Skip to content

ZDRAVO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-07-14 13:36:46
JSON

Tax Registration Number: J84003411K
Administrators: Dashnor Sinanaj
Scope: Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe / ose administrimi publik dh/ose privat si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe reabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kutlit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike: si dhe çdo ndertim tjeter i cili ne perfundim perben send te paluajtshem sipas nenit 142 te Kodit Civil per shkak te trupezimit ne menyre te qendrueshme e te vazhdueshme me token ose ndertesen ku eshte vendosur. Ne fushen e tregtise shoqeria do te kryeje: Tregtimin dhe import - eksportin e mallrave te ndryshem si, Industriale e artikujve te ndryshem ne pergjithesi e vecanrisht elemente te ndrysheme paisje elektrike, mekanike, elektronike. Montimi e prodhimi i elementeve te paisjeve te ndryshme elektronike, elektroteknike, elektronike elektromekanike perfshire kondicioner, elektroshtepiake etj te ketij lloji. Bojrave te ndryshme me baze ujore dhe baze vajore per lyerje te fasadave te murit, te drurit te hekurit etj, stuko patinimi koll, poliretaneve dhe te veglave te punes qe perdoren per lyerjen e tyre, materialeve te tjera te ndertimit, duhan cigareve te te gjitha llojeve, industriale, ushqimore , mjekesore, te ndertimit, te, mediave, te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, te makinerive, te metaleve ferroze dhe jo ferroze, te lendes drusore, te lendeve te para dhe te perpunuara per procesin e prodhimit, tregtimin e pasurive te luajtshme e te paluajtshme, shitblerjen e tokes, tregtimin e mallrave te gatshem e gjysem te gatshme etj. Ne fushen e turizmit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te infrastruktures dhe / ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe / ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere. Ne fushen e transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te infrastruktures dhe / ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe / ose privat te njerezve dhe mallrave brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj Ne fushen e mjedisit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te mbrojtjes dhe ose permiresimit si dhe rehabilitimit te kushteve te mjedisit rrethues; perpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike si dhe 3 mbetje te çdo lloji tjeter, trajtimi i ujrave industriale, projektimin, mbikqyrjen ne fushen e kerkimit dhe shfrytezimit te lendes drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftesimin dhe trajtimin e tokave te kripura e kenetave si dhe çdo veprimtari qe ka rendesi per shoqerine. Ne fushen e prodhimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te materialeve te ndertimit, prodhimin e inerteve, te asfalto - betonit,betonit, prodhimin e vajrave te ndryshme ushqimore dhe jo ushqimore, prodhimin e sapuneve, prodhimet e konstruksioneve metalike, beton armeje, plastike, te drurit dhe kombinime te ndryshme te tyre, prodhimin e motorrave dhe transformatoreve elektrike, transformatoret e tensionit te larte, furrave elektrike te çdo tipi dhe te gjitha paisjeve elektrike, studime dhe projektime per paisje dhe makineri elektrike. Ne fushen e sherbimeve shoqeria do te kryeje: Dhenien me qera te aseteve te shoqerise ( te godinave dhe te truallit ) prodhim dhe tregtim mobilje alumin pvc ( plastike dhe druri ) tregti bojra te ndryshme vegla pune te te gjitha llojeve paisje hidraulike dhe elektro shtepiake, elektrike, materiale ndertimi te te gjitha llojeve, prodhim ndertim fasadash, bar dhe restorante. Konsulence teknike ne fusha te ndryshme. Grumbullim, perpunim, konservim dhe tregtim fruta perime me shumice dhe pakice.
Other Trade Names: ZDRAVO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 19.03.1998
District: Lushnje
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 33 600 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Automjeti me targë FR 5868 D.
2) Mjeti me targë AA 719 SC.
3) Furgon Benz me targë AA 745 LM.
4) Furgon Sprinter me targë AA 157 EX.
5) Furgon me targë AA 427 MU
6) Furgon me targe AA 426 MU
6) Furgon Marka Mercedes Benz, ngjyra e bardhë me targë AA 308 NM me shasi WDB903463/P548098.
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Legal Cases: I. Më datë 25.04.2018, shoqëria përmbarimore Kodra Bailiff Service Shpk ka lëshuar një urdhër për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit Dashnor Sinanaj që përbëjnë 20 % të kapitalit dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë. Kjo sekuestro është vendosur për shkak të mos kthimit të shumës që Dashnor Sinanaj kishte ndaj kreditorit A.L.B.A-Ledi sh.a.

II. Me date 08.11.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1782/4 0029-18 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Baliff Service Shpk, u hoq masa e sekuestros konservative mbi kuotat / aksionet te cilat zoterohen nga pala debitore Dashnor Sinanaj ne shoqerine ZDRAVO Shpk, me NUIS (NIPT) J84003411K.
Changes
Address:

Seat:
Fier, Lushnje, Lagjja Xhevdet Nepravishta, ish godina e plastmasit.

Address:
Tiranë, Qyteti i Nxënësve, Rruga Hamdi 5 Pepa, magazina nr 61

Email address:
dashisinanaj@hotmail.com

Telephone:
0692044479/ 035224154

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit kombetar 14.07.2020
Dokumenta te ndryshem ne vite
Kontrate dhurimi te kuotave 23.03.2015
Vendim I asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.04.2013
Urdher per vendosjen e sekuestros adminstrative (2018)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2016
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 21 703 458,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 21 436 211,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 18 278 139,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 662 965,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 7 198 529,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 304 205,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 205 585,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:289 315 583,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:311 761 213,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:176 085 737,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:117 810 964,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 126 682 036,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 82 080 409,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 75 894 369,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala