Skip to content
Ndërtimi, Shfrytëzimi dhe Transferimi i portit të tipit MBM, Porto Romano, Durrës

SHOQËRIA KONÇESIONARE PORTI MBM (Multi Buoy Mooring)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-22 08:52:49

NIPT: L51621501S
Administrator: Ahmet Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Port detar per shkarkimin e anijeve te hidrokarbureve. Germime dhe mirembajtje te basenit portual. Kordinimi i aktiviteteve tregtare brenda teritorit te portit. Ndertim, riparim ,restaurim,menaxhim ruajtje objektesh brenda portit. Shkarkim ,depozitirn e transport mallrash per llogari te subjekteve juridike dhe shteterore. Punime ndertimi si dhe ripanim te infrastruktures portuale. Sherbime te Ormexhimit. Administrim i Terminaleve. Administrim te Pontileve. Sherbimi i rimorkimit te tankerave. Furnizim me uje. Furnizim me ushqime dhe materiale teknike. Furnizim me karburant. Terheqje mbetjesh te ngurta dhe vajore nga anijet ankoruese. Sherbime agjensie detare ,doganore, spedicionere e ndermjetesimi.
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqëria konçesionare Porti MBM (Multi Buoy Mooring)
Forma ligjore: Shoqëri e thjeshtë koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 17.03.2015
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.06.2015 – Kontrata koncesionare
15.03.2018 – LIGJ Nr. 13/2018, date 15.03.2018, per miratimin e shteses e kontrates se koncesionit
31.03.2020 - Kontrate shtese koncesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 14.500.000 USD
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 5-të para përfundimit të afatit të kësaj kontrate, vlera e riinvestimit do të jetë 40% e vlerës së investimit në përputhje me ofertën e konçesionarit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të xhiros vjetore para tatim fitimit që konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e aplikuara, duke përjashtuar TVSH- në.
Shënime: I. Me date 30.06.2015, u nenshkrua kontrata e koncesionit ndermjet Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures dhe bashkimit te shoqerive Adriatic Petroleum Platform PTE Ltd, Salillari shpk, ATEC S.r.l dhe MAMPAEY OFFSHORE INDUSTRIES BV. Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Ligji "Për konçesionet dhe partneritetin publik/privat", jep me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të Marrëveshje së Konçesionit) të një Porti të llojit MBM (Multi Buoy Mooring), në Porto Romano, Durrës, që të pranojë përpunimin e mjeteve lundruese që transportojnë hidrokarbure të madhësive mbi 20.000 ton brenda një kuadri bashkëpunimi reciprok dhe të ngushtë ndërmjet palëve dhe përcakton tërësinë e të drejtave e detyrimeve të Autoritetit Kontraktues dhe Konçesionarit, si dhe përcakton tërësinë e shërbimeve, detyrimeve që lidhen me ekzekutimin, mbikqyrjen dhe administrimin e kontratës së konçesionit. Konçesionari mund të përpunojë anije që transportojnë hidrokarbure me zhytje mbi 8 (tetë) metra.

II. Ne dhjetor te 2017, u nenshkrua shtesa e Kontrates se Koncesionit te formes “BOT” (ndertim, shfrytezim dhe transferim) te nje porti te llojit MBM ne Porto Romano, Durres, ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise dhe shoqerise koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”, ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise, dhe shoqerise koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring”.

Sipas shteses se kontrates, vlera qe koncesionari do te investoje ne kete koncesion eshte 14.500.000 (katermbedhjete milion e peseqind mije) USD:

a) Studim dhe zhvillim paraprak me vlere 153.000 USD;
b) Faza pergatitore e terrenit me vlere prej 6.903.000 USD;
c) Faza ndertim/zhvillim (materiale dhe pajisje, mjete dhe makineri, kosto pune) me vlere 7.138.000 USD
d) Faza ndertim/zhvillim me vlere prej 306.000 USD.

III. Me date 01.02.2018, u depozitua ne Kuvend Projektligji “Per Miratimin e Shteses se Kontrates se Koncesionit te Formes BOT (Ndertim, Shfrytezim dhe Transferim) te nje porti te llojit MBM ne Porto-Romano, Durres, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise dhe shoqerise koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”.

IV. Më datë 31.03.2020, u lidh kontrata shtesë e koncesionit ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë si autoritet kontraktues dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring) shpk. Sipas kontratës shtesë objekti i koncesionit do të zgjerohet edhe me: “Koncesionari mund të ngarkojë, shkarkojë dhe përpunojë në këtë port, anije që transportojnë mallra të tjera”.

V. Më datë 30.04.2020, me anë të Ligjit Nr. 58/2020, Kuvendi i Shqipërisë miraton shtesën e kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”, të ndryshuar.

VI. Më datë 22.05.2020, Presidenti i Shqipërisë dekreton kthimin në Kuvend të ligjit nr. 58/2020 “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës ‘BOT’ (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare ‘Porti MBM (Multy Buoy Mooring)’, të ndryshuar”, për rishqyrtim sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

*Ortaket e shoqerise koncesionare jane: ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (99%) dhe SALILLARI (1%). ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK ka ortak kryesor KASTRATI GROUP me 65% te kapitalit. Paketa kontrolluese e shoqerise koncesionare eshte KASTRATI GROUP.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Porto Romano

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 30.06.2015
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.05.2021
Kontrate dhurimi kuote 19.02.2019
Kontrate shitje kuotash 21.02.2019
Aneksi 1
Ligj Nr. 58/2020 date 30.04.2020 per miratimin e shteses se kontrates se koncesionit
RELACION PËR PROJEKTLIGJIN “PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS SË KONCESIONIT"
DEKRET PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 58/2020, date 22.05.2020
Kontrate shtese koncesioni 31.03.2020
Shtese e kontrates se koncesionit, dhjetor 2017
RELACION PËR PROJEKTLIGJIN “PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS SË KONCESIONIT TË FORMËS “BOT” (NDËRTIM, SHFRYTËZIM DHE TRANSFERIM) TË NJË PORTI TË LLOJIT MBM NË PORTO-ROMANO, DURRËS
RAPORT Për projektligjin "Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, date 13.03.2018
RAPORT i KOMISIONIT PER VEPRIMTARITE PRDHUESE, TREGTINE DHE MJEDISIN, DATE 19.02.2018, PËR PROJEKTLIGJIN “PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS SË KONCESIONIT TË FORMËS “BOT” (NDËRTIM, SHFRYTËZIM DHE TRANSFERIM) TË NJË PORTI TË LLOJIT MBM NË PORTO-ROMANO, DURRËS
Urdher Nr. 193, datë 3.5.2019 per miratimin e rregullores për funksionimin e portit të përpunimit të lëndëve djegëse për shoqërinë koncesionare “Porti MBM” në Romano Port Durrës
Urdher Nr. 194, datë 3.5.2019 per miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturës të sigurisë portuale të ‘Portit MBM’ Romano Port Durrës”
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te shoqerise Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring )
Bilanci 2016
Bilanci 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Projektligj per miratimin e shteses e kontrates se koncesionit e Formes BOT (Ndertim, Shfrytezim dhe Transferim) te nje porti te llojit MBM ne Porto-Romano, date depozitimi 01.02.2018
LIGJ Nr. 13/2018, date 15.03.2018, per miratimin e shteses e kontrates se koncesionit e Formes BOT (Ndertim, Shfrytezim dhe Transferim) te nje porti te llojit MBM ne Porto-Romano
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates date 09.06.2021 per Hartimin e Projektit të detajuar teknik (Detailed Design) të Portit të ri tregtar të Integruar të Durrësit në Porto Romano
Dokumentat standarte te procedures - Sherbime Konsulence (Njoftimi)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 254 523 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -12 305 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 989 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 103 483,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -357 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:371 114 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 438 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 056 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 187 050,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala