Skip to content

ZDRAVO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-20 11:03:40
JSON

NIPT: J84003411K
Administrator: Dashnor Sinanaj
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe / ose administrimi publik dh/ose privat si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, ujësjellësave, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe reabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kutlit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike, si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përbën send të paluajtshëm sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është vendosur.
Në fushën e tregtisë shoqëria do të kryejë: Tregtimin dhe import - eksportin e mallrave të ndryshëm industriale e artikujve të ndryshëm në përgjithësi e veçanërisht elemente të ndryshme pajisje elektrike, mekanike, elektronike. Montimi e prodhimi i elementëve të pajisjeve të ndryshme elektronike, elektroteknike, elektronike elektromekanike përfshirë kondicioner, elektroshtëpiake etj të këtij lloji. Bojrave të ndryshme me bazë ujore dhe bazë vajore për lyerje të fasadave të murit, të drurit të hekurit etj, stuko patinimi koll, poliretaneve dhe të veglave të punës që përdoren për lyerjen e tyre, materialeve të tjera të ndërtimit, duhan cigareve të të gjitha llojeve, industriale, ushqimore, mjekësore, të ndërtimit, të mediave, të mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, të makinerive, të metaleve ferroze dhe jo ferroze, të lëndës drusore, të lëndëve të para dhe të përpunuara për proçesin e prodhimit, tregtimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme, shitblerjen e tokës, tregtimin e mallrave të gatshëm e gjysëm të gatshme etj.
Në fushën e turizmit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të infrastrukturës dhe / ose të pjesëve përbërëse të saj, për shfrytëzimin njerëzor me karakter pushues, argëtues, edukues dhe / ose kurues, të burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe më gjerë.
Në fushën e transportit, shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të infrastrukturës dhe / ose të pjesëve përbërëse të saj, për transportimin publik dhe / ose privat të njerëzve dhe mallrave brenda dhe jashtë territorit të vendit si dhe tranzitimin e tyre përgjatë territorit të Shqipërisë nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj.
Në fushën e mjedisit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të mbrojtjes dhe/ ose përmirësimit si dhe rehabilitimit të kushteve të mjedisit rrethues; përpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike si dhe mbetje të çdo lloji tjetër, trajtimi i ujrave industriale, projektimin, mbikqyrjen në fushën e kërkimit dhe shfrytëzimit të lëndës drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftësimin dhe trajtimin e tokave të kripura e kënetave si dhe çdo veprimtari që ka rëndësi për shoqërinë.
Në fushën e prodhimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të materialeve të ndërtimit, prodhimin e inerteve, të asfalto - betonit, betonit, prodhimin e vajrave të ndryshme ushqimore dhe jo ushqimore, prodhimin e sapunëve, prodhimet e konstruksioneve metalike, beton armeje, plastike, të drurit dhe kombinime të ndryshme të tyre, prodhimin e motorrave dhe transformatorëve elektrike, transformatorët e tensionit të lartë, furrave elektrike të çdo tipi dhe të gjitha pajisjeve elektrike, studime dhe projektime për pajisje dhe makineri elektrike.
Në fushën e shërbimeve shoqëria do të kryejë: Dhënien me qera të aseteve të shoqërisë (të godinave dhe të truallit) prodhim dhe tregtim mobilje alumin pvc (plastike dhe druri), tregti bojra të ndryshme vegla pune të të gjitha llojeve pajisje hidraulike dhe elektro-shtëpiake, elektrike, materiale ndërtimi të të gjitha llojeve, prodhim ndërtim fasadash, bar dhe restorante. Konsulencë teknike në fusha të ndryshme. Grumbullim, përpunim, konservim dhe tregtim fruta perime me shumicë dhe pakicë.
Emërtime të tjera Tregtare: Zdravo
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.03.1998
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 33 600 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Automjeti me targë FR 5868 D.
2) Mjeti me targë AA 719 SC.
3) Furgon Benz me targë AA 745 LM.
4) Furgon Sprinter me targë AA 157 EX.
5) Furgon me targë AA 427 MU
6) Furgon me targe AA 426 MU
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: Më datë 25.04.2018, shoqëria përmbarimore Kodra Bailiff Service Shpk ka lëshuar një urdhër për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit Dashnor Sinanaj që përbëjnë 20 % të kapitalit dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë. Kjo sekuestro është vendosur për shkak të mos kthimit të shumës që Dashnor Sinanaj kishte ndaj kreditorit A.L.B.A-Ledi sh.a.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lushnjë, Lagjja Xhevdet Nepravishta, ish godina e plastmasit.

Adresa:
1) Fier, Lushnjë, Lagjja Çlirimi, Bulevardi i Palmave, rruga Hasan Çela, godinë banimi me leje nr 29.
2) Tiranë, Qyteti i Nxënësve, Rruga Hamdi 5 Pepa, magazina nr 61.
3) Furgon Marka Mercedes Benz, ngjyra e bardhë me targë AA 308 NM me shasi WDB903463/P548098.

Telefoni:
0692044479/ 035224154

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (2018)
Dokumenta te ndryshem ne vite
Kontrate dhurimi te kuotave (2015)
Vendim I asamblese se ortakeve (2013)
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Urdher per vendosjen e sekuestros adminstrative (2018)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2013)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 436 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 278 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 662 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 198 529,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 304 205,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 205 585,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:311 761 213,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:176 085 737,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:117 810 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 126 682 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 82 080 409,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 75 894 369,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala