Skip to content

COMPANY RIVIERA 2008
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-27 12:36:36
JSON

NIPT: K81716011V
Administrator: Agim Kola
Objekti i Veprimtarisë: Shfrytezim, prodhim te materialeve inerte, gure gelqeror, import eksport. Prodhim betoni dhe asfaltobetoni. Ndertime rruge, ndertime civile, industriale, ekonomike. Hotel, BarRestorant, Agjensi Udhetimi, shitje biletash etj. Ndertime porte, Kalata dhe te gjithe Infrastrukturen qe ka lidhje me keto punime. Ndertim dhe rikonstruksione per kanalizime te ujrave te bardha dhe te zeza. Prodhimi i energjise elektrike nga burime te rinovueshme,nepermjet energjise diellore, sistemet fotovoltaike. Riciklim i gomave te perdorura dhe materialeve plastike nepermjet impiantit te pirolizes. Shoqeria do te ushtroje aktivitet privat ne fushen e sherbimeve kryesisht: Projektim, ndertim dhe operim i H.E.C-ve, ku perfshihet ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cialt mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin ne fuqi
Emërtime të tjera Tregtare: COMPANY RIVIERA 2008
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.05.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 000 000,00
Numri i pjesëve: 30 000
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: MAMURRAS Kamion Daimler Chrysler, AA 094 GB Lezhë Mamurras MAMURRAS Kamionçine Mercedes Benz AA 730 DM Lezhë Mamurras MAMURRAS Kamion Volvo AA 876 DC Lezhë Mamurras MAMURRAS Kamion Man, TR 1668 S Lezhë Mamurras MAMURRAS Kamionçine Mercedes Benz AA 426 CZ Tiranë Kamez KAMEZ Kamion Renault me Targë AA 435 JD Lezhë Mamurras MAMURRAS Kamion Man, TR 9097 R Lezhë Mamurras MAMURRAS Terheqes Renault, TR 3135 R, Gjysemrimorkio Cometto AAR 941 Tiranë Kamez KAMEZ Kamion Veshkarkues me Vinç Mercedes Benz me Targë AA 041 JN Lezhë MAMURRAS Gjysemrimorkio Minerva TR 8671 S , Kamion Volvo AA 962 DC Tiranë Kamez Katerpilar me Targë ABMT61 Lezhë Mamurras Kamion Iveco Margirus, TR 1667 S
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1 - Për ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: 1. 01.12.2014 Numri i ceshtjes: CN-737006-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1733 Prot., datë18.11.2014, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Gjyqesore Private"Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k., ku është urdhëruar:"Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria "Company Riviera 2008" sh.p.k., me NUIS (NIPT) 10 K81716011V". 2. 29.01.2015 Numri i ceshtjes: CN-834362-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Akt-Marreveshjes date 21.11.2014, e nenshkruar nga shoqeria "Company Riviera 2008" sh.p.k dhe Shoqerise permbarimore "Vako &Partners Bailiff Service", per pagimin me keste te detyrimit prej 400,000 (katerqind mije) leke per I.N.U.K dhe 31,200 leke, tarife e plote permbarimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KAMEZ Rruga Nacionale Kamez-Fushë Krujë, Kthesa e Valiasit Nr.1, ne zone kadastrale 2066, Nr. Pasurie 62/35

Adresa:
FUSHE-MAMURRAS Ruga Nacionale Fushe-Kruje-Laç, Fushe-Mamurras, Kurbin Lezhë Mamurras M

Telefoni:
672057079

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 57 212 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 52 178 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 13 892 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 889 376,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 110 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 937 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:374 770 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:321 718 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:252 895 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 155 503 562,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017