Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vlushë

HEC VLUSHE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 09:49:25

NIPT: K81915002A
Administrator: Luciano Bressan, Rreoland Jegeni, Fausto Schneider
Objekti i Veprimtarisë: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, operimin, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Vlushe, Skrapar dhe transferimin e tij tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (METE) në fund të periudhës së Koncesionit, në baze të Kontratës së Konçesionit (BOT) date 19 Maj 2008, të miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 713 date 21. 05. 2008, përfshirë ndryshimet e tij të mëpasshme, dhe çdo aktivitet tjetër në zbatim të detyrimeve dhe të drejtave të parashikuara në kontratën e Koncesionit të lartpërmendur. Përfshirë aktivitetin e prodhimit, tregtimit dhe furnizuesit të kualifikuar të energjisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HEC VLUSHE
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 14/07/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 451 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. ROEN Company, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.06.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K41914802Q, me adresë në Tiranë, Rruga e Dibrës, Qendra e Biznesit “Observator”, Kati XII, me administrator dhe ortak te vetem Rreoland Jegeni (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.04.2022)

II. ANNA ENERGIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.05.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi biznesi NIPT L01720023L, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Ndërtesa Torre Drin, Kati 4, me administrator Attilio Bressan. Ortaket e shoqerise jane: Eriberto Bressan (4.99%), Renato Bressan (4.99%), Luisa Bressan (3.01%), Enzo Bressan (4.99%), Attilio Bressan (20%), IMMOBILIARE LUISA (45%), LUMIEI IMPIANTI (12%), FOLLA di Santin Fabio & C.S.a.s. (5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Rreoland Jegeni, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 49% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ROEN Company –zoteruese e 49% te HEC VLUSHE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.07.2008.

Luciano Bressan, shtetas italian, i datelindjes 1941, pronar perfitues pasi zoteron 51% te kapitalit te Immobiliare Luisa (00278460936)–shoqeri zoteruese e 45% te HEC VLUSHE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.10.2016.

Natalina Diana, shtetas italian, i datelindjes 1943, pronar perfitues pasi zoteron 49% te kapitalit te Immobiliare Luisa (00278460936)–shoqeri zoteruese e 45% te HEC VLUSHE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.10.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Në bazë të vendimit Nr. 17, dt. 18-09-2010 është vendosur miratimi i kërkesës së shoqërisë "ROEN Company" sh.p.k pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a për të financuar ndërtimin dhe vënien në punë të hidrocentralit "Hec Vlush". Në bazë të vendimit Nr. 18, dt. 22-09-2010 është vendosur miratimi i vendosjes peng të kuotave në masën 50% që ortaku i shoqërisë "ROEN Company" sh.p.k. zotëron në kapitalin themeltar të shoqërisë "Hec Vlushe" sh.p.k për sigurimin e kredisë që shoqëria "Hec Vlushe" sh.p.k do të marrë pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a.

Në bazë të vendimit Nr. 27, dt. 18-09-2010 është vendosur miratimi i kërkesës së shoqërisë "Aurora Konstruksion " sh.p.k pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a për të financuar ndërtimin dhe vënien në punë të hidrocentralit "Hec Vlush". Në bazë të vendimit Nr. 28 prot., dt. 22-09-2010 është vendosur miratimi i vendosjes peng të kuotave në masën 50% që ortakët e shoqërisë "Aurora Konstruksion" sh.p.k. zotëron në Kapitalin Themeltar të Shoqërisë "Hec Vlushe" sh.p.k për sigurimin e kredisë që shoqëria "Hec Vlushe" sh.p.k do të marrë pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a."

II. Më datë 13.09.2011, me anë të deklaratës noteriale Nr. 1257 Rep. Nr. 454/2 Kol., u miratua lirimi nga pengu, të kuotave që shoqëria "Aurora Konstruksion" sh.p.k, zotëron në kapitalin themeltar të shoqërisë "HEC Vlushe" sh.p.k. Më datë 28.09.2011, me anë të deklaratës noteriale Nr. 2152 Rep. Nr. 1106 Kol., u miratua lirimi nga pengu të kuotave që shoqëria "ROEN Company" sh.p.k, zotëron në kapitalin themeltar të shoqërisë "HEC Vlushe" sh.p.k.

III. Më datë 19.06.2012, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr.4727 Rep, Nr.392/4, ndërmjet shoqërive “Anna Energia” shpk dhe “ROEN Company” shpk, dhe Bankës Kombëtare Tregtare sh.a, për vendosjen e barrës mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë. Objekti i kësaj marrëveshje është garantimi nga ana e barrëdhënësve, në formën e barrës siguruese të kuotave që zotërojnë respektivisht shoqëria “Anna Energia” shpk në masën 51% dhe shoqëria “Roen Company” shpk në masën 49% të kapitalit të shoqërisë “HEC Vlushe” shpk.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 19.05.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 14060000 euro
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 50% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: I. Me anë të kontratës së konçesionit, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit "Vlushe" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

II. Hidrocentrali Vlushë do të ndërtohet në fshatin Vlushë, komuna Leshnje, në rrethin Skrapar, me këto karateristika: Fuqi e Instaluar: 14.200 kW dhe Prodhim i energjisë elektrike: 65.000.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Dibrës, Qendra e Biznesit Observator, Pranë Selvisë, Kati XII

Adresa:
Berat, Çorovodë, Rruga Çorovodë Gradec, Km. 2, pranë kantinës së verës, Çorovodë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (19.05.2008)
Akti i themelimit
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.04.2022
Vendim I asamblese per rritje kapitali 22.12.2014
Marreveshje siguruese 19.06.2012
Aneks i kontrates se koncesionit
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Dokumenta Financiare: Kontrate shitje kuotash (30.09.2011)
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 83 324 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 117 514 025,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 406 873,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 69 984 798,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 168 850 271,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -73 350 436,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -3 312 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -178 034 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -165 812 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:335 482 751,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:276 356 252,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:185 947 072,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:317 740 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:477 631 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:132 676 463,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:265 990 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:143 936 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 43 521 880,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani