Skip to content

COMPANY RIVIERA 2008
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-04 10:15:57
JSON

NIPT: K81716011V
Administrator: Agim Kola, Shkëlqim Dezhgiu, Kujtim Kola
Objekti i Veprimtarisë: Shfrytezim, prodhim, import, eksport , te materialeve inerte, gure gelqeror, betoni dhe asfaltobetoni. Punime germimi ne toke, punime ndertime civile dhe industriale, mirembajtje, ristrukturime, veshje fasadash. Hotel, Bar, Restorant, Agjesi Udhetimi, shitje biletash etj. Punime ne rruge, autostrada, ura, punime nentokesore dhe vepra arti, punime ndertimi kanalizime te ujrave te zeza dhe te bardha, punime ndertimi ujesjellesa, ndertime porte, Kalata dhe te gjithe Infrastrukturen qe ka lidhje me keto punime, punime ne vepra arti, diga , tunele, punime ndertimi ne vepra kullimi dhe vaditje, punime ndertimi per mbrojtje lumore, sisteme hidraulike, bonifikime, ndertim argjinatura, punime te inxhinierise mjedisore, punime per prishjen e ndertimeve, comtim impiantesh. Punime per impiantet hidrosanitare, punime per impiantet ngritese dhe transportuese, punime rifinnitura te ndryshme, me material druri, plastik, metalik, xhami apo rifinitura te tjera teknike, punime suvatimi, bojatisje etj, punime te sinjalistikes ndricuese dhe jo ndricuese, punime ndertimore per barrierat rrugore. Prodhimi ne menyre industriale i elementeve parafabrikat me beton normal, te armuar dhe te paranderurur, transporti dhe montimi i tyre ne veper. Punime strukturore special, ne terrene jo rezistente dhe te deformueshme, ndertim me pilota, mure mbatjes etj. punime per shtresa dhe mbistruktura speciale, punime ne impiante teknologjike, termike, punime ne impiante te linjave telefonike dhe telekomunikacionit, punime topogjeodezike, punime per mbrojtjen ndaj zhurmave dhe ndikimit ne infrastrukture, punime gjeologjike. Prodhimi i energjise' elektrike nga burime te rinovueshme, nepermjet energjise diellore, sistemet fotovoltaike. Riciklim i gomave te perdorura dhe materialeve plastike nepermjet impiantit te pirolizes. Shoqeria do te ushtroje aktivitet privat ne fushen e sherbimeve kryesisht: Projektim, ndertim dhe operim i H.E.C-ve, ku perfshihet ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Grumbullim, paketim, tregtim, ruajtje, eksport, import fruta perimesh. Transporti i dherave, inerteve dhe mbetjeve te perziera nga ndertimi dhe prishjet. Magazine dhe dhoma frigoriferike per grumbullimin, seleksionimin, ruajtjen dhe eksportin e fruta perimeve.
Emërtime të tjera Tregtare: COMPANY RIVIERA 2008
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.05.2008
Rrethi: Kamëz
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 000 000,00
Numri i pjesëve: 30 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Lezhe, Mamurras, Gjysëm rimorkiator Zorzi me Targë AAR 568
2) Lezhe, Mamurras, Kamion Volvo AA 876 DC
3) Lezhe, Mamurras, Kamionçine Mercedes Benz AA 426 CZ
4) Lezhe, Mamurras, Kamion Benz me targe AA 346 LE
5) Lezhe, Mamurras, Autobus Mercedes Benz me Targë AA 954 PY
6) Lezhe, Mamurras, Gjysem rimorkio Cometto AAR 941
7) Lezhe, Mamurras, Kamion Mercedes Benz me Targë AA 513 XM
8) Lezhe, Mamurras, Mjet Fiat me Targë AEMT76
9) Lezhe, Mamurras, Kamion Volvo me Targë AA 451 MF
10) Lezhe, Mamurras, Mjet JCB me Targë AEMT75
11) Lezhe, Mamurras, Kamion Mercedes Benz me Targë AA 357 CN
12) Lezhe, Mamurras, Kamion Volvo AA 962 DC
13) Lezhe, Mamurras, Kamion Tërheqës Renault me Targë AA 014 LR
14) Lezhe, Mamurras, Mjet Caterpilar me Targë ABMT61
15) Lezhe, Mamurras, Gjysem rimorkiator Andover me 4 Targë AAR 078
16) Lezhe, Mamurras, Kamion Volvo me Targë AA 753 LO
17) Lezhe, Mamurras, Kamioncinë Renault me Targë AA 435 JD
18) Lezhe, Mamurras, Kamion me Vinç Mercedes Benz me Targë AA 041 JN
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.5 - Leje mjedisore
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: I. Me date 21.11.2014, me ane te Vendimit Nr.1756 Prot., Nr.371 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service” sh.p.k., u urdherua lirimi nga sekuestro konservative e gjitha aksioneve te zoteruara nga debitori shoqerisa “Company Riviera 2008” Sh.p.k me Nipt: K81716011V, te bllokuara me ane te shkreses Nr.1733 Prot, me date 18.11.2014 te Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service”.

II. Me date 18.11.2014, me ane te Urdhrit Nr.1733 Prot, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Gjyqesore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria "Company Riviera 2008" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K81716011V".

III. Me date 21.11.2014, u nenshkrua Akt-Marreveshja ndermjet "Company Riviera 2008" sh.p.k dhe Shoqerise permbarimore "Vako &Partners Bailiff Service", per pagimin me keste te detyrimit prej 400,000 (katerqind mije) leke per I.N.U.K dhe 31.200 leke, tarife e plote permbarimore.

IV. Me date 13.11.2018, me ane te Urdhrit Nr.1220 Prot, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Gjyqesore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k, u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise "Company Riviera 2008" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K81716011V te bllokuara me ane te shkreses Nr.1733 Prot, date 18.11.2014.

V. Me date 20.12.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratuan linjat e reja te financimit deri ne vleren totale sipas listes se produkteve ekzistuese te listuar me poshte:

a) Kredi me Kufi (paradhenie bankare) 40.000.000 (dyzet milion) leke.
b) Kredi per investim ne vleren 40.500.000 (dyzet milion e peseqind mije) leke
c) Kredi per investim ne vleren 102.000.000 (njeqind e dy milion) leke.

VI. Me date 20.12.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr.7050 Rep, midis Pllumb Kola dhe Agim Kola (barredhenesit) dhe shoqerise “Raiffeisen Bank” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e detyrimeve ndaj “Raiffeisen Bank” sh.a, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi shoqeria “COMPANY RIVIERA 2008 ” sh.p.k vendosin barre mbi 100 % te kuotave qe zoterojne ne shoqerine “COMPANY RIVIERA 2008” sh.p.k.

VII. Me date 29.01.2020, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 433 Rep., Nr. 101 Kol, midis Raiffeisen Bank sh.a (Barremarres) dhe “COMPANY RIVIERA 2008”SHPK (Kredimarrës) dhe Pllumb Kola, Agim Kola, Liljana Kola (Barrdhenes).

VIII. Me date 05.02.2020, sipas Deklarates Noteriale Nr. 131 KOl dhe Nr. 523 Rep, u revokua Marreveshja Siguruese, date 29.01.2020 Nr. 433 28 Rep., Nr. 101 Kol. lidhur midis Raiffeisen Bank sh.a (Barremarres) dhe “COMPANY RIVIERA 2008”SHPK (Kredimarrës) dhe Pllumb Kola, Agim Kola, Liljana Kola (Barrdhenes). Me date 21.06.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u emerua si administrator i shoqerise edhe Shkelqim Dezhgiu. Administratori Z.Shkëlqim Dezhgu do do te jete vetem administrator per Auditimin Mjedisor dhe Vleresimin e 26 Ndikimit ne Mjedis, Nuk do te kete kompetenca te tjera. Administratori Z.Agim Kola do te kete kompetenca te plota ne veprimtarine e shoqerise.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kamez, Rruga Nacionale Kamez-Fushe Kruje, Kthesa e Valiasit Nr.1, ne zone kadastrale 2066, Nr. Pasurie 62/35

Adresa:
1) Lezhe, Mamurras, FUSHE-MAMURRAS Ruga Nacionale Fushe-Kruje-Laç, Fushe-Mamurras, Kurbin
2) Lezhe, Mamurras, FUSHE MAMURRAS Autostrada Tirane-Lezhe, Fushe Mamurras, Mamurras, Lezhe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.02.2021
Akti i themelimit
Marreveshje siguruese 29.01.2020
Kontrate shitje kuotash 14.08.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 14.08.2012
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 18.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per linjat e kredise 20.12.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 34 586 375,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 43 761 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 57 212 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 52 178 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 13 892 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 889 375,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 110 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 937 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:338 043 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:308 158 809,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:379 084 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:321 718 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:252 895 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 155 503 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 104 949 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 40 364 105,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala