Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18617

GLOBAL EVOLUTION XAV

M21628003O
(Import - Eksport, Call-center, Marketing dhe shitje ne distance, Tregti dhe dhenie me qira te automjeteve. Sherbime ndermjetesimi. Te tjera aktivitete te pa permendura qe i lejon ligji.)

Tirane ALL

Unicorn Media Agency

M21628004A
(Sherbime ne fushen e biznesit, sherbime marketing, sherbime juridike.)

Tirane ALL

CAPSUN

M21628008I
(Prodhimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, import-eksport te produkteve ushqimore dhe menaxhimin e tregtimit te tyre, tregtimin e cdo lloj asortimenti ushqimor me baze miellin si)

Tirane ALL

LS ECOLOGY

M21628009Q
(Konsulence per ndertimin, instalimin dhe menaxhimin e objekteve te organizuara teknikisht per aktivitetet dhe sherbimet qe lidhen me asgjesimin dhe trajtimin e mbeturinave dhe mbetjeve. Konsultimi per realiz)

Tirane ALL

ZAG EAST EUROPE

M21628010U
(Rekrutimi dhe ndermjetesimi ne tregun e punes dhe pergatitja e punemarresve per punesim ne tregun gjerman.)

Tirane ALL

GazheliRent

M21628011F
(Dhenia me qira e autoveturave (rent car), import dhe tregetim te makinave automobilistike, sherbim servisi, import te pjeseve te kembimit, vajra lubrifikant, sherbime servisi. Pike servisi, tregti me shumice)

Tirane ALL

Techsource Solutions

M21628012N
(Dizenjim software-i; Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software; Testim software; Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit; Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise: Zhvillim sistemesh migrimi; Pe)

Tirane ALL

RTL TRANSPORT & LOGISTICS AL

M21628502N
(Transport kombëtar dhe ndërkombëtar rrugor të mallrave për të tretë me mjetet e veta dhe të marra me qira.)

Durres ALL

PONDE FARM

M22829602J
(Import-eksport te gjitha mallrave .Krijimi i fermave per mbareshtimin dhe therjen e gjedheve dhe te imtave, shpendeve dhe derrave . Importi i produkteve bujqesore, blektorale, si dhe importi i cdo lloj produ)

Gjirokaster ALL

KLINIKA OXYGEN

M22829203Q
(Shoqëria ka për objekt: - zhvillimi, prodhimi dhe/ose tregtimi i produkteve ose shërbimeve inovative me ndikim të lartë social dhe/ose vlerë të lartë teknologjike për sistemin social-shëndetësor, )

Elbasan ALL

CUNOTI

M24029003H
(Bar, restorant, piceri, pub. Kontabel i miratuar, vleresues i pasurive te paluajtshme.)

Korce ALL

CENA & KADIRI

M22829403F
(Sherbime hotelerie dhe agjensi turistike.)

Fier ALL

Green Energy Solutions (GES)

M26629202K
(Ndertimi I projekteve publike per energji elektrike dhe telekomunikimeve, energjise diellore. Ndertimi i centraleve prodhuese per prodhimin e energjise se rinovueshme fotovoltaike. Projekte elektromekanike d)

Vlore ALL

Brico Europe

M21629022C
(Veprimtaria e ndermjetesimit u adresohet konsumatoreve private dhe publike, me qellim arritjen e objektit te aktivitetit te shoqerise, ne perputhje me legjislacionin dhe rregulloret aktuale, te gjitha aktet )

Tirane ALL

TREGU-MAT

M27829901G
(Projektim, ndërtim, rindërtim, zbatim, të tregjeve me qëllim tregtimin e produkteve bujqësore, dhe/ ose tregjeve të kafshëve të gjalla publik, si dhe ndërtime të tjera me karakter tregtar.Funksioni)

Mat ALL

PETRO GAS SERVICE 07

M21629018U
(Shitje me shumice e pakice te naftes dhe gazit e nenprodukteve te tyre, transport kombetar e nderkombetar i tyre, vajrave lubrifikante, prodhim dhe perpunim te nenprodukteve te gazit, amballazhimin e tyre me)

Tirane ALL

Alfa Import-Export

M21629017M
(Import eksport i produkteve ushqimore.)

Tirane ALL

Safir Tours Albania

M21629016E
(Agjensi Turistike, Udhetime turistike, paketa - guida turistike, bileta avioni, trageti, autobusi, ,dhe trasporti te cdo lloji, sigurime te ndryshme, ndermjetesim konsullor, ndermjetesime te tjera, ndermjete)

Tirane ALL

Together

M21629015T
(Menaxhimin e trafikut telefonik dhe ofrimin e shërbimeve te telekomunikacionit në pergjithesi. Aktivitetet e qendres se thirrjeve, si ne hyrje ashtu edhe ne dalje, telemarketing dhe teleselling. Veprimtari)

Tirane ALL

Muca 2022

M24029401P
(Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. Rruge autostrada, ura, mbikalime. Punime nentokesore, ura e vepra arti.. )

Divjake ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni