Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 27339

SWISS PARTNERS

L61315017F
(Shoqëria mund të kryejë aktivitetin tregtar të import eksport të çdo lloj produkti dhe të mire duke respektuar ligjet në fuqi; Shoqëria mund të kryejë aktivitetin e asistencës dhe konsulencës, ndem)

Tiranë ALL

MARKET MARI

L61315506U
(Market, tregti me pakicë të artikujve të ndryshëm ushqimorë dhe industriale.)

Durrës ALL

ERI COSMETICS

L61315004U
(Tregti me pakicë të artikujve kozmetike dhe lodra fëmijësh.)

Tiranë ALL

PLATON MANAGEMENT

L61318053Q
()

Tiranë ALL

HINT

L61318052I
(Studimi, auditimi dhe dizajni ambiental si edhe ndërtimi i faciliteteve për mbledhjen, riciklimin dhe përpunimin e mbetjeve organike.)

Tiranë ALL

MENA

L66318004A
(Import - eksport të mallrave të ndryshme si dhe tregtimin e tyre.)

Shkodër ALL

"FIANDKRIST" SH.P.K

L66318802I
(Tregtimi me pakicë i artikujve të ndryshëm industriale si kancelari, lodra për fëmijë, suvëniere, celulare, aksesorë të celularëve etj; Kryerja e veprimtarisë së këmbimit valutor në bazë të liç)

Elbasan ALL

HPS ALBANIA

L61318042B
(Konsulencë, asistencë dhe menaxhim në fushën farmaceutike dhe shëndetësore për produkte me përshkrim dhe OTC në promovimin, parketimin, regjistrimin, cilësinë e zinxhirit të shpemdarjes, kuadrin lig)

Tiranë ALL

R&T Consulence

L61318037L
(Ofron shërbime konsulencë të specializuar dhe ekspertize në fusha të ndryshme si me poshtë, por jo vetëm: Konsulencë Juridike. Konsulencë Financiare/Fiskale. Konsulencë në marrëdhëniet e Punës. ko)

Tiranë ALL

BRITISH SCHOOL OF TIRANA

L61318023S
(Zhvillimi i veprimtarisë arsimore në një institucion arsimor privat të niveleve: çerdhe, kopsht, parashkollor, fillor, 9- vjeçar dhe të mesëm.)

Tiranë ALL

DAMA re

L61318506M
(Në fushën e shitblerjes apo dhënies me qira të pasurive të paluajtshme të të gjitha llojeve. -Ne fushën e Pilotazhit, zhvillimit dhe tregtimit të pasurive të paluajtshme. -Ne fushën e studimi, projek)

Durrës ALL

KSENO - TRANS

L63718601R
(Transport mallrash dhe udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, agjenci turistike. Import eksport dhe tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, ushqimorë, bujqësore e blegtorale, t)

Korçë ALL

ALVIN-VEIZI

L62518801V
(Import-eksport, tregtimi, regjia, dhe përpunimi i lëkurave të të gjitha llojeve, prodhimi i artikujve prej lëkure për peliçe, transport të mallrave për vete dhe për llogari të të tretëve, brenda dh)

Tiranë ALL

GRAND GAS ALBANIA

L61318013L
(Tregtimi me shumicë e pakicë i lëndës djegëse gaz, mbushje e bombolave të gazit, shpërndarja e gazit. Eksport dhe importi i makinerive, pajisjeve, cisterna, impiante të ndryshme për gazin. Magazinim ma)

Tiranë ALL

" AVEK ALBANIA " SH.P.K

L61318501S
(Import-Eksport të produkteve ushqimore dhe mallrave të konsumit. Tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore dhe mallrave të konsumit. Shitje, Qiradhënie etj. Të pasurive të luajtshme dhe të )

Durrës ALL

TAMARA

L61319046P
(Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentraleve për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo)

Shkodër ALL

Smart Business

L61319041V
(Import-Eksport të mallrave ushqimorë, tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve ushqimorë, të veshjeve, veglave të punës, pjesë këmbimi makinash, rrobaqepësi fason, Call Center, shërbime për mena)

Tiranë ALL

CARA VALJON

L61319026B
(Veprimtari e agjentit për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo Bankë. Veprimtari e agjentit për shërbimin e pagesave për të tretët në emër dhe për llogari të n)

Tiranë ALL

KLODI - M

L67519201A
(Import, eksport dhe përpunimin aktiv të lëndëve të para dhe gjysmë produkteve minerale në sektorin e industrisë, (hekurnikel, krom etj) etj. shfrytëzim mineralesh, minierash, nxjerrje dhe përpunim min)

Kukës ALL

RISALBES

L61319009L
((Punime të përgjithshme ndërtimi). Investime në fushën e ndërtimit, punime dheu, sistemime, tarracime, ndërtime civile, ekonomike, tregtare, bujqësore, kulturore, sportive, të veprave të kultit, të o)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni