Skip to content

Z D R A V A ( ish ZDRAVO)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-17 13:10:27
JSON

NIPT: J84003411K
Administrator: Dashnor Sinanaj
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe / ose administrimi publik dh/ose privat si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe reabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kutlit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike: si dhe çdo ndertim tjeter i cili ne perfundim perben send te paluajtshem sipas nenit 142 te Kodit Civil per shkak te trupezimit ne menyre te qendrueshme e te vazhdueshme me token ose ndertesen ku eshte vendosur. Ne fushen e tregtise shoqeria do te kryeje: Tregtimin dhe import - eksportin e mallrave te ndryshem si, Industriale e artikujve te ndryshem ne pergjithesi e vecanrisht elemente te ndrysheme paisje elektrike, mekanike, elektronike. Montimi e prodhimi i elementeve te paisjeve te ndryshme elektronike, elektroteknike, elektronike elektromekanike perfshire kondicioner, elektroshtepiake etj te ketij lloji. Bojrave te ndryshme me baze ujore dhe baze vajore per lyerje te fasadave te murit, te drurit te hekurit etj, stuko patinimi koll, poliretaneve dhe te veglave te punes qe perdoren per lyerjen e tyre, materialeve te tjera te ndertimit, duhan cigareve te te gjitha llojeve, industriale, ushqimore , mjekesore, te ndertimit, te, mediave, te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, te makinerive, te metaleve ferroze dhe jo ferroze, te lendes drusore, te lendeve te para dhe te perpunuara per procesin e prodhimit, tregtimin e pasurive te luajtshme e te paluajtshme, shitblerjen e tokes, tregtimin e mallrave te gatshem e gjysem te gatshme etj. Ne fushen e turizmit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te infrastruktures dhe / ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe / ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere. Ne fushen e transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te infrastruktures dhe / ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe / ose privat te njerezve dhe mallrave brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj Ne fushen e mjedisit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te mbrojtjes dhe ose permiresimit si dhe rehabilitimit te kushteve te mjedisit rrethues; perpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike si dhe mbetje te çdo lloji tjeter, trajtimi i ujrave industriale, projektimin, mbikqyrjen ne fushen e kerkimit dhe shfrytezimit te lendes drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftesimin dhe trajtimin e tokave te kripura e kenetave si dhe çdo veprimtari qe ka rendesi per shoqerine. Ne fushen e prodhimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te materialeve te ndertimit, prodhimin e inerteve, te asfalto - betonit,betonit, prodhimin e vajrave te ndryshme ushqimore dhe jo ushqimore, prodhimin e sapuneve, prodhimet e konstruksioneve metalike, beton armeje, plastike, te drurit dhe kombinime te ndryshme te tyre, prodhimin e motorrave dhe transformatoreve elektrike, transformatoret e tensionit te larte, furrave elektrike te çdo tipi dhe te gjitha paisjeve elektrike, studime dhe projektime per paisje dhe makineri elektrike. Ne fushen e sherbimeve shoqeria do te kryeje: Dhenien me qera te aseteve te shoqerise ( te godinave dhe te truallit ) prodhim dhe tregtim mobilje alumin pvc ( plastike dhe druri ) tregti bojra te ndryshme vegla pune te te gjitha llojeve paisje hidraulike dhe elektro shtepiake, elektrike, materiale ndertimi te te gjitha llojeve, prodhim ndertim fasadash, bar dhe restorante. Konsulence teknike ne fusha te ndryshme.Grumbullim, perpunim, konservim dhe tregtim fruta perime me shumice dhe pakice,bujqesi dhe blektori si dhe ambjentet ndihmese te tyre,prodhimin e produkteve dhe kultivimin e tyre. Prodhues i pllakave te trotuarit, bordura betoni,tuba betoni dhe puseta betoni. Grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: Z D R A V A
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/03/1998
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 33 600 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Fier Lushnje Automjeti me targe FR 5868 D.
II. Fier Lushnje Mjeti me targe AA 719 SC.
III. Fier Lushnje Furgon Benz me targe AA 745 LM.
IV. Fier Lushnje Mjeti Viberti, me Nr. shasie ZCV22R10N0CVP0070 me targa ABR603.
V. Fier Lushnje Furgon Sprinter me targe AA 157 EX.
VI. Fier Lushnje Mjeti Nissan, me Nr.shasie: G4H41003488 me targa AA971PT.
VII. Fier Lushnje Mjeti me targa AB997HA.
VIII. Fier Lushnje Mjeti me Targa AB166JA 9001.
IX. Fier Lushnje Furgon me targe AA 427 MU.
X. Fier Lushnje Furgon me targe AA 426 MU.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: I. Më datë 25.04.2018, shoqëria përmbarimore Kodra Bailiff Service Shpk ka lëshuar një urdhër për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit Dashnor Sinanaj që përbëjnë 20 % të kapitalit dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë. Kjo sekuestro është vendosur për shkak të mos kthimit të shumës që Dashnor Sinanaj kishte ndaj kreditorit A.L.B.A-Ledi sh.a.

II. Me date 08.11.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1782/4 0029-18 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Baliff Service Shpk, u hoq masa e sekuestros konservative mbi kuotat / aksionet te cilat zoterohen nga pala debitore Dashnor Sinanaj ne shoqerine ZDRAVO Shpk, me NUIS (NIPT) J84003411K.

III. Me date 15.12.2020, me ane urdhrit Nr.163 Regj., Nr.98 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11701 Prot., date 24.12.2020 lëshuar nga “General Debt Collestion” shpk, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet, kuotat dhe aktivet e shoqërisë “Zdravo” shpk, me NUIS (NIPT) – J84003411K, me administrator Dashnor Snanaj.

IV. Me date 23.02.2021, me ane urdhrit Nr.163 Regj., Nr.18 Prot.,protokolluar nga QKB me Nr.1745 Prot., date 23.02.2021, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “General Debt Collestion” sh.p.k., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet, kuotat dhe aktivet e shoqërisë “Zdravo” shpk, me NUIS (NIPT) – J84003411K, me administrator Dashnor Snanaj, vendosur me anë të urdhërit datë 18.02.2021.

Ndryshime
Shënime:
--------------------------------------------------------------------

***Subjekt përfitues nga Programi IPARD [Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development (EU) - Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit për Zhvillimin Rural (BE)], sipas të dhënave nga faqja zyrtare e AZHBR-së (Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural).

Vlera e Investimit të Subjektit: 1,969,500.00 Euro
Përqindja e Mbështetjes nga Programi: 50%
Vlera e Grantit nga Programi: 981,973.53 Euro

--------------------------------------------------------------------
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Lushnje Autostrada Lushnje Fier km 4, Pasuria me nr 104/18 në zonën kadastrale 3268 9001

Adresa:
Fier Lushnje LUSHNJE Lagjja Xhevdet Nepravishta, ish godina e plastmasit. 9001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2022
Dokumenta te ndryshem ne vite
Kontrate dhurimi te kuotave 23.03.2015
Vendim I asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.04.2013
Urdher per vendosjen e sekuestros adminstrative (2018)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.10.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.04.2024
Të dhënat e Investimit, Financimet Nga IPARD - Aksesuar nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural AZHBR datë 17.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 66 681 906,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 66 007 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 48 438 097,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 22 523 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 21 703 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 436 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 278 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 662 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 198 529,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 304 205,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 205 585,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:513 600 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:873 663 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:453 671 123,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:303 592 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:289 315 583,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:311 761 213,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:176 085 737,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:117 810 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 126 682 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 82 080 409,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 75 894 369,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani / P. Nikolli