Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 14551

IDEAL SECURITY

M11523012H
(Ruajtjen dhe ofrimin e sigurise se objekteve me roje private, sisteme kamerash, sisteme alarmi; Shoqerim dhe sigurim personash te njohur (VIP) apo persona te fushe's se biznesit, nepermjet sherbimeve te truproj)

Tirane ALL

EREL21 (ish AMAVITA)

M11523013P
(Farmaci. Depo Farmaceutike)

Tirane ALL

VERTEX INVEST

M11523014A
(1.Investimi ne pasuri te paluajtshme dhe ne asete (te prekshme apo te paprekshme). Investime ne instrumenta financiar (te cilet perfshijne pa kufizime titujt e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerive tregtare, ti)

Tirane ALL

LUME

M11523503P
(Konsulence ne fushen teknike te prodhimnit industrial dhe te marketingut per shoqeri dhe shtete pjestare te bashkimit europian dhe me gjere. Shoqeria mund te kryeje konsulenca ne fushen e legjislacionit te apli)

Durres ALL

IC Warehouse

M11523016Q
(Tregti te produkteve te ndryshme industriale.Sherbime postare.Kryerja e transporteve kombetare dhe nderkombetare te mallrave te veta dhe per llogari te te treteve.Te gjitha veprimtarite dhe sherbimet e tjera ne)

Tirane ALL

MASHOTA MEDICIONAL

M17723701G
(Punime bujqesore te te gjitha llojeve. Mbjelljes, rritjes dhe përpunimit të të gjitha prodhimeve bujqësore dhe medicinale te te gjitha llojeve që gjenden në territorin ku vepron shoqëria për të realizu)

Shkoder ALL

Zen HOUSE

M11523020V
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqip)

Tirane ALL

Brum' Amë

M11523021G
(Objekti i shoqerise eshte zbatimi i një sipërmarrje sociale te suksesshme dhe fitimprurëse në forme e nje furre buke me kafene e cila operon ne nje menyre të qëndrueshme ekonomikisht dhe eshte ekologjike.)

Tirane ALL

Blue Dental

M11523029B
(Import-eksport te pajisjeve te ndryshme, per laborator dhe klinika dentare, artikujve te ndryshme dhe medikamente dentare. Tregtimi me shumice dhe pakice i pajisjeve te ndryshme, per laborator dhe klinika denta)

Tirane ALL

EXTRA MARKETING 2021

M16523003S
(Marketing)

Shkoder ALL

LU.MO.GI. DEVELOPMENT BUSINESS COMPANY

M11524001U
(Hoteleri dhe Struktura akomodimi. Aktivitet ne fushen e pasurive te paluajtshme. Marrje me qera, blerje dhe investime ne fushen e strukturave te akomodimit brenda dhe jashte vendit.)

Tirane ALL

CGL NUOVE COSTRUZIONI

M11524004V
(Ofrimi i sherbimeve te konsulences ne fushen e ndertimit. Ndertimi i ndertesave civile dhe industriale. Restaurim dhe mirembajtje e pasurive te paluajtshme te vendosura ne mirebesim. Ndertim, restaurim dhe mire)

Tirane ALL

GOPAUL INVEST

M11524007A
(Konsulence ekonomike, financiare, menaxheriale, shitjeje, konsulence per kredimarrje ne sistemin bankar shqiptar, hartim plan biznesi, studim tregu, konsulence marketingu dhe promovimi aktiviteti te subjekteve,)

Tirane ALL

Energji Dizajn Konstruksion

M11524503U
(Projektim, ndertim, rikonstruksion te objekteve civile dhe industriale. Punime elektrike, hidraulike, konstruksione dhe te tjera te lidhura me fushen e ndertimit. Montim parqe energjie me fotovoltik dhe tregtia)

Durres ALL

ZEUS INTERNATIONAL

M11524015N
(Restorant. Menaxhim i pronave te paluajtshme.)

Vlore ALL

BAGAZHI

M11524017G
(Hoteleri dhe Struktura akomodimi. Organizimin e udhetimeve turistike brenda dhe jashte vendit. Shitje bileta avioni dhe trageti, te ofroje sherbime ne funksion te klienteve prenotues dhe operatoreve hoteliere d)

Tirane ALL

LOEDA

M11524505N
(Prodhim veshmbathje konfeksione me material porosites, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit. Tregti importeksport artikuj te ndryshem me material te prere, lendes se pare per veprimtarine fason. Import-eksp)

Durres ALL

DRAGUSHA GOLDINVEST

M16524002P
(Grumbullim, perpunim, tregtim dhe shkembim i metaleve me vlere dhe gureve te çmuar dhe import-eksporti i tyre.Perpunim dhe tregtim arit per investim.)

Shkoder ALL

A.P. COMMERCIAL SERVICES

M11524026F
(Sherbime tregtare-financiare per aktivitete te ndryshme te shoqerive private, shteterore, organizata jofitimprurese, etj, si dhe per legjislacionin vendas dhe te huaj.)

Tirane ALL

SG.DL. PALACE

M11524028V
(Aktivitet ne fushen e pasurive te paluajtshme. Marrje me qera, blerje dhe investime ne fushen e strukturave te akomodimit brenda dhe jashte vendit. Ndertimi i ndertesave civile dhe industriale. Restaurim dhe mi)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni