Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 636, datë 01.10.2014 i pasurisë “Ish-Ndërmarrja Gjeofizike, Patos”, me sipërfaqe të përgjithshme 12 507 (dymbëdhjetë mijë e pesëqind e shtatë) m².

TUR-TEKSTIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-18 12:45:41
JSON

NIPT: L42919403F
Administrator: Eltjon Subashi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe përpunim i faniturës për përfundimin e çdo artikulli veshjeje për burra, gra e fëmijë si dhe aksesorëve përkatës, me materiale porositës (fason). Prodhim, përpunim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të lëkurëve, këpucëve, veshjeve dhe gjithçka tjetër që bën pjesë ne sektorin e mercologjisë tekstile, me material porositës (fason). Importeksport, tregtim me shumicë e pakicë e prodhim të veshjeve e të gjitha produkteve që përfshihen këtu, të gatshme apo gjysmë të gatshme. Qiramarrjen, qiradhënien e pasurive te luajtshme dhe të paluajtshme, mallrave dhe produkteve per realizimin e qëllimit kryesor të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: TUR-TEKSTIL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.05.2014
Rrethi: Patos
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, Patos, Mjeti me targa AA 630 VU
Fier, Patos, Mjeti me targa AA 629 VU
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 12.11.2019, me ane te shkreses nr. 11495 Prot, te Drejtorise Tatimpaguesve te Medhenj, u vendos masa e sigurimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit “TUR-TEKSTIL” shpk me NIPT- L42919403F, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Me date 22.11.2019, me ane te kërkesës për heqjen e barres sigurese mbi titujt e pronësisë Nr. 11495/1Prot, lëshuar nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, protokolluar nga QKB me nr. 14747 Prot, datë 25.11.2019, u njoftua QKB se: Tatimpaguesi TUR-TEKSTIL pajisur me NUIS-(NIPT)- L42919403F ka paguar detyrimet tatimore per kete arsye është vendosur lirimi nga Vendosja e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë.

III. Kontrate 1 euro
Më datë 01.10.2014, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 636, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërise “Tur-Tekstil” sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë “Ish-Ndërmarrja Gjeofizike, Patos”, me sipërfaqe të përgjithshme 12 507 (dymbëdhjetë mijë e pesëqind e shtatë) m².
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Patos, GRIZ Lagjja Grize, Patos , rruga Patos- Fier km1, zona kadastrale nr.2890, ish-Magazina e Gjeofizikes, nr.pasurie 15/89, prane Albpetrol sh.a

Faqja Web:
http://www.turtekstil.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje e kuotes se kapitaleve 23.10.2017
Dokumenta Financiare: VKM Nr. 636, datë 1.10.2014 per miratimin e lidhjes se kontrates se qirase 1 euro
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 412 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 30 151 683,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 747 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 13 107 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 701 078,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -3 080 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:370 037 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:914 671 616,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:740 469 435,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:515 657 621,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:125 643 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 910 151,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala