Skip to content
Dhënia me Konçesion e Rregjistrit të Barreve Siguruese

REGJISTRI I BARRËVE SIGURUESE (R.B.S)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-02 10:56:42

NIPT: K91627014G
Administrator: Brunilda Jegeni
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i kontratës konçensionare me Autoritetin Kontraktues, Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës të Republikës së Shqipërisë Nr. 1906 Rep e Nr. 894 Kol, datë 14.04.2009 të noteres Violeta Sulkaj. Kryerja e veprimtarisë së mbajtjes, ruajtjes, kryerjes së të gjitha veprimeve në lidhje me Regjistrin e Barrëve Siguruese të parashikuara nga ligji nr. 8537, i ndryshuar dhe transferimit të këtij regjistri tek Autoriteti Kontraktues me përfundimin e afatit të parashikuar në kontratë.
-------------
Kategoria: Zhvillim Ekonomik
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: REGJISTRI I BARRËVE SIGURUESE (R.B.S)
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22/04/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 200 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ROEN Company, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 16/06/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K41914802Q, me adrese ne Tirane, Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit "Observator", kati XII, me administrator dhe ortak te vetem Rreoland Jegeni (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 04.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.03.2023, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Rreoland Jegeni, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues pasi zoteron 100% te pronesise te ROEN Company. Data e percaktimit si pronar perfitues: 22.04.2009.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 13.03.2009
Data e Pranimit: 03.04.2009
Data e Nënshkrimit: 14.04.2009
Kohëzgjatja(vjet): 20
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Zhvillim Ekonomik
Vlera e Investimit(Lekë): 35.691.880 lekë
Vlera e Riinvestimit: Konçesionari gjatë periudhës së konçesionit do të riinvestojë në vlerën 7 138 376 Lekë, e cila përbën 20% të vlerës së investimit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë të barabartë në vlerën 2% të të ardhurave vjetore të realizuara bazuar në deklarimet financiare të kontrolluara të shoqërisë konçesionare.
Shënime: Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, me Vendimin Nr. 113, datë 02.02.2009 “Për përcaktimin e Autoritetit Kontraktues dhe për fillimin e procedurave për dhënien me konçesion të shërbimit të regjistrit të Barrëve Siguruese” ka përcaktuar Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ai autoritet kontraktues.
Më datë 09.02.2009, autoriteti ka shpallur dokumentet e proçedurës së konkurrimit për dhënien me konçesion të shërbimit të Regjistrit të Barrëve Siguruese.
Më datë 13.03.2009, koncesionari ka paraqitur propozimin e tij në lidhje me këtë proçedurë konkurruese, propozim i cili është pranuar nga autoriteti.
Më datë 03.04.2009, autoriteti i ka dërguar konçesionarit “Njoftimin e Fituesit” duke pranuar propozimin e paraqitur nga ky i fundit”.

Shoqëria REGJISTRI I BARRËVE SIGURUESE (R.B.S) është një shoqëri e themeluar për zbatimin e konçesionit të nënshkruar midis Autoritetit Kontraktues Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë Roen company me datë 14.04.2009, me qëllim ofrimin e shërbimit të Regjistrit të Barreve Siguruese shërbim i cili përfshin: Regjistrimin e barreve siguruese, kërkim informacioni, ndryshim i regjistrimit, ndryshim i informacionit mbi kolateralin, ndryshime të tjera sipas vendimit të gjykatës kompetente, korrigjimi i regjistrit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga e Dibrës, Qendra e Biznesit Observator, Prane Selvisë, Kati XII

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti i themelimit të shoqërisë REGJISTRI I BARRËVE SIGURUESE (R.B.S) datë, 22.04.2009
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 04.03.2023
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 17.07.2011
Kontrate koncesionare, date 14.04.2009
Anekset e kontrates se koncesionit
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 04.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2011
Pasqyra financiare 2012
Pasqyra financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Ftesa per oferte
Njoftimi I fituesit 03.04.2009
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 185 402 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 133 099 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 143 362 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 146 544 379,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 160 100 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 151 055 584,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 140 287 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 135 552 266,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 113 973 632,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 92 589 933,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 81 514 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 38 814 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 6 058 299,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:284 380 367,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:230 424 011,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:211 461 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:210 322 786,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:214 439 842,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:193 232 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:177 973 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:166 808 156,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 142 292 303,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 124 918 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 108 710 878,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 58 800 748,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 24 508 840,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani