Skip to content

SALILLARI Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-31 12:36:36
JSON

NIPT: J62903125G
Administrator: Lulzim Salillari
Objekti i Veprimtarisë: Shfrytezim miniere.Shfrytezim gelqeror, mineralesh. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike.Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e ushqimore, bujqësore, blegtorale, lëngjeve të frutave, pijeve alkolike, ujit - si dhe eksporti i tyre. Tregtim materiale ndërtimi, inerte, rërë, mermer, etj.Tregtim makineri e pjesë kembimi për llojet e ndryshme të makinerive. Prodhim materiale ndërtimi. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre. Agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni e traget.Ttransport mallrash e pasagjerësh brënda dhe jashtë vendit, hoteleri. Ndërtim dhe menaxhim i objekteve turistike.Menaxhim i fushave të golfit.Agjensi turistike.Agjensi imobiliare.Kryerje analizash laboratorike të materialeve të ndertimit.Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile.Ndertimin e rrjeteve inxhinierike.Zhvillimin e veprimtarise minerare me punime siperfaqesore dhe nentokesore .Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri , mjete, pajisje, sisteme te ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve; sistemime, impiante, 2 linja komandimi per HEC- e, centrale, nenstacione TN, TM, TU; sistemime, impiante, linja ne mjete te renda transporti, paisje ulese - ngritese si ashensore, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrike portual dhe civil;, sisteme, impiante, linja automatizimi ne industri;, sisteme, impiante, linja, kapanone te lidhura me prodhimin;, sisteme, impiante, linja te ftohjes dhe te ngrohjes ( kondicionimit ) Veprimtari e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, vleresim ndikimi ne mjedis (auditimi mjedisor). Veprimtari te tjera profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, grumbullim mdhe trasportim i mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane. Blerje pjese kembimi per autovinca MHC-200-115. Kryerjen e te gjithe operacioneve ne tahografet analog dhe tahografet dixhitale, instalim aktivizime, kalibrime, riparime te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: SALILLARI
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 10.08.1994
Rrethi: Vorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 381 548 000,00
Numri i pjesëve: 1 381 548
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Vore VORE Aktros, BR 3107 B Tirane Vore VORE Benz, BR 3230 B, Tirane Vore VORE Tecnocar, BR 3272 B Tirane Tirane TIRANE Vinxh APV me targe AA 503 OE Tirane Vore VORE Tecnocar, BR 3234 B Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 784 NY Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere AA 855 DK Tirane Vore VORE Astra AA 978 PE. Tirane Vore VORE Kamjoncine me targe AA 742 OT Tirane Tirane TIRANE Betoniere AA 881 DZ. Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 786 NY Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere AA 857 BX, Tirane Tirane TIRANE Makine fshese BR 3385 B. Tirane Tirane TIRANE Terheqes AA 885 DZ. Tirane Vore VORE Kamjonçine me targe AA 472 MH Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere AA 852 DK Tirane Vore VORE Man AA 904 PE. Tirane Vore VORE LOT.2 Tirane Vore VORE Aktros, BR 7381 A Tirane Vore 3 VORE Autobetoniere MAN me targe AA 206 LU Tirane Tirane TIRANE Kamionçine, Mercedes Benz Sprinter me targa AA 752 KS. Tirane Tirane TIRANE Kamjoncine AA 829 EV. Tirane Tirane TIRANE Mikrobuz AA 763 AT. Tirane Tirane TIRANE Furgon, Mercedes Benz me targa AA 323 KS. Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 783 NY Tirane Tirane TIRANE Kamjon me targe AA 752 OD Tirane Vore VORE Renault, BR 7231 A Tirane Vore VORE Koke terheqese SKAN me targe AA 642 KR, Tirane Tirane TIRANE Renault, TR 5290 P Tirane Vore VORE Tecnocar, BR 3226 B, Tirane Vore VORE Man AA 976 PE, Tirane Vore VORE Benz, AA 285 PR, Tirane Vore VORE Benz, AA 217 PR Tirane Tirane TIRANE Rimorkio (bot) me targe AA R 674 Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 061 NK Tirane Vore VORE Man AA 957 PE. Tirane Vore VORE Man AA 912 PE. Tirane Vore VORE Benz, BR 3271 B Tirane Vore VORE Pompe Betoni AA 713 EL Tirane Tirane TIRANE Automjet Kamion. AA 724 AK. Tirane Vore VORE Kamjoncine me targe AA 743 OT Tirane Vore VORE Benz, AA 903 PV Tirane Vore VORE Benz, BR 8853 A Tirane Vore VORE Benz , AA 213 PR Tirane Vore VORE Benz, BR 7087 A, Tirane Vore VORE Benz, BR 7086 A Tirane Vore VORE Serra, BR 3765 B Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 785 NY Tirane Vore VORE Benz, BR 3231 B Tirane Vore VORE Benz AA 994 PE. Tirane Vore VORE Benz, BR 3114 B Tirane Tirane TIRANE Betoniere AA 879 DZ, Tirane Vore VORE Benz, AA214 PR Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere Daf, AA 771 DT Tirane Tirane TIRANE Rimorkiator BR 4072 B, Tirane Tirane TIRANE Kamjoncine AA 827 EV. Tirane Vore VORE Kamion , Gjysem Rimorkio - ADR 805. Tirane Vore VORE Zorsi, BR 8210 A Tirane Vore VORE Iveco AA 956 PE. Tirane 4 Tirane TIRANE Kamion me targa AA 782 NY Tirane Tirane TIRANE Betoniere AA 877 DZ. Tirane Tirane TIRANE Kamjoncine AA 828 EV. Tirane Vore VORE Tecnocar, BR 3227 B, Tirane Vore VORE Tecnocar, BR 3270 B, Tirane Tirane TIRANE Rimorkio me targa ADR 913 Tirane Vore VORE Iveko, BR 9706 A Tirane Tirane TIRANE Gjysem Rimorkio AB R 342. Tirane Vore VORE Man AA 942 PE. Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 062 NK. Tirane Vore VORE Benz, BR 3269 B, Tirane Vore VORE Benz, AA 287 PR Tirane Vore VORE Benz, BR 3229 B Tirane Vore VORE Daf AA 905 PV. Tirane Tirane TIRANE Rimorkiator BR 1018 B. Tirane Vore VORE Benz AA 869 PB. Tirane Tirane TIRANE Kamjoncine AA 573 PE Tirane Vore VORE O.M.T, BR 0341 A Tirane Vore VORE Benz, AA 286 PR Tirane Vore VORE Benz, AA 186 PR Tirane Tirane TIRANE Rimorkiator bot BR 4064 B. Tirane Vore VORE Benz, BR 3235 B Tirane Vore VORE Benz, BR 6853 A Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere AA 771 DT Tirane Tirane TIRANE Kamjonçine AA 760 DE. Tirane Vore VORE Astra AA 995 PE Tirane Tirane TIRANE Furgon AA 826 DT. Tirane Vore VORE Benz, BR 5216 A Tirane Vore VORE Kamion, Terheqes me targë AA543 NO Tirane Tirane TIRANE Kamjonçine BR 1325 B. Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere AA 859 DK, Tirane Vore VORE Kamjoncine me targe AA 741 OT Tirane Vore VORE Tecnocar BR 3228 B, Tirane Vore VORE Man AA 958 PE.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1 - Për ndikimin në mjedis
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Çështje Ligjore: "Depozitimi i urdhrit Nr. 60/7 Prot. date 22.08.2012, leshuar nga shoqeria permbarimore ""JUS"", per vendosjen e sekuestros mbi kuotat dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave, te debitorit shoqeria ""SALILLARI"" sh.p.k, per shumen e detyrimit prej 120.400 leke.
Depozitimi i urdhrit Nr.60/32 Prot. date 07.09.2012, leshuar nga shoqeria permbarimore ""JUS"", per heqjen e sekuestros nga kuota, aksione, aktive dhe biznese te regjistruara ne emer te debitorit ""SALILLARI"" sh.p.k me NIPT J62903125G.
Depozitimi i urdhrit Nr.253 / 1 Prot., datë 24.02.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Justitia“ për ndalimin e veprimeve të debitorit për tjetërsimin e pronës gjatë ekzekutimit vullnetar ku është urdhëruar: Qëndra Kombëtare e Regjistrimit, me marjen dijeni të këtij akti përmbarimor, të ndalojë për një afat 10-ditor, kryerjen e veprimeve të jashtëligjshme të debitorit, për tjetërsimin e pronës gjatë ekzekutimit vullnetar, duke synuar pengimin e ekzekutimit vullnetar, duke sunuar pengimin e ekzekutimit të Vendimit Gjyqësor, duke konsumuar në këtë mënyrë veprën penale të “Pengimit të Ekzekutimit të Vendimit Gjyqësor”, sanksionuar nga neni 320 i Kodit Penal.
Depozitimi i Kërkesës datë 14.05.2014, për hapjen e adresës dytësore. Depozitimi i Urdhrit Nr.545 Prot., date 20.05.2014, ""Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Justitia drejtuar QKR-se, ku eshte urdheruar: Heqjen menjehere te mases se sekuestros konservative, ne aktivitetet e pales debitore."
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
VORE Lagjja" Vore", Rruga e Vjetër , VoreMarikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr.5.

Adresa:
Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ , AA 257 TE Tirane Vore VORE Iveco, AA 813 RO Tirane Vore VORE Aktros, BR 3107 B Tirane Vore VORE Benz, BR 3230 B Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore Karriere Guri Gelqerore 1 km larg fshatit Veterrik Tirane Vore VORE Tecnocar, BR 3272 B Tirane Tirane TIRANE Vinxh APV me targe AA 503 OE Tirane Vore VORE Tecnocar, BR 3234 B Tirane Vore VORE Ford, AA 949 PS Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 784 NY Tirane Vore VORE Kamion 3 Tip Mercedes Benz me Targë AA 532 RD Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere AA 855 DK Tirane Vore VORE Astra AA 978 PE. Tirane Vore VORE FORD, AA 475 OH Tirane Vore VORE Kamjoncine me targe AA 742 OT Tirane Vore VORE Mercedes Benz, AA 106 UN Tirane Vore VORE Iveco, AA 814 RO Berat Berat BERAT "Rehabilitimi i rruges hyrse "Mihal Komneno" per ne Kala dhe Tabja" Berat Tirane Tirane TIRANE Betoniere AA 881 DZ. Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 786 NY Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere AA 857 BX. Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ, AA 227 TH Tirane Tirane TIRANE Makine fshese BR 3385 B. Tirane Vore VORE Ford, AA 601 PV Tirane Tirane TIRANE Terheqes AA 885 DZ. Tirane Vore VORE Kamjonçine me targe AA 472 MH Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere AA 852 DK Tirane Vore VORE Man AA 904 PE. Tirane Vore VORE Aktros, BR 7381 A Tirane Vore VORE Autobetoniere MAN me targe AA 206 LU Tirane Tirane TIRANE Kamionçine, Mercedes Benz Sprinter me targa AA 752 KS. Tirane Tirane TIRANE Kamjoncine AA 829 EV. Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ, AA 692 RY Tirane Tirane TIRANE Mikrobuz AA 763 AT. Tirane Tirane TIRANE Furgon, Mercedes Benz me targa AA 323 KS. Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 783 NY Tirane Tirane TIRANE Kamjon me targe AA 752 OD Tirane Vore VORE Renault, BR 7231 A Kukes Kukes KUKES Mirembajtje dimerore dhe rutine Rruga e Kombit Tirane Vore VORE Koke terheqese SKAN me targe AA 642 KR Tirane Vore VORE Cat, AA 428 RB Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ, AA 256 TE Tirane Vore VORE MEILLER AFR 460 Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ , AA 693 RY Tirane Tirane TIRANE Renault, TR 5290 P Tirane Vore VORE Tecnocar, BR 3226 B Berat Ura Vajgurore KONISBALTE Gurore,fshati Konisbalte. Tirane Vore VORE Man AA 976 PE. Durres Fushe Kruje FUSHE KRUJE Ndertimi i tunelit te fabrikes se cimentos Fushe Kruje, fshati Zalla. Tirane Vore VORE Benz, AA 285 PR Durres Kruje KRUJE Gurrore Makaresht Kraste-Kruje Tirane Vore VORE Benz, AA 217 PR Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ, AA 253 TE Tirane Vore VORE Cat, AGMT 13 Tirane Tirane TIRANE Rimorkio (bot) me targe AA R 674 Tirane Vore VORE Cat, AGMT 14 Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 061 NK Tirane Vore VORE Man AA 957 PE. Tirane Vore VORE Man AA 912 PE. Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ,A A 574 RY Tirane Vore VORE Benz, BR 3271 B 4 Tirane Vore VORE Pompe Betoni AA 713 EL Tirane Vore VORE Man, AA 738 RB Berat Ura Vajgurore PASHALLI Pashalli ,Lagjia Pashalli, Rruga per ne Konisbalte, nr.pasurie 1328/2, zona kadastrale 2881 Tirane Tirane TIRANE Automjet Kamion. AA 724 AK. Tirane Vore VORE Kamjoncine me targe AA 743 OT Tirane Vore VORE Benz, AA 903 PV Tirane Vore VORE Benz, BR 8853 A Tirane Vore VORE Benz , AA 213 PR Tirane Vore VORE Benz, BR 7087 A Berat Ura Vajgurore Guri i Bardhë Gurore,fshati Guri i Bardhe. Tirane Tirane TIRANE Rikonceptim i parkut te lojrave te femijeve dhe parkim publik 2 kate nen toke ne rrugen e Elbasanit, Tirane Tirane Vore VORE Benz, BR 7086 A Tirane Vore VORE Serra, BR 3765 B Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 785 NY Tirane Vore VORE Benz, BR 3231 B Tirane Vore VORE Dacia, AA 316 RH Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ, AA 254 TE Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ, AA 699 RY Tirane Vore VORE Benz AA 994 PE. Tirane Vore VORE Ford, AA 602 PV Tirane Vore VORE Liebherr, AA 928 UA Tirane Vore VORE Benz, BR 3114 B Tirane Vore VORE Iveco, AA 812 RO Tirane Vore VORE Cat, AGMT 11 Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ, AA 398 SU Tirane Tirane TIRANE Betoniere AA 879 DZ. Tirane Vore VORE Ford, AA 604 PV Tirane Vore VORE Benz, AA214 PR Tirane Vore VORE Sprinter, AER 855 Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere Daf, AA 771 DT Tirane Tirane TIRANE Rimorkiator BR 4072 B. Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 5, rruga Bilal Sina, pallati Salillari, shk 3, kati 1, kodi postar 1027 Tirane Tirane TIRANE Kamjoncine AA 827 EV. Tirane Vore VORE Kamion , Gjysem Rimorkio - ADR 805. Tirane Vore VORE Iveco AA 956 PE. Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa AA 782 NY Tirane Tirane TIRANE Betoniere AA 877 DZ. Tirane Tirane TIRANE Kamjoncine AA 828 EV. Tirane Vore VORE Tecnocar, BR 3227 B Tirane Vore VORE Tecnocar, BR 3270 B Tirane Vore VORE Mence punetoresh brenda ambienteve te shoqerise me adrrese rruga e vjeter Vore-Marikaj, km.1 Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ, A A 576 RY Tirane Vore VORE Mercedes Benz, AA 146 UI Tirane Vore VORE Benz, AA 532 RD Tirane Vore VORE Benz, AA 739 RB Tirane Vore VORE Man, AA 248 TH Tirane Tirane TIRANE Rimorkio me targa ADR 913 Tirane Vore VORE Cat, AGMT 12 Tirane Vore VORE Iveko, BR 9706 A Tirane Tirane TIRANE Gjysem Rimorkio AB R 342. Tirane Vore VORE Man AA 942 PE. Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa 5 AA 062 NK. Tirane Vore VORE Benz, BR 3269 B Tirane Vore VORE Benz, AA 287 PR Tirane Vore VORE Ford, AA 605 PV Tirane Vore VORE Benz, BR 3229 B Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ, AA 267 RU Tirane Vore VORE Daf AA 905 PV. Tirane Tirane TIRANE Rimorkiator BR 1018 B. Tirane Vore VORE FORD , AA 062 TC Tirane Vore VORE Benz AA 869 PB. Tirane Tirane TIRANE Kamjoncine AA 573 PE Tirane Vore VORE O.M.T, BR 0341 A Tirane Vore VORE Benz, AA 286 PR Tirane Vore VORE Ford, AA 603 PV Tirane Vore VORE Benz, AA 742 RB Tirane Vore VORE Benz, AA 186 PR Tirane Vore VORE FORD, AA 625 SN Tirane Tirane TIRANE Rimorkiator bot BR 4064 B. Tirane Vore VORE Benz, BR 3235 B Tirane Vore VORE Benz, BR 6853 A Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ, A A 691 RY Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ,AA 294 SU Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere AA 771 DT Tirane Vore VORE Astra AA 995 PE Tirane Tirane TIRANE Furgon AA 826 DT. Tirane Vore VORE Benz, BR 5216 A Berat Çorovode COROVODE Ndertim i rruges Skrapar - Permet, Lot 1, Cepan, Skrapar Tirane Vore VORE Kamion, Terheqes me targë AA543 NO Tirane Vore VORE MAN AA 735 TA Tirane Tirane TIRANE Kamjonçine BR 1325 B. Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere AA 859 DK Tirane Tirane TIRANE MARIKAJ Berat Berat BERAT Ura Vajgurore, Lagjja 4 Shtatori, ish Magazinat, Ura Vajgurore Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ, AA 347 TE Tirane Vore VORE Dacia, AA 406 RD Tirane Vore VORE MERCEDES BENZ,AA 348 TE Tirane Vore VORE Kamjoncine me targe AA 741 OT Tirane Vore VORE Tecnocar BR 3228 B Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Mirembajtje dhe siguri rrugore, Loti 4 Tirane Vore VORE Man AA 958 PE.

Telefoni:
682057987

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 266 718 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 373 557 616,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 196 533 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 182 712 525,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 219 307 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 418 082 307,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 537 507 082,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 164 849 097,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 264 974 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 87 251 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 119 709 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 825 483 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 569 639 470,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 802 850 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 703 197 030,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 014 982 999,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 227 533 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 746 760 414,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 709 536 415,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017