Skip to content

INVESTMENT and DEVELOPMENT ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91703053C
Administrator: Ilir Shtufi
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e veprimtarive tregtare dhe investimeve strategjike në fushën e Turizmit dhe Ndërtimit. Prodhim të materialeve ndërtimore, investimit në komplekse civile, turistike, industriale, sociale, komplekse të tregtimit dhe të shërbimit, bar, restorant, hoteleri etj. Pjesëmarrje në projekte ndërtimore si sipërmarrës, investitor, konsulent, si dhe marrjen përsiper të menaxhimit të tyre në perputhje me legjislacionin në fuqi. në fushën e Turizimit shoqëria do të kryejë: Studim, projektim, konsulencë Sipërmarrje zbatuese dhe /ose investime, sipas rastit për realizimin me fonde jo publike dhe/ose publike të infrastrukrures dhe /ose pjesëve të saj për shfrytëzim njerëzor me karakter pushues, argëtues, edukues dhe /ose kurues të burimeve natyrore, kulturore, mjediseve kurative të Shqiperise dhe me gjerë. Studim, projektim, konsulencë Sipërmarrje zbatuese dhe /ose investime, sipas rastit për realizimin e hotelerisë së shumellojshme, fshate turistike, qendra turistike e të tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesoreve të nevojshëm si bar kafe, restorante, qendra tregetare, qendër estetike, palestra fitnesi, njesi të ndryshme të shitjes së konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industriale të kesaj natyre. në fushe e ndërtimit: Studim, projektim, konsulencë Sipërmarrje zbatuese dhe /ose investime, sipas rastit për realizimin dhe ndertimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimet dhe nënkalimet, autostrada,trase hekurudhore si dhe vepra madhore si ujësjellës, Ujëra mbitokësor dhe nëntokësor për energjinë dhe telekomunikacionin, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, objektet turistike, rrjete inxhinierike. Studim, projektim, konsulencë Sipërmarrje zbatuese dhe /ose investime, sipas rastit për realizimin dhe ndërtimin e porteve detare, heliporteve dhe aeroporteteve (të madhësive të ndryshme) si dhe objekte industriale. Projektimi dhe zbatimi i ndërtimeve hidraulike dhe hidroteknike, kanalizime, kanale e impiante vaditjeje. Punime mbrojtjeje të sistemit hidraulik, çimentime,etj. Ndërtim impiante të trajtimit të ujit, ndërtim digash, galeri tunele, etj. Zhvillimi dhe ndërmjetësimi i projekteve për rikonstruksionin e ndërmarrjeve industriale. Kryerje të veprimtarive tregtare për zbatimin, zhvillimin, menaxhimin e zonave civile, industriale, turistike, si dhe sherbimeve të tjera të ngjashme të lidhura me to. Projektimi dhe zbatimi i veprave ndërtimore, rrugë të të gjitha kategorive, punime të mirëmbajtjes dhe të sinjalizimeve në rruge, ndërtime autostradash, pista aeroportesh dhe helikopteresh. Projektim dhe zbatim vepra arti si; ura, vepra arti mbi 10 m, ndërtim tunelesh rruge rrugore dhe hekurudhore, ndërtime detare, ku përfshihen ndërtime portuale, bankina, basen pontile, punime thellimi dhe drenimi, punime për vepra të vecanta e punime speciale, sillose, kulla uji etj. Projektimi dhe zbatimi i veprave ndërtimore si vijon: ndërtime me karakter civil dhe ekonomik, punime/gërmime dhe sistemime dheu, tarracime terrenesh; rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, ndërtime urash dhe konstruksione metalike, montime panelesh, ndërtime rrugësh, asfaltime, hapje kanalesh si dhe çdo ndërtim tjeter me karakter civil dhe ekonomik dhe çdo aktivitet tjetër të lejuar nga legjislacioni në fuqi. Me vendim të ortakëve shoqëria në çdo kohë mund të shtojë objektin e veprimtarisë së saj. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të lejuar nga ligji shqipëtar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: IDA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25.04.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga ''Kajo Karafili'', pallati Mc Inerte, kati i dytë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.02.2020
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala