Skip to content
Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të përpunuar të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan

ALBTEK ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08

NIPT: L41914013H
Administrator: Stela Gugallja
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim Hidrocentrale dhe Termocentrale të kapaciteteve të ndryshme. Prodhim, montim dhe tregti me shumicë dhe pakicë i paneleve për prodhimin e energjisë diellore, dhe aksesoreve të tyre brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Trajtim i mbetjeve të ndryshme, organike dhe të ngurta. Ndërtim i impianteve të trajtimit të mbetjeve me djegie (Inceneritor). Ndërtim konstruksion dhe punime restaurimi, të objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukture, shërbime komunale, projektim i objekteve të treguara me sipër. Instalimi i linjave dhe kabinave elektrike të Tensionit të Ulet. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe nëntokësore. Transport e punë me lende plasëse.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBTEK ENERGY
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 10.07.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.12.2014
Kohëzgjatja(vjet): 7
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 21600000 Euro
Shënime: Shoqeria ALBTEK ENERGY eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar qe ka nenshkruar marrveshjen koncesionare "Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të përpunuar të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan" me date 16.12.2014, me perfaqesue Stela Gugallja dhe autoritetit kontarktues Ministrise se Mjedisit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, kati 13, zyra 13/3

Adresa:
Elbasan Elbasan ELBASAN Kantieri i impiantit te perpunimit te mbetjeve urbare, Nenstacioni Elektrik, FusheMbret

Telefoni:
686060530

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare (06.12.2014)
Vendimi i Keshillit Te Ministrave
Specifikime Teknike te Impjantit te mbetjeve
DRAFT Kontrate per impjantin e mbetjeve urbane, Elbasan
Vendim i asamblese se pergjithshme per marrje kredie prane bankes se nivelit te dyte, Credins Bank
Vendim i Këshillit të Ministrave
Specifikime Teknike të Impjantit të mbetjeve
DRAFT KONTRATE për impjantin e mbetjeve urbane, Elbasan
Dokumenta Financiare: Akt Themelimi i shoqerise ALBTEK ENERGY
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2015
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2014
Statuti dhe Akt Themelimi i Albtek Energy
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2017

Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -123 487,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:763 986 844,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera