Skip to content

BANKA CREDINS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 13:54:27
JSON

NIPT: K31608801O
Administrator: Maltin Korkuti (Drejtor i Përgjithshëm), Monika Milo (Zv/Drejtore e Përgjithshme)
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financiare; ç) te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave; d) ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; dh) Ofrimin e sherbimit te kasave te sigurimit. e) tregtimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valutor, ne nje treg te vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte: i) instrumente te tregut te parase (ceqe, deftesa, certifikata te depozitave) etj. ii) kembim valutor; iii) produkte derivative (instrumente derivative), duke perfshire, midis te tjerave, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options); iv) instrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se interesit, duke perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe percaktojne vleren e interesit ne te ardhmen; v) letra me vlere te transferueshme; vi) instrumente te tjera te negociueshme dhe aktive financiare, duke perfshire veprimet me arin; vii) pjesemarrjen ne emetimin e te gjitha llojeve te letrave me vlere, duke perfshire nenshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e sherbimeve lidhur me keto emetime; e) ndermjetesimin per transaksionet monetare te meposhtme: i) administrimin e aktiveve te tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja ne kujdestari, sherbimet depozituese dhe te besimit; ii) sherbimin per kompensimin dhe shlyerjen e pagesave te aktiveve financiare, duke perfshire letrat me vlere, produktet derivative dhe instrumente te tjera te negociueshme; iii) sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe perpunimin e te dhenave financiare e te programeve qe kane lidhje me te, nga furnizuesit e sherbimeve te tjera financiare e) sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara ne shkronjat "a" deri "e" te ketij neni, duke perfshire referencen e kredise dhe te analizes, kerkimin dhe keshillimin ne lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe keshillimin mbi blerjet e mbi strategjine dhe ristrukturimin e shoqerive. f) emetimin dhe administrimin e instrumenteve te pageses (te tilla si kartat e kreditit dhe te debitit, ceqet e udhetarit dhe ceqet bankare, kartat e pageses dhe pagesat me celular) etj., perfshire emetimin e parase elektronike. g) ndermjetesimin ne sigurime dhe risigurime te parashikuara ne legjislacionin ne fuqi per sigurimin dhe risigurimin. h) Ushtrimin e veprimtarise si agjent i shoqerise administruese dhe investitoreve. Banka ushtron veprimtarite e pershkruara ne kete nen pas licencimit nga autoritetet rregullatore perkatese. Ne perputhje me legjislacionin, per te arritur qellimet e siperpermendura, pervec aktiviteteve kryesore, Banka mund te kryeje çdo veprim tjeter favorizues, ndihmes, lehtesues apo rastesor, i cili mund te konsiderohet i dobishem apo i nevojshem me qellim qe te realizohet objekti i veprimtarise se Bankes.
Emërtime të tjera Tregtare: CREDINS BANK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 31/01/2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Holande
Kapitali Themeltar(Lekë): 11 503 786 428,00
Numri i pjesëve: 105 056 157
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “PRIMA”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 17/07/2003, me NUIS K32419001R, me seli qendrore ne Tirane Njësia Bashkiake nr.6, Rruga "Konferenca e Pezës", ZK 8240, nr. pasurie 2/137 dhe 2/138, fabrika e shoqërisë "Bloja"sha, me administrator Agron Haxhiymeri. Ortakët e shoqërisë janë Agron Haxhiymeri dhe Fuad Haxhiymeri, secili zoterues prej 50% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.02.2023)

II. “E D R O”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 14/05/1996, me NUIS K16502201W, me seli qendrore ne Vlore Lagjja Pavaresia, Sheshi Pavaresia, Godina 1-kateshe nr.4, prane Muzeut Kombetar te Pavaresise, me administrator dhe ortak të vetëm Edmond Rexho. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.02.2023)

III. “Unioni Shqiptar Kursim Kredi”, eshte shoqeri kursim krediti e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 01/02/2002, me NUIS K11931001T, me seli qendrore ne Tirane Rruga Qemal Stafa, Pallati 9 Katesh, Nr.70, Kati 2, me administrator Genc Juka. Ortak i vetëm i shoqërisë eshte shoqëria “FED invest”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.02.2023)

IV. B.F.S.E Holding B.V, një shoqëri e themeluar me 04.04.2007 dhe organizuar sipas ligjeve të Hollandës, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Shoqërive të Hollandës me Nr. regjistri 34271031, me adrese ne Herengracht 500, Canal Belt-South, Golden Bend, Amsterdam, Hollande, me administrator Remko van Roekel. Ortaku kryesor i shoqerise eshte BFSE Holding me adrese ne Luxembourg (Te dhenat e marra nga: https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/15789411/bfse-holding-bv.html) Sipas regjistrit tregtar te Luxembourg, date 17.03.2022, BFSE Holding S. à r.l eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne daten 13.02.2006 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Luxemburg, me numer regj. B114011, me adrese ne 55, Avenue Pasteur L - 2311 Luxembourg (Burimi i te dhenave: https://www.lbr.lu/). V. “A.F.C.”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 26/01/1994, me NUIS J61824006C, me seli qendrore ne Tirane Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Germenji Nr. 2, Objekti Nr. 173, me administrator dhe ortak të vetëm Fabian Sejdarasi.. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.02.2023)

VI. “FRIGO ALBA”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 04/05/2005, me NUIS K51725005T, me seli qendrore ne Tirane PANDI DARDHA LAPRAKE, me administrator Luan Jazexhiu. Ortakët e shoqërisë janë Luan Jazexhiu dhe Ledio Koka, secili zoterues prej 50% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.02.2023)

VII. “ARMAAR GROUP”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 11/03/2020, me NUIS M01517007J, me seli qendrore ne Tirane Rr: "Muhedin Llagami", Pallati Vala, K. 1, Nr. 7, me administrator Xhensila Pupa. Ortaku i vetëm i shoqërisë eshte Armand Lilo. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.02.2023)

VIII. “SHAGA.”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 08/01/1999, me NUIS J96822229J, me seli qendrore ne Tirane Rruga Hamdi Pepa, ish Parku i Industrise, me administrator Shemsi Zemani. Ortakët e shoqërisë janë Shemsi Zemani (80%) dhe Artan Zemani (20%). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.02.2023)

IX. “PE - VLA - KU”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 04/11/2005, me NUIS K61716013M, me seli qendrore ne Tirane Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Muzaket, Pallatet Vokshi, Hyrja 1, Kati . 7, me administrator Vladimir Pjetërgjokaj. Ortakët e shoqërisë janë: Vladimir Pjetërgjokaj (53%) dhe Kujtim Arifaj (47%). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.03.2021, terhequr nga QKB date 21.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit “BANKA CREDINS”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper nuk jane identifikuar deri me date 21.02.2023.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 10.03.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L61516018B, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Nikolla Tupe, nr 1, kati 3, ap 3, me administrator Milbana Treska. Aksionaret e shoqerise jane: Banka Credins me 52.5% të kapitalit dhe BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA me 47.5% te kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2022)

II. CREDINS INVEST-sh.a-Shoqëri administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 31.10.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K52311009R, me adresë në Tiranë, Njësia Nr. 5, Rruga Nikolla Tupe Nr. 1, Kati 3, me administrator Estela Koçi. Aksionaret e shoqerise jane: Banka Credins me 76% të kapitalit, SICRED me 12% te kapitalit, Egi Santo me 3.5% te kapitalit, Estela Koçi me 5% te kapitalit dhe Genc Koxhaj me 3.5% (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2022)

III. BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 24.07.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L71928011S, me adresë Tiranë, Rruga Nikolla Tupe, Nr. 1, Kati 3, Apartamenti 3, me administrator Nada Vokshi. Aksioneret e saj jane: Banka Credins me 45.59%, BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA me 45.59% te aksioneve dhe AK - INVEST me 8.82% te aksioneve (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2022)

IV. Sea Land Investment Fund eshte nje shoqeri komandite, e themeluar me date 01.12.2020 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT M02409022L, me adrese ne Tirane, Rruga Nikolla Tupe, Nr.1, Kati 3, me administrator Endrit Bakiri. Ortaket e pakufizuar te saj jane: Renis Tershana me 0.86% te kapitalit dhe Banka Credins me 99.14% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2022)

V. “GREEN VIEW ALTERNATIVE INVESTMENT FUND” SHOQERI KOMANDITE SIK, nje shoqeri komandite, e themeluar me date 21.10.2021 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT M12227046E, me adrese ne Tirane, Rruga Nikolla Tupe, Nr.1, Kati 3, me administrator Ina Karapanço. Ortaket e jane: Arjan Hana me 1.51% te kapitalit dhe Banka Credins me 98.49% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2022)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 Femër/1 Mashkull
Anëtarë Bordi: Lars Jonas Hasselrot, Elton Toro, Monika Milo, Saimir Sallaku, Raimonda Duka, Clive David Moody, Maltin Korkuti
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2022, Banka ka të punësuar 1 162 punonjës (2021: 1 086 punonjës).
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 16, datë 31.03.2003 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë” -
Nr. 1, datë 13.12.2011 - Kujdestar i obligacioneve të shoqërive aksionare dhe i qeverisë vendore -
Nr. 8, datë 25.06.2009 - Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë së RSH në bursë dhe në tregun me pakicë -
Nr. 4, datë 30.08.2010 - Kujdestar i letrave me vlerë i qeverisë së RSH -
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.06.2014, me anë të vendimit për sigurimin e padisë Nr. Regj. Them. 1638, u pranua kërkesa e palës paditëse shoqëria “Pharmacom” shpk për marrjen e masës së sigurimit të padisë duke vendosur sekuestro konservative mbi 1.11% të aksioneve të të paditurit Ilirjan Bushati në shoqërinë aksionere Banka Credins sh.a dhe 2% të aksioneve në shoqërinë aksionere Credins Leasing sh.a, deri në përfundim të gjykimit të çështjes. Urdhërohet Qendra Kombëtare e Regjistrimit të mos kryejë asnjë veprim tjetërsimi mbi aksionet e të paditurit Ilirjan Bushati në shoqërine aksionere Banka Credins Sh.A. dhe në shoqërinë aksionere Credins Leasing Sh.A. deri në përfundim të gjykimit të çështjes. Objekti i padisë ishte konstatimi i pavlefshmërisë absolute të kontratës premtim-shitblerje të datës 30.12.2009 regjistruar me nr. Rep 7800 Kol. 2353/4, lidhur midis palëve ndërgjyqëse. Paojat e kësaj pavlefshmërie konsistojnë në:

a) Kthimin e shumës së paguar palës së paditur së bashku me interesat bankare (kamatat ligjore)

b) Njohja dhe kthimi i shpenzimeve të nevojshme të kryera në pronën objekt premtim shitje si dhe të çdo lloj shpenzimi tjetër për mundësimin e kthimit të palëve në gjendjen fillestare.

c) Marrja e masës së sigurimit të padisë duke vendosur sekuestro konservative mbi tituj pronësie të të paditurit si ortak që disponon në disa shoqëri.

II. Bashkimi me përthithje

Në datën 24.05.2013, Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve të Banka Credins sh.a vendosi fillimin e proçesit të bashkimit me përthithje nëpërmjet kalimit të të gjitha aktiveve dhe pasiveve të shoqërisë Credins Leasing sh.a (shoqëria e përthithur) tek shoqëria Banka Credins sh.a (shoqëria përthithëse).

Në zbatim të këtij vendimi, Banka Credins sh.a dhe Credins Leasing sh.a do të bashkohen nga ana ligjore dhe organizative duke u integruar në një person juridik të vetëm.

Bashkimi me përthithje do të krijojë një kompani me një bazë më të gjerë asetesh, një vlerë neto biznesi më të lartë që do të mundësojë një qëndrim dhe mbrojtje më të fortë ndaj risqeve të ndryshme.

Duke qenë se 97% e aksioneve të Credins Leasing sh.a zotërohen nga aksionerë të Bankës Credins dhe emërtimi i shoqërive është i ngjashëm, edhe pas bashkimit misioni dhe vizioni i bankës do të mbeten të njëjtat. Bashkimi i shoqërive me përthithje nënkupton transferimin e të gjitha aktiveve dhe pasiveve të Credins Leasing sh.a në Credins Bank sh.a (shoqëria përthithëse) në këmbim të aksioneve të kësaj të fundit. Të gjitha aksionet e reja që do të emetohen nga Banka Credins sh.a do të jenë të tipit “aksione të zakonshme”. Pas regjistrimit të bashkimit në QKR ekzistenca e Credins Leasing sh.a si një shoqëri më vete do të vlerësohet e prishur dhe Banka Credins sh.a do të vazhdojë të ekzistojë më këtë emër.

Më datë 30.09.2015, u nënshkrua Marrëveshja për bashkimin me përthithje të shoqërive Banka Credins sh.a dhe Credins Leasing sh.a. Sipas kësaj projekt-marrëveshje, bashkimi me përthithje do të bazohet në pasqyrat financiare të Bankës Credins sh.a dhe Credins Leasing sh.a të datës 30 Qershor 2015 (data e fundit kontabël) si dhe çdo ndryshim në pozicionin financiar të shoqërive deri në datën e mbylljes.

Bilanci i Çeljes i realizuar mes datës së fundit kontabël dhe datës së mbylljes së bashkimit me përthithje duhet të raportohet dhe miratohet nga asambletë e aksionerëve të të dy shoqërive. Të drejtat dhe detyrimet e Bankës Credins sh.a dhe Credins Leasing sh.a kundrejt njëri-tjetrit shuhen në Bilancin e Çeljes së shoqërisë përthithëse (të tilla janë depozitat Credins Leasing sh.a pranë Bankës Credins, financimet e Credins Leasing nga Banka Credins).

Bashkimi me përthithje nuk do të sjellë asnjë ndryshim në organet drejtuese të Bankës Credins sh.a. Aksionarët e shoqërisë së përthithur bëhen aksionarë të shoqërisë përthithëse, Bankës Credins sh.a. Në përputhje me raportin e këmbimit 1: 1.622754, Banka Credins sh.a do të emetojë 4.878.471 (katër milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e një) aksione të reja të zakonshme në favor të aksionerëve të shoqërisë Credins Leasing sh.a të cilët heqin dorë nga 7.916.569 (shtatë milion e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) aksionet e zakonshme të Credins Leasing sh.a. Aksionerët e rinj të Banka Credins sh.a do të përfitojnë aksione të zakonshme të Banka Credins në përputhje me përqindjen e aksioneve të zotëruara tek shoqëria Credins Leasing sh.a.

Kapitali pas bashkimit do të jetë rezultat i shumës së kapitalit të dy shoqërive duke zbritur vlerën e shpenzimeve të veprimeve të konsolidimit prej 275.166,77 (dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje shtatëdhjetë e shtatë) lekë. Banka Credins deri në momentin e përthithjes kishte një kapital prej 5.716.520.864 (pesë miliard e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqind e njëzet mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë dhe Credins Leasing kishte 924.523.361 (nëntëqind e njëzet e katër milion e pesëqind e njëzet e tre mijë e treqind e gjashtëdhjetë e një) lekë. Pas përthithjes kapitali i Bankës Credins do të bëhet 6.365.877.453 (gjashtë miliard e treqind e gjashtëdhjetë e pesë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e pesëdhjetë e tre) lekë.

III. Më datë 17.11.2016, me anë të urdhërit Nr. 8587 Prot., lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "E.P.S.A" sh.p.k, u vendos bllokimi i kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave/aksioneve të zotëruara prej debitorit Ilirjan Bushati në subjektin tregtar BANKA CREDINS deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor.

IV. Më datë 24.04.2017, me anë të kërkesës për mbështetje në ekzekutim (Ekzekutim Vendimi) Nr. 3237 Prot., lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tiranë, është kërkuar ekzekutimi i Vendimit Nr. 13, datë 17.04.2017, të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, ku ndër të tjera është vendosur sekuestrimi i masës prej 1% të aksioneve të “Bankës Credins” sh.a, që janë në pronësi të shtetases znj. Mirela Ndini, blerë me anë të kontratës së datës 17.03.2015, të cilat përfaqësojnë 523 683 (pesëqind e njëzet e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre) aksione të kësaj Banke.

V. Më datë 18.09.2017, me anë të kërkesës nr. 850 Prot. të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për marrjen e masave mbi zbatimin e vendimit nr. 80, datë 05.07.2017 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Renda Tirane, u vendos ndryshimi i vendimit nr. 13, datë 17.04.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, si më poshtë: Rrëzimi kërkesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, me objekt: Sekuestrimin e masës prej 1% të aksioneve të Bankës Credins sha, që janë në pronësi të shtetases Mirela Ndini, blerë me anë të kontratës së datës 17.03.2015, të cilat përfaqësojnë 523.683 (pesëqind e njëzet e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjete e tre) aksione të kësaj banke.

VI. Më datë 12.09.2017, me anë të Vendimit Nr. 3621 të Gjykatës Administrative e Apelit Tiranë, u vendos lënia në fuqi e Vendimit Nr. 223, datë 27.01.2015, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

VII. Më datë 25.09.2018, me anë të urdhërit Nr. 5169 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore E.P.S.A Shpk, u vendos heqja e bllokimit të kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin, shoqërinë Banka Credins Sha të kërkuar me shkresën Nr. 8587, datë 17.11.2016.

VIII. Me date 29.12.2020, me ane te Urdhërit Nr.550 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor ERGYS M. SINANI, protokolluar nga QKB me Nr.11867 Prot., datë 30.12.2020, u urdherua Qëndra Kombëtare e Biznesit të bëjë bllokimin e kuotave/ aksioneve/ aktiveve apo çdo te drejte tjetër në subjektin tregtar “Banka Credins” SHA me NUIS NIPT K31608801O.

XIX. Me date 29.12.2020, me ane te Urdhërit Nr. 550 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor ERGYS M. SINANI, protokolluar nga QKB me Nr.11867 Prot., datë 30.12.2020, ku eshte urdhëruar: Qëndra Kombëtare e Biznesit të bëjë bllokimin e kuotave/ aksioneve/ aktiveve apo çdo te drejte tjetër në subjektin tregtar “Banka Credins” SHA me NUIS NIPT K31608801O.

XX. Me date 26.01.2021, me ane te Urdhërit Nr.48 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor ERGYS M. SINANI, protokolluar nga QKB me Nr. 963 Prot., datë 29.01.2021, u urdherua heqja e mases e sekuestros konservative, e vendosur me shkresen, Nr.550 Prot, date 29.12.2020, në subjektin tregtar “Banka Credins” SHA me NUIS NIPT K31608801O.

XXI. Me datë 17.11.2022, me vendim të asamblesë së përgjithshme të shoqërisë, u miratua emetimi i obligacioneve të konvertueshme në aksione me vlerë 300.000.000 (treqind milion) lekë dhe 8.000.000 (tetëmilion) euro, me afat 7 vjeçar, me normë interesi fikse.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8

Adresa:
-Lezhe Lagje "Beselidhja" Rruga " Luigj Gurakuqi", Objekti Nr. 46, qe ndodhet ne ZK me nr. 8632 dhe nr. pasurie 7/145
-Tirane Bashkia Tirane, Njesia Administrative nr. 9, Blv. "Zogu I", Kodi Postar 1016, Nr. Ndertese 2, Tirane
-Tirane Rruga Hoxha Tahsim, Zone Kadastrale nr.8140
-Fier Ballsh Lagjja 5 Shkurti, Bulevardi Rrapo Hekali
-Tirane Farke SELITE Ambient Magazine dhe Arkivë te Banka Credins sh.a me adresë: Selitë, Nr. Pasurie 106/62-N1, N10, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N11, vol. 21, fq 218, fq 227, fq 219, fq 220, fq 221, fq 222, fq 223, fq 224, fq 225, fq 226, fq 228, Zona Kadastrale 3292
-Tirane Bashkia Tirane, Njesia Administrative nr. 9, Rr. "Don Bosko", Kodi Postar 1016, Nr. Ndertese 92, Tirane.
-Vlore Lagjia Osman Haxhiu, Rruga Demokracia,ne ZK 8605 dhe nr.pasurie 44/185.
-Kukes, Rruga "Dituria", 02780022, Ndertesa 14, Hyrja nr. 2, Kukes.
-Vlore Zona Kadastrale nr. 8602, nr pasurie 27/6-N1, vol 33, fq 119, Lagjja Pavaresia Vlore, si dhe Zona Kadastrale 8602, nr. Pasurie 27/6 - N32, Vol 33, faqe 150, Vlore.
-Diber Peshkopi Rruga "Nazmi Rushiti", nr. pasurie 12/64 - ND, zona kadastrale 2932
-Tirane Vaqarr SHARRE Rruga "Llazi Miho", njesia administrative nr. 6, kodi postar 1027, godina nr. 88.
-Tirane Kavaje Kryqezimi i rruges "Jurgen Trade" me shetitoren "Kavalojoni", zona kadastrale 8552.
-Fier Lushnje Njesia Administrative Nr. 3, Lagjja "Loni Dhamo", Bulevardi "Shetitorja e Palmave", ish Hotel Myzeqeja, qe ndodhet ne ZK 8571 me nr. pasurie 4/69-N4 + 4/69-N5 + 4/69-N6
-Tirane Bashkia Tirane, Njesia Administrative nr. 1, Rr. "Dali Ndreu", Kodi Postar 1004, Nr. Ndertese 1, Tirane.
-Tirane Bashkia Tirane, Njesia Administrative nr. 9, Rr. "Jordan Misja", Kodi Postar 1016, Nr. Ndertese 1, Tirane.
-Berat Çorovode Lagjja Çlirimi, zona kadastrale 1420, nr pasurie 4/160
-Tirane Bashkia Tirane, Njesia Administrative nr. 5, Rr. "Medar Shtylla", Kodi Postar 1022, Nr. Ndertese 48,
-Tirane Durres Zona Kadastrale 8513, Rruga "Hysen Kertusha", / 18, nr. i pasurise 2/622 - N2, Ndertesa nr. 15, 2005
-Tirane Kamez Lagjja nr 2, rruga Bulevardi Blu, objekti me nr 247, kati i pare i nderteses
-Tirane BAJRAM CURRI
-Durres Rruga Taulantia, Zona Kadastrale Nr.8512, Nr.Pasurie 24/657/nd, 24/657/ND-N11,
-Durrës Rruga " Nenstacionit", Nr. 1, qe ndodhet neZ K me nr. 8516 dhe nr. pasurie 15/51, Shkozet
-Tirane Bulevardi "Gjergj Fishta", Rruga "Irfan Tomini", Godina 9, Kati "Perdhe", Zona Kadastrale 8220, Njesia nr. 9
-Tirane Bashkia Tirane, Njesia Administrative nr. 2, Sheshi. "Sulejman Pasha", Kodi Postar 1017, Nr. Ndertese 2, Tirane.
-Shkoder Rruga Sheshi Demokracia, nr 21,Brenda territorit te njesise administrative nr 1, ne ZK me nr.8591 dhe nr.pasurie 2/1132.
-Tirane Bashkia Tirane, Njesia Administrative nr. 1, Blv. "Bajram Curri", Kodi Postar 1010, Nr. Ndertese 156, Tirane.
-Tirane Bashkia Tirane, Njesia Administrative nr. 10, Rr. "Myslym Shyri", Kodi Postar 1001, Nr. Ndertese 73, Tirane.
-Tirane Rruga "Vaso Pasha", Nr.8
-Durres Rruga "Egnatia", Nr.34, qe ndodhet ne ZK me nr. 8514 dhe nr. pasurie 3/375
-Fier Rruga Shenjt Leonardo Murialdo, Ndertesa 28/1, qe ndodhet ne ZK 3981 dhe nr.pasurie 243/6-N3
-Durres Agjencia e bankes Credins brenda ambienteve te Portit Durres
-Tirane Bashkia Tirane, Njesia Administrative nr. 7, Rr. "Muhamet Gjollesha", Kodi Postar 1023, Nr. Ndertese 98, Tirane.
-Korce Lagjja nr.12, Bulevardi Republika, P.11, H.11, Kodi Postar 7001, qe ndodhet ne ZK 8561 dhe nr.pasurie 2/392-N4.
-Elbasan Rruga Kongresi i Elbasanit, Godina 30/6 , hyrja 2, zona kadastrale nr 8521
-Tirane Nje siperfaqe prej 173 m2, nga sip tot 213,64 m2, nr. Pasurie 3/124-N, ZK 8270, vol 74, fq 21 ne katin perdhe, dhe nje sip prej 57 m2, pjese e bodrumit me sip 237,91 m2,nr. Pasurie 3-124-B,ZK 8270, vol 74, fq 20,Tirane
-Tirane Bashkia Tirane, Njesia Administrative nr. 5, Rr. "Ibrahim Rugova", Kodi Postar 1019, Nr. Ndertese 40, Tirane.
-Tirane Farke SELITE Aambient Arkive dhe ATM të Banka Credins sh.a me adresë: Selitë, Nr. Pasurie 106/97-B1, volumi 39, faqe 134, Zona Kadastrale Nr. 3292
-Tirane Vore Godina 16/1, Hyrja 255 dhe Godina 7, Hyrja 255
-Korce Pogradec Lagjen Nr. 1, Rruga Reshit Çollaku, tek Center Capri.
-Tirane Rruga Siri Kodra, Zona Kadastrale Nr.8340, Nr 8/211+1-1 dhe 8/671/ND
-Tirane Zona A-4, Njesia 5/10, ne Rr."Emin Duraku" dhe "Komuna e Parisit"
-Tirane Zona Kadastrale Nr.8310, Nr.Pasurie 10/298-N13, 10/298-N12, 10/298-N7, Rruga Laprakë - Tiranë
-Gjirokaster Bashkia Gjirokaster, Bulevardi "18 Shtatori", Ndertesa Nr. 20, Zona Kadastrale 8541, Pasuria Nr. 6/95, Kodi Postar 6001
-Vlore Sarande Rruga Skenderbeu , Nr.2, ne ZK me nr.8641 dhe nr.pasurie 13/116.
-Durres Fushe Kruje Rruga Qender Qytet, Lagjja Kastrioti, ne ZK 1664 dhe nr.pasurie 2/24-N1, Fushe Kruje
-Diber Burrel Bashkia Mat, Njesia Administrative Burrel, Zyra Kadastrale 1326, Rruga "Kuvendi i Dukagjinit", nr. i pasurise 6/61- N3, Ndertesa Nr. 32, Hyrja nr. 1, Apartamenti nr.1
-Berat Bulevardi Republika, ndertesa nr. 39, hyrja 1.
-Tirane Njesia Administrative Nr.7, Rruga Dritan Hoxha, Kodi Postar 1023, Ndertesa e re, ndodhur ne ZK. 8210 me nr. pasurie 3/22-N2/2/1 dhe nr. 3/22-N2/2/2
-Shkoder Vau Dejes Rruga "Qafa e Gurit", Godina e Bashkise "Vau i Dejes", kati i pare
-Fier Rruga Sheshi Nene Tereza, Ndertesa 3, Hyrja 1, qe ndodhet ne ZK 8533 dhe nr.pasurie 5/188-N2 dhe 5/188-N3.
-Durres Shijak Lagjja Koder, rruga Ymer Deliallisi, me nr pasurie 12/55
-Tirane Bashkia Tirane, Njesia Administrative nr. 3, Rr. "E Dibres", Kodi Postar 1005, Nr. Ndertese 206, Tirane.
-Tirane Berxull Njesia Administrative Berxull, Zona Kadastrale Nr.1167, Nr.Pasurie 702/13+1-1
-Tirane Rruga "Vaso Pasha", ndertesa Nr.10, Shk/1, Ap.1, zona kadastrale 8270, vol.13, fq.1, Nr. Pasurie. 2/172- N1, Tirane."

Faqja Web:
www.bankacredins.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2022
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti I themelimit Banka Credins
Raporti I shtimit te kapitalit 11.03.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 12.07.2008
Kontrate per transferimin e aksioneve 16.03.2018
Kontrate nenshkrimi aksionesh 15.12.2016
Kontrate nenshkrimi aksionesh 23.11.2016
Marreveshje shitje aksionesh 14.03.2018
Kontrate shit-blerje aksionesh 17.03.2015
Kontrate nenshkrimi aksionesh 31.12.2013
Kontrate nenshkrimi aksionesh 26.09.2018
Kontrate nenshkrimi aksionesh 19.11.2018
Kontrate nenshkrimi aksionesh 02.11.2018
Kontrate shitje aksionesh 18.12.2018
Kontrate nenshkrimi aksionesh 28.06.2017
Kontrate shitje aksionesh 22.06.2012
Kontrate shitje aksionesh 27.11.2018
Kontrate shitje aksionesh 08.09.2011
Kontrate shitje aksionesh 15.03.2012
Kontrate shitje aksionesh 11.11.2013
Kontrate nenshkrimi aksionesh 26.10.2017
Kontrate dhurimi 26.01.2009
Kontrate nenshkrimi aksionesh 19.08.2011
Kontrate nenshkrimi aksionesh 18.03.2016
Kontrate shitblerje kuotash 05.12.2016
Kontrate dhurimi aksionesh 15.09.2014
Kontrate dhurimi aksionesh 06.02.2017
Kontrate shitje aksionesh 05.07.2013
Kontrate nenshkrimi aksionesh 27.10.2017
Kontrate nenshkrimi aksionesh 27.12.2017
Kontrate shitje aksionesh 18.12.2018
Kontrate nenshkrimi aksionesh 09.03.2018
Kontrate ritransferimi aksionesh 26.11.2013
Kontrate shitje aksionesh 29.01.2019
Kontrate shitje aksionesh 10.10.2005
Kontrate shitje aksionesh 11.02.2019
Kontrate shitje aksionesh 25.07.2005
Kontrate shitje aksionesh 25.12.2005
Kontrate nenshkrimi aksionesh 24.10.2018
Marreveshje per transferimin e aksioneve 12.05.2009
Kontrate nenshkrimi aksionesh 26.05.2017
Projekt Marreveshje per Bashkimin me Perthithje te Credins Leasing me Credins Bank 05.08.2015
Vendimi per rritjen e kapitalit 29.10.2014
Raport i Hollesishem mbi Bashkimin me Perthithje 05.08.2015
Raport per zmadhimin e kapitalit me fitimin e vitit 2012
Raporti I rritjes se kapitalit 26.12.2007
Raporti I rritjes se kapitalit 16.05.2017
Vendimi per rritjen e kapitalit, date 10.07.2017 dhe kontratat e nenshkrimit te aksioneve, date 21.09.2017
Marreveshja e bashkimit me perthithje te Bankes Credins me Credins Leasing 28.09.2015 (fq 11)
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 20.07.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 29.04.2019
Kerkese per ekzekutim vendimi 24.04.2017
Kontrate nenshkrimi aksionesh 12.09.2012
Kontrate shitje aksionesh 05.11.2009
Marreveshje investimi 14.12.2007
Kontrate shitje aksionesh 31.08.2010
Kontrate shitje aksionesh 15.09.2009
Kontrate shitje aksionesh 11.09.2008
Deshmi trashegimie ligjore e te ndjerit Artan Santo 05.07.2014
Urdher per heqjen e sekuestros 25.09.2018
Urdher per vendosjen e sekuestros 17.11.2016
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 13.02.2018
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 16.05.2018
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 08.12.2007
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 17.06.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 31.01.2019
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 29.10.2014
Vendimi per sigurim padie 12.06.2014
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 19.12.2013
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 26.09.2012
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 26.02.2016
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 30.06.2012
Kontrate transferimi aksionesh 10.07.2019
Kontrate nenshkrimi aksionesh 15.07.2019
Kontrate shitje aksionesh 30.12.2019
Kontrate shitje aksionesh 23.12.2019
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 06.06.2019
Kontrate shitje aksionesh 20.05.2020
Vendim i asamblese per rritjen e kapitalit 15.05.2020
Kontrate nenshkrimi aksionesh 23.12.2020
Te dhenat e aksionerit Amryta Capital LLP, date 11.01.2021
Te dhenat e aksionerit BFSE Holding bv, date 18.03.2022
Kontrate shitje date 21.05.2021
Kontrate shitje aksionesh date 14.01.2022
Kontrate nenshkrimi aksionesh date 23.12.2021
Kontrate shitje aksionesh date 25.11.2021
Kontrate shitje aksionesh date 25.06.2021
Kontrate per transferimin e aksioneve date 16.03.2021
Kontrate dhurimi aksionesh date 29.10.2021
Vendim per Leshimin e Trashegimise Ligjore date 28.12.2020
Vendimi i asamblese se pergjithshme per zmadhimin e kapitalit date 27.05.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 10.09.2022
Kontrate Nenshkrimi Aksionesh date 02.03.2022
Deshmia e Trashegimise Ligjore date 14.05.2022
Vendim i Aksionereve per Zmadhim Kapitali date 23.06.2022
Kontrate Nenshkrimi Aksionesh date 22.06.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.02.2023
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali date 23.06.2022
Kontrate Nënshkrimi Aksionesh date 12.09.2022
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Emetim Obligacionesh date 17.11.2022
Kontrate Shitje Aksionesh date 04.03.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime te Pasqyrave financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 536 924 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 740 266 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 086 515 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 216 356 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 683 532 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 337 528 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 416 416 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 140 607 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 607 783 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 363 004 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 808 767 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:14 698 367 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:12 634 765 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:9 413 481 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 080 330 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 180 133 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 100 306 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:8 062 124 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 465 742 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 199 798 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 101 207 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 600 838 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P.Nikolli