Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, Backa C

KROI MBRET ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-25 14:48:15

NIPT: L29326401S
Administrator: Flutura Ismaili
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim-Operim dhe transferimi i hidrocentraleve Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihen financimi, ndërtim vënia në punë, prodhim, furnizimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës konçensionare nr. 1616/374 date 26-06-2012.
Emërtime të tjera Tregtare: KROI MBRET ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 20.07.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 26.06.2012 - Kontrata koncesionare
27.07.2020 -Kontrate shtese per disa ndryshime
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.156.808.769 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: I. Me anë të kontrates, date 26.06.2012, Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit “Për konçesionet”, i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit):

Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Backa 1”, “Backa 2”, “Backa A”, “Backa B”, “Backa C” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Backa 1”, “Backa 2”, “Backa A”, “Backa B”, “Backa C” do të ndërtohen në lumin e Staraveckës, rrethii Skrapar. II. Me date 27.07.2020, u nenshkrua kontrata shtese e koncesionit per disa ndryshime ne kontraten e koncesionit te formes “Bot” (Ndertim-Operim-Transferim) per ndertimin e hidrocentraleve “Backa 1”, “Backa 2”, “Backa A”, “Backa B” dhe “Backa C”. Sipas kesaj shtese kontrate do te kete disa ndryshime ne planin e projektit:

Ndryshimi në Nenin 1 dhe Neni 3-( Ndryshim i parametrave hidroenergjitike)
Neni 8, neni 10 - (Detyrimet e Koncesionarit)
Neni 10: Koncesionari merr persipër të vendosë në punë hidrocentralet Backa 1,A,C brenda 6 muajsh nga hyrja ne fuqi e kësaj kontrate shtesë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 7, rruga Frederik Shiroka, pallati i ri, shkalla C, kati 2

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (26.06.2012)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.09.2020
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate shtese per disa ndryshime 27.07.2020
Dokumenta Financiare: Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -82 992,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -122 244,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -120 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -100 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala