Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Rreoland Jegeni
Rezultate gjithsej: 6

ROEN Company (Ish RREOLAND JEGENI)

K41914802Q
(Aktivitet në fushën e investimeve dhe investitor në fushën e ndërtimit. Ndërtim objektesh të përmasave të ndryshme, shtëpi vila, objekte, ndërtesa shume katëshe, etj. Ndërtim rrugësh, urash si dhe)

Tiranë -1126220 ALL

HEC VLUSHE

K81915002A
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, operimin, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Vlushe, Skrapar dhe transferimin e tij tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (ME)

Tiranë -178034666 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

REGJISTRI I BARRËVE SIGURUESE (R.B.S)

K91627014G
(Zbatimi i kontratës konçensionare me Autoritetin Kontraktues, Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës të Republikës së Shqipërisë Nr. 1906 Rep e Nr. 894 Kol, datë 14.04.2009 të noteres Vi)

Tiranë 135552266 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC GOMSIQE

K92213011R
(Zbatimi i Kontratës së Konçesionit Nr. 2851 Rep, Nr. 380 Kol date 10. 09. 2009 të noteres Fatime Meta me Autoritetin Kontraktues. Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Gomsiqe 1", "Gomsiqe 2)

Tiranë 3586061 ALL

Agro-Group

L12412027U
(Veprimtari ne fushen e bujqësisë dhe blegtorise.Përpunimi paraprak dhe përfundimtar i produkteve te ndryshme bujqësore dhe blegtorale. Blerje shitje me shumice a pakice, i produkteve bujqesore e blegtoral)

Fier -22431 ALL

GAIA

M02207010S
(Zhvillimin dhe ndertimin e kompleksit rezidencial "GAIA" ne Mullet, Tirane, dhe shitjen e njesive ndertimore perkatese, perfshire marrjen e lejeve te nevojshme dhe lidhjen e kontratave me pronaret e truallit ku)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni