Skip to contentRezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 64

SaniService

L51910021C
(Shoqëria ka për objekt ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterilë, furnizimin me material mjekësor steril një përdorimesh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rr)

Tiranë -4152673 ALL

ALBANIA BAY MARINA

L61307081M
(Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së Koncesionit nr. 3930/8 Prot. , date 30. 09. 2015 dhe Amendim nr. 3930/9 Prot, dt. 07. 12. 2015, si dhe të çdo aktiviteti tjetër ndihmës apo plotësues)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK (TIA)

K51612012D
(Projektimi, financimi, ndërtimi, kryerja, funksionimi, menaxhim i dhe zhvillimi i Aeroportit Ndërkombëtar "Nene Tereza", Tirane, i cili përfshin ndër të tjera: Marrjen në pronësi nga shoqëria të Termi)

Krujë 1994429917 ALL

DiaVita

L52305009L
(Zbatimi i Kontratës së Koncesionit/Partneritetit Publik Privat "Për Shërbimin e Hemodializes pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhe, Korçe, Vlore dhe Elbasan". Shoqëria e zhvillon aktivitetin në p)

Tiranë -53242 ALL

ALMARINE

L61911014C
(Zbatimin e kontratës “Për dhënien me Koncesion, të formës BOT(Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në Pronësitë Shtetit të Ndërtimit dhe Shfrytëzimit të Portit të Jahteve Shëngjin”, sipas kont)

Tiranë ALL

ALBTEK ENERGY

L41914013H
(Ndërtim Hidrocentrale dhe Termocentrale të kapaciteteve të ndryshme. Prodhim, montim dhe tregti me shumicë dhe pakicë i paneleve për prodhimin e energjisë diellore, dhe aksesoreve të tyre brenda dhe jas)

Tiranë ALL

ALMEX GREENWOOD

L43324202R
(Realizimi i Koncesionit/partneritetit publik-privat në lidhje me "Menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik të prodhimit të fidanëve pyjor/arror në fidanishten shtetërore, Cërrik, Elbasan", si rezultat i pro)

Cërrik -2493332 ALL

AGROTAL2

K92202030O
(Projektim, ndërtim, vënia në shfrytëzim, administrim, mirëmbajtje masive të ullirit dhe tregtimin e ullirit, sipas kontratës së Koncesionit për kultivimin e ullirit, lidhur me autoritetin kontraktues.)

Tiranë ALL

"Tirana Parking"

L61719010E
(Në përputhje me kontratën e Koncesionit të nënshkruar midis Taiwan Sh. p. k. dhe Bashkisë Tirane me date 26. 04. 2016 ("Kontrata e Koncesionit"), objekti i veprimtarive të Shoqërisë është si me posht)

Tiranë ALL

TIS PARK

L56527202A
(Zhvillimi dhe operimi i projektit të Koncesionit për ofrimin e shërbimit të sistemimit dhe menaxhimit të parkimit në qytetin e Vlorës, përfshirë kryerjen e aktiviteteve të ndryshme, përfshirë import)

Vlorë -5123056 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALEAT

K82018015V
(Zbatimin e Koncesionit “Prodhimi dhe shpërndarja e dokumenteve të identitetit dhe pasaportave elektronike”, duke përfshirë por pa u kufizuar në krijimin, funksionimin, financimin dhe mirëmbajtjen e si)

Tiranë 1628298901 ALL

S2 ALBANIA

L31722010Q
(Zbatimi i marrëveshjes së Koncesionit si dhe çdo aktivitet tjetër lidhur me çështjen ose i kërkuar për të realizuar zbatimin e marrëveshjes. Shoqëria ka të drejtën të kryeje çdo transaksion si ve)

Tiranë -2368418 ALL

A.M.G Group Albania

L12029007K
(Përpunim të mineraleve metalore dhe jo metalore, pasurimi i tyre deri në metalurgji (shkrirjen e tyre) me metoda bashkëkohore. Prodhim tregtim me shumicë dhe pakicë, eksport-import, të mineraleve metalor)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albchrome

K11613001M
(Shoqëria do të nxjerre kromit në minierat e kromit në Bulqize, Përrenjas (Librazhd) dhe Pojska (Pogradec), të riaktivizoje, seleksionoje, përpunoje dhe pasuroje kromitet në Impiantet e Pasurimit dhe Sel)

Tiranë 737684000 ALL

Integrated Technology Waste Treatment Fier

L62205045F
(Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia )

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENERGJI ASHTA

K82417005V
(Ekzekutimi dhe zbatimi i kontratës së Koncesionit. Projektimi, financimi, ndërtimi, funksionimi, aktivitet ndihmës për ndërtimin dhe vënien në punë të Hidrocentralit të Ashtes si dhe objekte të tjer)

Vau i Dejes 238764458 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Kurum Industrial Gases

K72824201B
(Zbatim i marrëveshjes së Koncesionit për shfrytëzimin e Fabrikës së Oksigjenit Elbasan lidhur midis Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës, Ministrisë së Ekonomisë dhe shoqërisë Kurum Internac)

Elbasan 2115426 ALL

Lotaria Kombëtare

L22119005R
(Aktiviteti në fushën e lotarisë kombëtare dhe lojërave të tjera të fatit ku shoqëria është e liçensuara ose e autorizuar për zhvillimin e këtyre lojërave. Zhvillimin e aktivitetit tregtar dhe ofri)

Tiranë -237027430 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

3P Life Logistic

L42409015I
(Zbatimi i Kontratës së Koncesionit/Partneritetit Publik Privat për Paketën e Shërbimeve të Kontrollit Mjekësor Bazë për Grup moshat 40-65 vjeç.)

Tiranë 56143733 ALL

OTTO - AL

J92009003W
(Të gjitha klasat dhe kategoritë e ndërtimit në zbatim dhe projektim: Punime gërmimi në toke, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikali)

Tiranë 819078 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni