Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:ISTI
Rezultate gjithsej: 141

Mbi 1000000 Fitim 2015

BEATO-ANNIBALE

J67902551B
(Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore. - Restuarime rrugesh, vepra arti, ujesjellesa, kanalizime. - Prodhime e tregtime materialesh ndertimi. - Ngritje linje teknologjike. - Prodhime materiale nde)

Lezhë 2563056 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KALDAJA

K01403503B
(Prodhim konstruksionesh të ndryshme çeliku, tregëtim të prodhimeve dhe materialeve të saj, depozitim mallrash në ambjentet e shoqërisë. Import-eksport të mallrave të ndryshëm.)

Durrës 14783653 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

B I O CH E M NRP

K31404135W
(Ngritjen e laboratorëve të diagnostikimeve mjekësore. Hapje klinikash kuruese dhe rehabilituese. Tregtimi i reagjentëve analitike, stomatologjike, veterinare, farmaceutike si dh aparaturave mjekësore. Hapj)

Tiranë 3045548 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

D E V I S

K31420012M
(Shërbim lavanderie dhe pastrim kimik. Tregtimi import eksport i mallrave me shumicë e pakicë të ndryshëm industrial, hidrosanitare, pastrime kimike, detergjente të ndryshme, konfeksione rrobaqepësi, puni)

Tiranë 7725425 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a) te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financia)

Tiranë 140607000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BT Solutions ( ish "B & T SISTEM")

K41914024V
(Ne fushen e tregtise shoqeria do te* kryeje: Tregtimin dhe import-eksportin e mallrave te ndryshem si industriale, teknologjike, makinerish, pajisje dhe sisteme te informacionit, komunikimit dhe teknologjise, e)

Tirane 13948579 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SICRED

K42201801Q
(Sigurimi i jetes ne perputhje me ligjin nr.52/2014, date 22/05/2014 "Per veprimtarine e Sigurimit dhe te Risigurimit", si dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore, ne fushen e sigurimeve te jetes (konform klasa)

Tiranë 27696326 ALL

ONE TV VLORA (ish AMANTIA TV)

K57107201S
(Veprimtari ne fushen e mediave audiovizive, prodhim, regjistrim, transmetim dhe ritransmetim te programeve televizive dhe informacioneve te çdo lloji, studio diskografike/montash/dizajn. Prodhim i spoteve, )

Vlorë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OKTAPUS 1 SECURITY

K72002014B
(Sigurimi Fizik i objekteve shteterore e private, i personave si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike, qe ushtrojne veprimtari ne Republiken e Shqiperise. Sigurimin dhe mbrojtjen e jete)

Tirane 4230627 ALL

SINET

K82208019J
(Tregeti me Shumice dhe Pakice, import-eksport, artikuj te ndryshem industrial, materiale ndertimi, ushqimore, lende te para, farmaceutike, prodhime blegtorale etj. Hapjen e agjensive turistike, hoteleri, fshatr)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"INOVACION"

L41323036D
(Marrja pjesë dhe dhënia e asistencës e trajnimeve në fushën e informatikës. Shitja e blerja e pajisjeve TI - Teknologjisë së informacionit të tilla si kompjutera, laptope, servera, projektorë, kamera )

Tiranë 1282128 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIZI

L51413015E
(Në fushën e tregtimit me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante, nafte, e derivatet e saj, gaz, import-eksporti, me shumicë dhe pakicë; të mallrave ushqimore, bujqësore e blegtorale, e tregtim )

Lezhe 11906225 ALL

YASMINE DEVELOPMENT AGENCY

L61419023D
(Shërbime ndërmjetësimi në sektorin e karburanteve (duke përfshirë por jo kufizuar në produktet e papërpunuara -nafta dhe ato të përpunuara në rafineri), ndërmjet shitësve, furnizuesve dhe blerësve)

Tiranë ALL

EMS Technology

L61606043E
(Shitje-blerje, import-eksport, teknologji të pajisjeve mjekësore dhe paramjekesore.)

Tiranë ALL

CALLUP

L61608505J
()

Durrës ALL

Albanian Sugar Industry

L61719028G
(Ndërtim dhe shfrytëzim i Fabrikës së Sheqerit Maliq, impianteve dhe sistemeve elektro - industriale, strukturave mbështëtëse të fabrikës së sheqerit, si dhe i veprave civile relevante. Prodhimi dhe tr)

Tiranë ALL

CRMCALL

L61922503D
(Call Center)

Durrës ALL

YASMINES' GROUP

L62214018H
(Bar-Restorant-hotel me kuzhine internacionale. Hotel, club, kompleks pishinash, kënd lojërash për fëmijë, fusha të ndryshme lojërash si minifutbolli, tenisi, golfi. Veprimtari në fushën e import-ekspor)

Tiranë ALL

PLUS POINT (+POINT)

L62225036O
(Shitje-blerje me pakicë e shumicë të materialeve të ndryshme kancelarike, sportive, shtëpiake, udhëtimi si dhe lojëra dhe materiale elektronike dhe zbavitëse, etj. Punime grafike dhe design si dhe shër)

Tiranë ALL

ARLEEN-MALI

L62407025H
(Import dhe shitje të produkteve kozmetike.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni