Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arben Zdrava
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

ZDRAVO

J84003411K
(Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te veprave me karakt)

Lushnje 6662965 ALL

ZDRAVA FARM

L93326201B
(Agrobiznes, kompleks blegtoral, mbarështim i gjësë së gjallë. Import- eksport dhe tregtim i gjësë së gjallë dhe artikujve bujqësore e blegtorale. Prodhim, përpunim, paketim, amballazhim i produkteve )

Cerrik ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni