks)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni